ّؾخـ ؽذ ممٚ تأثیز افغنبك قبثٌ چؾِ پ٘ؽي اعت.

تحلیل با روش های اجشا محدود
ؽزايظ ثبرد ي پیچیذٙ ثب رٗٗػٛٛبي اخشا حذٗٗد ثب اعتفبدٙ اس ثزبّثزٕبّٚي ANSYS ٗ IDEAS ٕیّش تح یتحَیٌ ّيؽ٘د ٕتبيح تدزثي ثذعت آ ذٙ را تبيیذ ّيْٕبيذ. ذ ٛب ثبٗ ػٖٖبفز پ عت اي ايدبد ؽذٕٕذ تزٍمیٍجبت ثبري تفبّٗتفبٗتٗت ٕیش اػ باػْبً ؽ٘ذ. در ؽن ٛبي 6-4، ٛز ٍٍ٘ٚ 12 لايلايٚ
ثب فیجزٛٛبيي در راعتبٛبي تٖ بٗة اعت م حتي ثب 6 لايلايٚي تبثیزىذار ٕیش پبعخّيپبعخي٘ ّي ثبؽذ. ث ػٖ اػٖ٘آ ثبً، ْٕٕٚ٘ٛبي ٍٍ٘ٚاي تفبٗٗت، تحت ثبرٛبي تزمیجي در ؽْن٘ ٛبي 6-4، پظّ اس ؽجٕی عبسيٖ در FEM ؾب داد ّيؽ ٕذ. در ائ ؽن ٛب، ٕتبيح تّتٖ٘ع٘ع اس ثبرٛبي تلٓ حّح٘ر٘رٙ ثبرٛٛبي تزمیجيٖ ؾبٕؾبٓ دادٙ ّيؽ ٕذ، ممٚ ٕتبيح ثذعتآّ ذٙ را تبيیذ ّيم ذ.

نتايج
ثزرعي فؾبر داخَ ي، مؾؼ ٗ پیچؼ رٗ ي ْٕٕٚ٘ٛبي اي اعتفبدٙ ؽذؽذٙ، م تزي خغب را در ثز ّيىیزد ممٚ ث دٍ٘یٌٚ فزآيٍٖٖذعٍبسٍي نبٕٕینئ يض ٘ع ثبر ّيٜثبؽذ. دٚر فزآيفزآيٖذٖذ ت ٍیذ ٛبّي تق٘يت ؽذٙٙ يٗ فیجزي، ثٜتزي ٕ٘ع٘ع ٘ار پیچبٕذپیچبٕذٓ ّيٚثبؽذ م ائ تنٖ ٘صي ىزفتٔ اضٔبف ي
٘ادّ٘اد، ٘ايٛ٘اي خّ٘خ٘د٘د ٗ ّغغٚح مزدمزدٓ لاي لايٚٛبي ٘ادّ٘اد ّزمتٚ را تض یٔتضْیٔ ّيمٖٖذ.
در ايدبد ؽنبف ريش س یٖ اي ،ؽنغت فیجز يب ؽنغت فؾزدىي، درٕ ػْ دارايّ اٛ ْیتإذ. إٕتخبة تغیزٛبي آعیت ث ىىٕ٘ٚي چٌؾِ ىیزي ث عبس مبرٛبي ؽ بختؽٖبختٚ ؽذ ثغتيي دارد٘. قبٕيغّٕقبيغٚي رٍٗٗػٍٛبي ثزرعي، ثغت ث فؾبٙرٙ لاعتیل درٗدرٗٓ ْٕٕ٘ٚي ٍٍٚ٘اي، ثب اعتفبدٙ اس رٗٗػٛبي
إٕتخبة ؽذٙ ي ت ٍیذ، رضبيت ثخؼ اعت. در اي آسّبيؼٛب، حبٍتٛٛبي ؽنغت م رٗٗي ؽن ٖذىي مؾؾئ ثيثجبتي ؽنغت فؾزدىي تبثیز ّيىذارٕذ، ّ٘رد٘رد تح یتحَیٌ قٗزار ىزفت.

نتیجه گیزی
ٕتبيح ثذعت آ ذ اس ائ پضٗ ٛؼ ثٚ ؽزح سيز ّيثبؽ ذ:
1( در ت ب زاحٌ فزايٖٖذ ثبردٛي، مؾؼ ثیؾیٖثیؾیٖٚ یؾٚ در ٘ك تزُكّ پذيذار ّيؽ٘د عپظ ثب دٗٗر ؽذ اس ٘ك تزك مبٛٛؼ ّييبثذ. فؾبر مؾؼ ٕشديل ٘كٓ تزك ثب افشايؼ ثبر اػ بي افشايؼ ّييبثذ. إٕتؾبر فؾبر در قبثّقبثٌ ٘ك تزك چٜٜبر ٗيضىي تفبّٗتفبٗتٗت را ؾبٕؾبٓ ّيدٛذ ممٚ ثثٚ ؽزح سيز ّيثبؽٖٖذ:
اٍٍف( سّ بٕٕيم ثبر اػ بي پبيیٔ تز اس 86 ی تٔ ثبؽذ ،بد در قبث ٘ك تزك در حبٍت الاعتیل اعت فٕؾبر ثیؾٙیٖثیؾیٖٚ در ٘كٕ تزك پذيذار ؽذٙ ٗ ثب دٗٗر ؽذؽذٓ اس ٘ك تزك مبٛؼ ّييبثذ )ؽنٌ 7(
ة( سّ بٕٕيم ثبر اػ بٍٍي ثیٔ 86 تب 171 ی تٔ افشايؼ يبثذ، يل ٗضؼیٚت ثبثت فؾبر إٕذك در فبفَ اي ٕشديل ث ٘ك تزك پذيذار ّيؽ٘د م ثب افشايؼ ثبرٛٛبٚ ععً٘ ٗضؼیتٚ ثبثت فؾبر افشايؼ ّييبثذ )ؽٚنؽنٌ 8(.
ج( س بٕيم ثبر اػ بي ثی 171 تب 405 ی تٔ افشايؼيٕبثذ، يلٕ بحیٚ ي فؾبر الاعٔتیل م٘چلٕ ؾبثّؾبثٚ )اٍٍف(، ٕشديل ٘ك تزٚك پذيذار ّيؽ٘د در ٕشدّيني بحیٕبحیٚي فؾبر الاعتیل ثبلا، يل فؾبر ثبثتٗ پبيیٔ ث خ٘د ّيآيذ )ؽنٌ 9(.
د( پظ اس اي م ثبر اػ بٍي اس 405 ی تٔ ثیؼٕتز ؽ٘د ،يل فؾبر ثیؾیثیؾیٖٚ در يل فبفَفبفَٚي اإذكٕذك اس ٘ك تزك پذيذار ّيؽ٘د )ؽٚنٌ 10(.
2( پظ اس ائ م ثبر اػ بٍٍي ثشرهتز اس 405 ی تٔ ؽ٘د، يل بحیٕبحیٚي تجٚذيٌ پلاعتیني ث خ٘د ّيآيذ ممٚ ثغیبر ٕشديل ٘ك تزك در بحیٕبحیٚي عخت ؽ ذٙؽٕ٘ذٙ اعت. پیؼ ثیٖٖي ّيؽ٘د آغبس ؽنبفت در ٍٍٚ٘ٛب در بحیٕبحیٚي تغییزؽنٌ پلاعتیني رٗٗي دٛذ.

سپاسگشاری
ثب تؾنز اس ّٜٖذعٖذعبٓ ٗ مبرم بمبرمٖبٓ ػشيش ٗاحذٛٛبي تٜبٍٖ صي آسّ بيؾيبٛي “ؽزمت عبسٙ ئ ثبفتٍ” ث يض٘يضٙ ٖذٖ٘طّٜٖذط پ يب ػلايي، عزپزعت ٗإحذ تب٘رصي چ ی ، ثبؽيبثبؽيبٙ پضٗ ؾيزا خ ا دإؾيبٙ آساد اعلاّيٗ
ٗاحذ ؽٜٔزمزد ممٚ در إدبإدبُ آئ پزٗ صٙ ْٛنبريْنبري ف ی بٕفْیْبٕٚاي داؽتٖٖذ.

WILEY-VCH-Verlag, Weinheim, 1999, pp. 319–324.
W. Hufenbach, R. B¨ohm, L. Kroll, A. Czulak, Braided Composite Pipe Elements for Applications in Chemical Apparatus
Engineering, Glasgow, 2004.
W. Hufenbach, L. Kroll, R. B¨ohm, A. Langkamp, A. Czulak, Piping elements from textile reinforced composite materials for apparatus construction, 12th International Scientific Conference AMME, 2003.
P. Zajac, W. Blazejewski, A. Czulak, R. Bohm, Badania Kompozytowych Probek Rurowych do Oceny Wlasciwosci Materialu Kompozytowego. Materialy polimerowe
Pomerania — Plast 2004. Miedzyzdroje,
2..4002.6.4.6
A. Langkamp, Bruchmodebezogene Versagensmodelle von Faserund Textilverst arten Verbundwerkstoffen Mit Polymeren, Keramischen Sowie Metallischen Matrices, Dissertation TU Dresden, 2002.
A. Puck, H. Sch¨urmann, Failure analysis of FRP laminates by means of physically based phenomenological models, Composites Sci. Technol. 58 (1998) 1045–.7601
R.G. Cuntze, A. Freund, The predictive capability of failure mode concept-based strength criteria for multidirectional laminates, Composite Sci. Technol. 64 (3–4) (2004) 343– .773
منابع
O. Allix, P. Ladeveze, “Damage mechanics for 3D composites. In: Bathias C, M. Uemara, editors. Advanced Composites Materials II, Leading Part for the XXIst Century, Proceedings of the Second Japan – France Joint Seminar on Composite Materials, SIRPE, Paris, Tsukuba, Japan, 123-135, 1991.
O. Allix, M. Dommanget, M. Gratton, PL. Hereil, Amulti-scale approach for theresponse of a 3D carbon/carbon composite under shock loading. Comp Sci Tech 2001; 61(3):409–415. 3- A. Legendre, Lemateriau Carbone: des ceramiques noires aux fibres de carbone. Eyrolles. 1992.
4- D.R. Hayhurst, I.D. Felce, Creepruptureunder triaxial tension. EngFractMech 1986; 25:645–664. 5- W. Chmielowski, Okre´slanie Własno´sci Materiałowych Długowloknistego Kompozytu Polimerowego., Praca Dyplomowa, IMiMT
Politechnika Wrocławska, 2002.

W. Hufenbach, L. Kroll, V. Lustig, M. Gude, Versagensverhalten Gewickelter Faserverbundstrukturen Bei Mehrachsiger Beanspruchung. Tagungsband zur Technomer, 99, .11–13.11.1999, Chemnitz, Bd. 1, A11, pp.
1–.9
W. Hufenbach, L. Kroll, A. Langkamp, M. Gude, Realistische versagenskriterien fur Faserverbundstoffe mit spr¨oder matrix, in: Hg.K. Schulte, K.U. Kainer (Eds.),
Verbundwerkstoffe und Werkstoffverbunde, und Festigkeits Nachweise Unter
Mehrachsiger Beanspruchung—Modellbildung und Experiment. Progress Report VDI, vol. 5, no. 506, D ussel orf, VDIVerlag, 1997. 18- W. Blazejewski, P. Chmielarczyk, A. Langkamp, Ci´snieniowe Badania
Rur Kompozytowych W Zło˙zonym Stanie Napr˛e˙ze´n, XIX Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego, Jachranka 18–20,Pa´zdziernika, 2000.
A. Mantzenmiller, J. Lubliner, R.L. Taylor, A constitutive model for anisotropic damage in fiber-composites, Mech. Mater. 20 (2), pp. 125–152, 1995.
L. Kroll, Zur Auslegung Mehrschichtiger Anisotroper Faserverbundstrukturen,
Dissertation TU Clausthal, 1992.
A. Puck, Festigkeitsanalyse von FaserMatrix-Laminaten, Carl Hanser Publishers, Munich Vienna, 1996.
R. G. Cuntze et al., Neue Bruchkriterien

پیوستها

ؽنٌ 1- ذّذً قزارىیزي فیجزٛٛب در ّ٘اد٘اد ّزمت [1].

ؽنٌ 2- عزح ٍٍ٘ٚ ْٕٕ٘ٚ.

ؽنٌ 3- ٍٍ٘ٚ ْٕٕ٘ٚ در حبحبً آسّبيؼ.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ؽنٌ 4- ت دٙ ثبر )مؾؼ، فؾبر در ٕي(.

ؽنٌ 5- ٍٍ٘ٚ ثب ثبر ّح٘ري فؾبري.

ؽنٌ 6- ٍٍٚ٘ سيز ثبر خْْؾي.

ؽنٌ 7- ت٘سيغ ثیؾیٖثیؾیٖٚ تٖٖؼ ز بٕزّبً در ععً٘ تزك ثزاي حبٍت )اٍف(.

ؽنٌ 8- ت٘سيغ ثیؾیٖثیؾیٖٚ تٖٖؼ ز بٕزّبً در ععً٘ تزك ثزاي حبٍت )ة(.

ؽنٌ 9- ت٘سيغ ثیؾیٖثیؾیٖٚ تٖٖؼ ز بٕزّبً در ععً٘ تزك ثزاي حبٍت )ج(.

ؽنٌ 10- ت٘سيغ ثیؾیٖثیؾیٖٚ تٖٖؼ ز بٕزّبً در ععً٘ تزك ثزاي حبٍت )د(.


دیدگاهتان را بنویسید