منيزيتكلسينه هگزا متا
فسفات سديم تري پلي فسفات
سديم اسيد
سيتريك
1 67 3 3 3 15 3 3 1/5 0/06 0/04
2 62 3 3 3 20 3 3 1/5 0/06 0/04
3 57 3 3 3 25 3 3 1/5 0/06 0/04
جدول 1- تركيب شيميايي مورد استفاده براي ديرگداز ريختني كم سيمان
474807237970

شكل 1- استحكام فشاري سرد براي درصدوزني گوناگون SiC الف)نمونههاي خشك شده در دمايºC 110 و ب) نمونههاي پخت شده در دمايºC1350

شكل 2- ميزان نغييرات داتسيته با درصد وزني گوناگون SiC الف) نمونههاي خشك شده در دمايºC 110 و ب) نمونه هاي پخت شده در دمايºC1350

شكل 3- ميزان نغييرات تخلخل ظاهري با درصد وزني گوناگون SiC الف) نمونههاي خشك شده در دمايºC 110 و ب) نمونههاي پخت شده در دمايºC1350

شكل4- نمودار استحكام فشاري براي اندازهي ذرات گوناگون SiC الف) اندازهي ذرات بر حسب مش و ب) اندازهي ذرات بر حسب ميكرومتر

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

شكل5- نمودار دانسيته براي اندازهي ذرات گوناگون SiC الف) اندازهي ذرات بر حسب مش و ب) اندازهي ذرات بر حسب ميكرومتر

شكل 6- پراش اشعهي ايكس نمونهي 46 مش كاربيد سيليسيم خشك شده در دمايºC110

شكل 7- پراش اشعهي ايكس نمونهي 46 مش كاربيد سيليسيم پخت شده در دمايºC1350


پاسخی بگذارید