– فاز مارتنزيت تشكيل شده متأثر از مقدار پارامترهاي ورودي بوده و با افزايش فاصله از سطح، از مقدار فاز مارتنزيت كاسته شده و بر مقدار فريت و پرليت افزوده ميشود.
5- در تمامي نمونهها، مقدار سختي سطح در سمت خارجي پين ها بيشتر از سمت داخلي پين هاست.

تقدير و تشكر
نويسندگان مقاله بر خود لازم مي دانند كه از مديريت و پرسنل محترم بخش فني و مهندسي شركت موتورسازان تراكتورسازي تبريز جهت همكاري صميمانه در انجام اين پژوهش تقدير و تشكر نمايند.

Institute of Chemical Engineers, Vol. XXXVII, 2009.
م. كاشفي، م. ر. ثاني، ك. زرگريان، “عوامل مؤثر بر عمق سخت شده در سخت كاري القايي پلوس خودرو”، دهمين گنكره انجمن مهندسي متالورژي ايران، دانشگاه فردوسي مشهد، 1385.
H. Kristoffersen and P. Vomacka,
“Influence of process parameters for induction hardening on residual stresses”, Materials and Design, 22, pp. 637-644, 2001. 8- ع. هرندي، ح. رضوي و م. عباسي، “بررسي پارامترهاي فرآيند سختكاري القايي بر عمر خستگي توشن بار”، دومين همايش مشترك انجمن مهندسين متالورژي ايران و جامعة ريخته گران ايران ،1387.
V. Rudnev, “coil copper electromagnetic edge effect”, Heat treating process, Professor Induction Series, Inductoheat Group, 2007.
M. Melander, “Theoretical and experimental study of stationary and progressive induction hardening”. Journal of Heat Treating, Vol. 4(2), pp.145–166, 1985.

منابع
م. ع.گلعذار، عمليات حرارتي و مهندسي سطح، انتشارات اركان، اصفهان، 1382.
ا. باباخاني، “بررسي تأثير دماي پيشگرم، ميزان كرنش و نرخ سرد شدن بر اندازه 30MSV6دانه ي فولاد ميكروآلياژي واناديوم دار”، دومين همايش مشترك انجمن ريخته گران ايران و انجمن مهندسان متالورژي ايران، 1387
J. Grum, “Analysis of residual stresses in main crankshaft bearings after induction surface hardening and fnish grinding”, Faculty of Mechanical Engineering Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Vol. 217, Part D, 2002.
A. Kohli and H. Singh, “Optimizing mean effective case depth of induction hardened parts (rolled condition) using response surface methodology”, International Journal on Emerging Technologies, Vol. 1(1), pp. 87-91, 2010.
T. Ahmad, O. Yousaf, A. Salam and J.Ahmad, “Relationthip Between Case Depth and Hardness in an Induction Hardened
Medium Carbon Steel” Journal of Pakistan

پيوستها
جدول 1- آناليز شيميايي از نمونه هاي مورد آزمايش
C عنصر Si P Mo Ni Al Cu V Cr Mn Fe S Ti
365/0 درصد وزني 0/562 0/007 0/008 0/096 0/019 0/112 0/1 0/148 1/392 97/23 0/054 0/002

جدول 2- پارامتر هاي ورودي جهت انجام آزمايش ها. متغيير فركانس (KHz) فاصله بين كويل و زمان القاي جريان توان ((kW ميل لنگ (S) (mm) دماي مايع كوينچ (°C)
سطوح آزمايش ها 85،95،105 7،9،11،13 0/5 ،0/7 ،1 7/8 27

شكل 1- تصوير شماتيك ميل لنگ مورد استفاده.

شكل 2- پروفيل لايهي سختكاري شده.

7
9
11
13
85
95
105
640
660
680
700
720
740
760
780
800
820
(
Hv)
سطح

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

سختی
(
s)
جريان

القای

زمان
kw)
(
توان


دیدگاهتان را بنویسید