, 18GHI5)7 [email protected] $’*$
P/8U/@<X/$. #0/3d) O)O?:E
F/</$:/+A/B) 75a‘% ’1
.7B/ / /; ,/ $/’*$ ’1 AB)
%;5)1 1 : , $F 1)4
$/f0 a e‘ $, ’ AB) ’ /,/ 5),0$, ’ AB) 0 /d) / V$^ E,,)@ %g$7 $
/ /N$*),/K $’*$,+ ;h ,03
5a‘I *$
//O”,// 2//+//ai‘
/ $/’*$ /,)@ %g$Zj,&’ W = :U0 , 9$ ),+ @0$ ) )
%;I,1 %; X$M’
V$#@?C ak‘ ) N5+ 8V$
V/N$ /+ /+ B.,
1/ /) F/()1 l) $*0m
1// Cg// [email protected]// GH//I,//+ @//
V/N$ /+ /+,/13/)31l)
,-S/ 3/n”:/ ,//’#$5(@

v*/’%/d-m ,/ ./01 , :”# ,-/ ,//,//+&//. !//”
[email protected] $.^ E,_ ,P), R- % $ ,/Yas‘ ) N ./01/ 2$ )C) a‘
/@$80C+; , 5 7B ) +,$
91530426342

∂φ =

 ()− ∂ ′∂φ + ∂ ′∂∂φ  −φ−+*)(
*+(
4462414191055

∂∂ + ∇ =∇ ∇ +

( − )(−)∇φ + δ( − ) + −( − )φ∂∂φ ∇∇φφ  *,(
*-(

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

∂∂+ ∇  +′( )φ

∂∂φ = ∇∇*.(
2971689353625

w ,K [email protected] 7) :;v*’ RH;v*’ ” ) O) _ , .01 , φ = * − ( φ1 + φ1 1 = µ * = ( */(
*2(
∈ = * − (∈ + ∈1 ∈ =* =( *3(
2073642202193

r = δ( − ) + −( − )φ∂∂φ ∇∇φφ *)9(
88545246032

5R%Z,K #$
/ 3_/ ,/P) ,
@ /^ /;%$ _$()1&) 37!$
X 7 +A> [email protected]@+r%d-m_; ,+
(φ)=φ’(;−:φ+0φ ) ^ E, φ
,/% /)X #$J=]<[C$”%H< # 5 1=)φ
7B/ $ ) () . , !”#$
^ /ET/M:/N)P 87 7c, .
/R/- ,=/ / /0P/8#$$.%03
+ ,n)8,= !”#$ 5R87 $
:U/0%g/ /,/03^ /Eas e‘, y3 :/;5/,/03/d)ezotMo / / W =
1/.,/ ,/) .7B 7 1 C+; ,
#$ 5%03^ EC(;2 =
^ /E,/ /$”)%; ,., 3,)
/@,N F()][@ H+
*4(
:U/0%g/ δ q/I7/ K P) σ,+ :U0,RUKI [email protected] _$µ W =
^ //E,//5O) // )X// %// W =//
1483032-149190

5//////////////b///////$
,/$.# ,$.θ=−
5.qg=8W =:U0R )
^ ///E,///%///d-m ,/// A///B)_$///
“[#= + (φ)( + )
5]@ ’ X$’AB)_$ _ ,
&B,x %d-m, % % F #$I8 ,/+/,[email protected] T; 1$’F),,+% . / ) /d-m / :$ _’ () w l) W =/:U/07 / $ / : )”GHI
P/8U/@<T; 4 mZ,()53
Cg W =:U0.7B : , .01 , ,a ‘ &@=” @1$’#$5 # .
1/@<,1 181$ 3 1 $.^ E
5 *0%d-m, ,[email protected]
,/% /)]7/ 7 1=/) :N/ ,+[>>>I
%/y3/,/+/ 1=) % 7 8>I#$*+ |/$6{y/ %/d-mX$.’ + $*0 1.
/ ()@$801 #$.3 %[email protected]$
5 ),$6,@.#$ 7 ,$S,
/////,/////K ai‘ & ? #
18 ,/+ /) +,/$X$ ()#; $’*$
,/:/+xH/I / $ ) # {y%d-m^ r
5$8% $.^ E
1236984255027

76073834129

=

=

102286564609

−( − )

−*))(
/’ + h{y%d-m @” ,K #$
_ ,%66; @8’#$ 5% X$. _$
:/+xH/I ,-; .m8 ’ + {y%d-m
[email protected]
ak‘% A #/////@?C///// #; $’*$ –, ap‘B
18 ,+ )7 +,$ – $ $ ) I
,/,/#/$>/5% 7=)u ’ AB) 5% $.^ E,_


C/(; / ,+%03^ E ,)3,1
5 ze R @+
/% 0
. / 0 12 “
P/8 $ /) ()., .7 8% 9$)
5% 7 7 1=) :N :N)MT $
/ 1=) ze 1. %d-mX$. bM:N
%y3 $ )@ %g$^ r{M:N
/g,/ ,/1// :N/ #/$5%/7 81. F/().G/5 +C 6{y %$ ) W) I
,/ $ I ,[email protected] $’*$ !”#$
^ r 5% 7 $ )# J @O$1
,/n)@? (; +. [email protected]<,:+()1
./m8 ,/+/ /1=/)%/ 7/8bM:N
/()#$ /@5% C+; $. ()[email protected]$80 1/ 7.T/” 1/.%/y3 5l m /()1 /,/0,/0{y/1 , P [email protected]<
:N=/ /’ /+ $*/0/5//C/+ d-m
%/Z /6,/|$6 ()1 I ,[email protected] /,/ /;%/B31 ,+ ,)3,
R/ %/d-m^ r{M:N 5% 7 8%
%$6)7

,V$%; ,+ 5> #$ *)-(
×(
#@?C5 ^B., .7 8
, 9$)7 +A — > # .,+% @B3
)IC ., $6B
% 1+l)1%Zf0 ,K #$5
A ,K ,+ ; % 7 8 @ l)1 & f0Y%
,,+ qg=bM:N ,,’ 5% 7 , $6 ()1zoi. ’ + .
,K 9$)1 V$*)#$ @h Z 6
[email protected], #$ B
, ^ E,w >BE,n)@?
{y %d-m^ r :N [email protected]$8
9$) 7 :N= ’ + $ ) #
,n)@?5% 7 87 1 — > .,
;., 9$) 7 =:N #$
,7 @ “%d-m. ’ + w $6
#$ @5% ,03,-E0 — , ,-
,$. ’ +,[email protected] %B31
,I @%g$ 3 n”: ,$.R ;
— > .7 8% %d-m 6 ,$)Z $ )
L,+1=) — > :; {y.0
%d-m$6 — > $ )# ,[email protected]
1., ,- ,7 8% 6.
/’>$/ /C #$5)7 + @ “.0
:/4 /’ AB)F<>$C ’AB)
5% 7 =
/– , / /’ A /B)F /<%/;
./, 9$) JK#$ ap‘B
51=)
.X) () w l) ’ AB)’%;
,/+18/O /3 $ ) # {y%d-m r
5w 0+7.), ’AB)_$
GH/I$.’ +,+ K$
5 — , ., 9$)#
23
A ! A 1HI
H1
@? J 1 KL1’:’’ KKK
“1 $ 1 ? M 1HN #
H1
@? J 1 ’ 1 L
;;K
’ O $ @ 1$ &1 H
!J !
H1 B
I1 P
1 I1 KQ1K0:KL
6 N G1 HBI
!J P H1O
NN1 01 ;6:
;: KQ01
: R 1I1HI J
S =
#H1I B1:’1
’6LK’6K’ ;;:
0 R1 ? T 1 I1″
1HOJ
8
I @H1I
B 1::1 :’ :’ ;;L L I 1 $ ! 1HP
. / 2 “
./0 AB),+ K$ $’*$ @ “
% ,//K // ,// //’*//) //’
18 /-+F/0,+% 7 ,[email protected] I,= 5% $.^ E,
521171172220

= − −−( −β ) −−β 1β = α *)D(
_$/ Y/ /,+% ,$ 0 <E,K #$ ,+
/%$ /)#/ ,-E0] [’.0 ’AB)
^ /E,/][ / /()1/.]F[,/$)Z
,/;H/E5a‘/3/#α= 67(λ )
//ae‘Ga‘ & @ ,-
$/6 / /,+%03F() –, ),K #$
.7 8% 9$)bMe:N [email protected]$ )Ew M 7A/B)_$ #03d)., #$ 7/87/ /+A — , ,$6 ’.0
9$/)*/)/’#/$ //7 =/,/n)@?5%
/ &’/:4GHIw ’ +.,
5 1=)=% , @ “
// B//E. //’A//B)_$// *//){Me:N//
,+%0$1 :N #[email protected]+ rM 7 )/@?/rM 7/ BE. $*0 _$/ 4$8 ) $” $ )# {yX$.
,’ :4GHI#$ M 7, ’AB)
A/B)_$/ /r ,/() ^/BF<5
/()w/l): ,$.R ;,C+$6 /() / 1/. /$.%/ >$ r ,()’ AB) E0 P [email protected]<
AB)_$ ,+18O ) W =:U0 %d-m
5$. 0+7.), ’
1!
$// P//8 $ //) //() !//”#//$
%/; ./01/,/ .7B :N)MT
7 8 ’ $’*$ ,$65 .,
V1HP
J
H1 P!# J T
1U1B P1
0K1;: 0;L ;;6
’ I 1HP = =
R# BIH1
P!# J”1QL1 :L; ;;
6 @ $ ” [email protected]
JJH1
@? J 1 061 ;;616L 6Q
: % ? #1 $ &1HB
H1BOI1 1
0; 0’ KK;
0 A ! A [email protected] %1 HI
H1 BB
OIS PB
B 1’;1 Q’ QK KKK L I B 1 HG

H1B OI1 ;1 6L :’ KQK
3
J
H1 P !# J T
P1 P 1 = 1!
N
KK0 O 1 :’1 !’; L!’;;
Q I 1 $ !1HU
J H1 P !# J ” 1 LL1 6;:;
6;:’ KK0
K N “# 1 ? I1I 1
HP
H1 I B1
6K1:L’:Q ;;
;I $1$%1
HPJ
H1 I
BT B16’1 KK:10QKL;’
@ !&@ %1
HT8
JJH1
I B1:’1 L L’0 ;;:
@ !&[email protected]%1I 1
&456*

{b
? JK #$($< H ?I F” G%9E7D C+ : $% ;< = >[email protected] AB+ %98&76 45
,9#$ – 3$& ( N OP#$ + L M7> +
{b
,2PS [email protected] AF” G%9E7D”Q RQ)”#>F” G%98&76345

4183380115747913555981128522,”U ) + < ;$ =%!; “#”Q RQ)”#EJ [email protected] AF” G%6 45

{b


دیدگاهتان را بنویسید