قدر داني
بخشي از اين پژوهش در آزمايشگاه ميكروسكوپي الكتروني دانشگاه ليدز انگلستان انجام شده است، از اين رو از آقايان جان هارينگتون، توني نيكولس و پروفسور ديويد ادموندز تقدير و تشكر ميشود.

Mode and Modification of Graphite in Cast
Iron Melt”, Acta Metallurgica
Sinica,Series B, Vol.5 No.4 (1992) pp 263267.
S. Zhang., “Mechanism of the Forming of Nodular Graphite”, J. Mater. Sci. Technol., Vol.16 No.6, 2000. pp 615-618.
C.A. Cooper., R. Elliott., R. J. Young.,
“Investigation of the graphitic microstructure in flake and spheroidal cast irons using Raman spectroscopy”, Journal of Materials Science, 2003. pp 795-802. 7- Cees Van de Velde., “Development of Theories on Graphite Formation in Ductile Cast Iron”, www.ceesvandevelde.eu, 2004.
O. Oluwole, O. Olorunniwo, O.E. Ogundare, O.O. Atanda, and P.O. Oridota, “Effect of Magnesium and Calcium as Spheroidizers on the Graphite Morphology in Ductile Cast Iron”, Journal of Minerals & Materials Characterization &
Engineering, 2007. pp 25-37.
S.K. Pradhan., B.B. Nayak., B.K. Mohapatra., and B.K. Mishra., “Micro Raman Spectroscopy and Electron Probe Microanalysis of Graphite Spherulites and Flakes in Cast Iron”,The Minerals,Metals & Materials Society and ASM international, 2007. pp 2363-2370.

جدول 1- تركيب شيميايي مذاب استفاده شده براي انجام عمليات كروي سازي (درصدوزني).

جدول2- مقادير بدست آمده از ميكروسختي نمونههاي ريخته گري شده.
پله4 پله3 پله2 پله 1 ميكروسختي (ويكرز)
297 315,5 322 322 پرليت
181 113 213 220 فريت

جدول3- مقادير بدست آمده از ميكروسختي نمونههاي عمليات حرارتي شده.
پله4 پله3 پله2 پله 1 ميكروسختي (ويكرز)
163 193 201 163 فريت

شكل1- شمايي از مدل پلهاي استفاده شده براي قالب گيري (اندازهها به سانتي متر ميباشند).

P
4

P
3

P
2

P
1

2
.
89

2
.
94

3
.
42

3
.
44

0
<
R
<
0
.
65

94
.
2

92

89
.
7

85
.
9

0
/
8
<
R
<
1

P

4

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

P

3

P

2

P


پاسخی بگذارید