C.L. Yeh, and Y.G. Shen, Formation of TiAl–Ti2AlC in situ composites by
پيوست ها

شكل 1- ايجاد اعوجاج و تخلخل در فرآورده هاي ناشي از سنتز احتراقي (سمت راست)، قطعه خام فشرده شده (سمت چپ) در اثر واكنشهاي گرمازاي شديد و خروج گاز و ناخالصيها.

شكل 2- نتايج آناليز فازي نمونه هاي 1S و 2S كه در شرايط گوناگون مخلوط سازي شده اند.

شكل3- تصوير SEM از پودرهاي نمونه اي كه به مدت 2 ساعت مخلوط سازي و به مدت 5 ساعت فعال سازي مكانيكي شده است (2S).

شكل 4- تصاوير نمونه هاي سنتز احتراقي شده از راست به چپ حاوي 30، 20 و 10 درصد مواد رقيق كننده از جنس خود فرآورده ها (2Al2O3-TiB).

شكل 5- تصاويري از محفظه فولادي بكار گرفته شد ه پيرامون نمونه براي كاهش مقدار تخلخل ها و اعوجاج ( تصاوير بالايي) و عمل سنتز احتراقي در داخل محفظه (تصاوير پائيني) و نمونه نهايي (تصوير پايين سمت راست).

شكل 6- ميكروساختار نمونه سنتز شده (كامپوزيت سراميكي آلومينا- دي بورايد تيتانيوم) در داخل محفظه فولادي حاوي 30 درصد مواد رقيق كننده از جنس خود فرآورده ها.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید