همان گونه كه انتظار ميرفت، پيك مشخصي در نمونه مشاهده نميشود [14], [21،20]. به اين ترتيب، ميتوان گفت كه نمونه ي تهيه شده حاوي ذرات آمورف بوده است.
تصوير ميكروسكوپ الكتروني عبوري از نمونهي تهيه شده در سيليكات سديم 37 درصد و اسيد سولفوريك 20 درصد بدون حضور سرفكتانت در شكل 8 ديده ميشود. ساختار كروي شكل ذرات و يكنواختي اندازهي آنها قابل مشاهده است. اندازهي ذرات در حدود 25 نانومتر ميباشد.

نتيجه گيري
نتايج بدست آمده از اين پژوهش نشان ميدهند كه امكان تهيهي نانو سيليكاي رسوبي با كنترل شرايط واكنش و با استفاده از مواد اوليهي صنعتي وجود دارد. سيليكاي رسوبي توليد شده ميتواند در كاربردهاي گوناگون از قبيل كاتاليست، جاذب گاز، جاذب يونهاي سنگين فلزي، حمل كنندهي مواد معدني، نيمه رسانا و همچنين، به عنوان فيلر در تقويت لاستيك استفاده شود. نتايج بدست آمده از اين پژوهش به شرح زير ميباشند:
با افزايش غلظت سيليكات سديم از 25 تا 37 درصد وزني، اندازهي ذرات سيليكاي رسوبي از 70 نانومتر تا 25 نانومتر كاهش مييابد.
اندازهي ذرات 15 نانومتر در سيليكات سديم 37 درصد، اسيد سولفوريك 20 درصد و افزودن Wt. 2 /0 درصد سديم دو دسيل سولفات بدست آمد.
سيليكاي رسوبي توليد شدهي آمورف، كروي شكل با توزيع اندازهي ذرات باريك ميباشد.

افزودن Wt. 2/ درصد سديم دودسيل سولفات تاثيري بيشتر از افزودن Wt. 2/ درصد پلي وينيل پيروليدون در كاهش اندازهي ذرات سيليكاي رسوبي توليد شده دارد.

تشكر و قدر داني
از همكاري صميمانهي جناب آقايان رسولي و مهاليكه در فراهم آوردن شرايط انجام اين پژوهش، زحمات زيادي را متقبل شده اند، سپاسگزاري ميشود.

H. Yamauchi., T. Ishikawa., and S. Kondo., Surface characterization of ultramicro spherical particles of silica prepared by w/o microemulsion method, j. Colloids and Surfaces 37 (1987) 71–80.
H. Giesche., Synthesis of Monodispersed Silica Powders II.
Controlled Growth Reaction and Continuous Production Process, European Ceramic Society, Vol.14 (1994) 205-214.
X. Yan., S. Han., W. Hou., X. Yu., C. Zeng., X. Zhao., and H. Che., Synthesis of highly ordered mesoporous silica using cationic trimeric surfactant as structuredirecting agent, Colloids and Surfaces A : Physicochem. Eng. Aspects, Vol. 303 (2007) 219–225.
M.M. Hessien., M.M. Rashad., R.R. Zaky., E.A. Abdel-Aal., K.A. El-Barawy., Controlling the synthesis conditions for silica nanosphere from semi-burned rice straw, Materials Science and Engineering B, Vol. 162 (2009) 14–21
-51 X. Ma., N. H. Lee., H. J. Oh., J. W. Kim., C. Rhee., K. S. Park., and S. Kim., Surface modification and characterization of highly dispersed silica Nano particles by a cationic surfactant, Colloids and Surfaces A :Physicochem. Eng. Aspects, Vol. 358, (2010) 172–176.
-61 T. H. Liou., Preparation and characterization of nano-structured silica from rice husk, Materials Science and Engineering A, Vol. 364 (2004) 313–323 17- W. Wang., B. Gu., and L. Liang., Effect of anionic surfactants on synthesis and selfassembly of silica colloidal nano particles, Colloid and Interface Science Vol.313 (2007),169–173.
18- J. Zhang., M. Liu., A. Zhang., K. Lin., C. Song., and X. Guo., Facile synthesis of mesoporous silica nanoparticles with controlled morphologie using water–acetone media, Solid State sciences, Vol.12 (2010), 267–273.
منابع
1 -B. Wan J.O., C. H. Kim., G. H. Tae., and J.B. Park., Characteristics of cement mortar with nano-SiO2 particles, , Construction and Building Materials, Vol. 21 ( 2007), 13511355 .
S. Zhou., L. Wu., J. Sun., and W. Shen., The change of the properties of acrylicbased polyurethane via addition of
nanosilica. Prog. Org. Coat., Vol. 45(2002), 33-42.
Kirk-Othmer., Encyclopedia of Chemical Technology. 21(1978), 350-450. 4- A. L. Peter., Pigment handbook. WileyInterscience, (1988), 200-240.
T. Jesionowski., Characterization of silicas precipitated from solution of sodium metasilicate and hydrochloric acid in emulsion medium. Polym. Technol.,
Vol.127 (2002), 56-65.
G.H. Bogush., M.A. Tracy., and C.F. Zukoski., Preparation of monodisperse silica particles: Control of size and mass fraction, Journal of Non-Crystalline Solids, Vol. 104 (1988) 95–106.
G.H. Bogush., and C.F. Zukoski., Studies of the Kinetics of Precipitation of Uniform Silica Particles through the Hydrolysis and Condensation of Silicon Alkoxides J. Colloid Interface Sci., Vol.142 (1991)1–18.
G.H. Bogush., and C.F. Zukoski., Uniform Silica Particle Precipitation: An Aggregative Growth Model, J. Colloid Interface Sci., Vol.142 (1991) 19–34.
F. J. Arriagada., and K. Osseo-Asare., Synthesis of Nanometer-Sized Silica by Controlled Hydrolysis in Reverse Micellar Systems,The Colloid Chemistry of Silica, (1994) 113–128.
K.F. Osseo-Asare., Effect of electrolyte additives on sol-precipitated nano silica particles, J. Colloids and Surfaces 50 (1990) 321–339.
pure silica from rice hull ash, Bioresource Technology, Vol. 73 (2000) 257-262.
21- V.P. Della., I. Kuhn., and D. Hotza., Rice husk ash as an alternate source for active silica production, Materials Letters, Vol. 57 (2002) 818–821.
پيوستها

L. R. Dai., T. W. Wang., L.T. Bu., and G. Chen., Mixed surfactant templating route for mesoporous silica, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering
Aspects, Vol.181 (2001), 151–157.
U. Kalapathy., A. Proctor., and J. Shultz., A simple method for production of

شكل 1- راكتور دو جدارهي تهيه نانو سيليكا.

c)
c)

b)
a)

c)

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

c)

b)

a)

شكل 2- تصوير ميكروسكوپ الكتروني روبشي نانو سيليكاي تهيه شده در اسيد سولفوريك درصد20 وسيليكات سديم a) درصد25 ،b) درصد33 و c) درصد37
a

شكل 3- نمودار توزيع ذرات در غلظت هاي گوناگون سيليكات سديم(از راست به چپ 33،25 و 37 درصد وزني)

شكل4- آرايش مولكول هاي سرفكتانت در محلول[15].

شكل 5- تصوير ميكروسكوپ الكتروني روبشي سيليكاي رسوبي با افزودن Wt. درصد 2/0 سديم دو دسيل سولفات

شكل 6- تصوير ميكروسكوپ الكتروني روبشي سيليكاي رسوبي با افزودن Wt. درصد 2/0 پلي وينيل پيروليدون

شكل7-تصوير آناليز XRD از سيليكاي رسوبي در سيليكات سيديم درصد37، اسيد سولفوريك درصد20

شكل 8- تصوير ميكروسكوپ الكتروني عبوري از سيليكاي رسوبي درسيليكات سديم درصد37 و اسيد سولفوريك درصد20

جدول 1- سرفكتانت هاي مورد استفاده در تهيه نانو سيليكا


دیدگاهتان را بنویسید