f

f iv (y)dy
ويژگي و مزيت بسط مك لورن يك تابع مانند (x)، اين است كه بدون آگاهي از شكل رياضي تابع i(∆E) ، ميتوان در مورد مشتقات آن بحث كرد.
حال بر اساس معادلهي (4- 2) ، تابع i(∆E) را بدون آگاهي از شكل رياضي آن در سه بازهي
(1×0,x)و(2×0,x)و(3×0,x) حول نقطهي E=0∆ ، يعني هنگامي كه ولتاژ اضافي نداريم، بسط مي دهيم:
(3)
51815875629

0)
ΔΕ0!
(4)
47751873063

0)
ΔΕ0!
(5)
-40652489

200786867607

485392125587

1251202125587

ΔΕ3′
ΔΕ0
كه xiهمان Ei∆ در دادههاي تجربي است.
از حل دستگاه معادلههاي (3)،(4)،(5)، ميتوان (0)˝ i´(0) ,i˝(0),i´را به گونهاي بسيار دقيقي تعيين كرد. براي محاسبهي ترم سمت چپ هر يك از معادلهها، يعني محاسبهي انتگرالها، از بسط تواني تا توان چهارم دادههاي تجربي در محدودهي 30+ تا 30- ميلي ولت استفاده ميشود:
258316252867

ΔE = AΔE + BΔE2 + CΔE3 + DΔE4 (6)

با روش بهترين انطباق منحني ضرايب بسط (6) تعيينشده و سپس محاسبه ي انتگرالها در معادلههاي (3)، (4)و (5) در بازههاي تعيين شده انجام ميگيرد.
حال براي محاسبهي Rp,Ic، از روي مشتقات از معادلهي باتلر- والمر به صورت زير استفاده ميشود: (7) [(i = Ic[exp(αΔΕ)−exp(−βΔΕ
با مشتق گيري متوالي تا مشتق سوم از معادلهي (7) خواهيم داشت: (8) (i′(0) = Ic(α+β (9) (2i′′(0) = Ic(α2 +β (10) (3i′′′(0) = Ic(α3 + β
حال با توجه به رابطهي رياضي زير : (11) (α3 +β3 ≡ (α2 −αβ+β2)(α+β
با معرفي ((00))′′′′A =

ii′′′((00)) ، B =

ii خواهيم داشت : (12) α−β=A
α2 +β2 −αβ= B بدين ترتيب خواهيم داشت :
652271-41344

α+β=4B − 3A2
بر اساس معادلهي (8) خواهيم داشت:
Ic =t(0)
از آنجايي كه (0)′Rp =

2
3
4
A
B

1

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2

3

4

A

B


دیدگاهتان را بنویسید