شكل 2- ساختار ميكروسكوپ نوري فولاد 201L پس از: (a)10% نورد سرد، (b)30% نورد سرد و
(c)50% نورد سرد.

شكل 3- نمودار (a) درصد تشكيل مارتنزيت ناشي از كرنش بر حسب درصد كاهش ضخامت (b) سختي بر حسب درصد كاهش ضخامت.

شكل 4- الگوي XRD براي نمونههاي: (A) آنيل انحلالي، (B) 95 درصد نورد سرد و آنيل در دماي ºC (C)
.به مدت 30 ثانيه 900 ºC (F) و 850 ºC (E) ، 800 ºC (D) ،750

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

شكل5- نمودار: (a) درصد مارتنزيت موجود در ريزساختار و(b) سختي بر حسب دما و زمان آنيل.

شكل 6- تصاوير SEM از ريزساختار نمونههاي آنيل شده در دماي: (ºC (a 850 و (ºC (b 900 پس از30 ثانيه.


پاسخی بگذارید