1 * &>* 9 ) +* ’ * I 1N P” 9 10 ,$’ + L$#%*7 P53* $%* 9 ) $% R & M L b’ * +*”0 1#*’,$ -.* 5 2 $#% #$$% $%*/ !*” * :dD Yc $ *) ,# *6 2 1H/ %9 1
$ *J”2 1#9e530 1 $ #$$)# )
’*”P !” &71+)2 + / ’:&,$ )
!*”*6# *” 01 $ #$ +) $%,$ -.1$%
**f “1Q$% Z f.501 $
+**/% P53**** # , **$G ^**9 ** L’#$ , “%**
:d @c)
BP *6 * / >*).7%*P* *R1H*/
.7% P #$ :& , $G ^9 9 ) 2 & .5 i” *h !” ! 9 1 $#$ , # -” h gH/
1# *” 1#$ *” gH/ : 6 #$ # , “U” 6 “
Q&”gH/ a”$”6 1# L’Q
5 .7% P R 1H/ !” H 6
’ 9 6 + 3 ” L j > Q” 1#$ “
$ 5&7I a#$ 2 $#%7 b 9″ /
$%6 1L% /P
“2&*”% 9#$* 2 1+- h !” 9
*7#$:*6* &7%%>)”6.5
) *-” H# G%1# .72 $#%
&*1#$ H*25**5 ]%7 & = !” #$ +)
:6,$# 5 >o O
!”#
+*YDk H* z* ’ $0% qU 3 +”0 ’ *”$’ * xe *) , “%*6 $% Z2 +”0 “’% qU*: 6 837 % #$ +.>6 %. K( :”$ L
1 Q>8 ) + qU 1 +6% 3 +”0
P**= o: *6 +. L ? #$ D& + % 1+
* $.5 1+ R+)6 I J 1 + %L + 8 9#%.5
1,$ * #$ N *. :*[email protected] * ” * ’2 I 9 #$ 1 **DA **9YA (” ’** ’YAA’**[email protected]
&*”#$: *6 ,$$ * O9 &7% 5″36% +#
L G.5 p%551+++”0 & – )
:& L # M +F U $#% 8#%3) &7!59
$%&’
()* +, –
1+**9 1 ** +**)9 **-. 1 ** P**5**’
!. 6$ !G% H”6 Z f.% >( %
P* $+*3*+*”0’1+ R#$ Q1# ”
* “2I *J 1 * dTTc 8*” .5 1$ &$%90
3* #$ +*L:&9QP5″’
%*+%.P .dTDc &, 6 I J L’ .+)
$$3 ,3&, 6F QGe=
+> “#$%.P .$ “’f 9 &+ )
G%*o #$% >* ( %&*? C * O9 {G% H”
6 837 ! = #$+”0 qU #$b 9 $ J””2
E ** #$ ; **F U ” ** # !**” ’ :dTAc $%**6** p%5* 5 ” ^*9 TP5*6:&* L I J G% H” %. P . #$ , 6 $ J” 6% $ ’# 1#%
!” & f :$3>5″ E” 6 #$ G% H”
+*)+ %L :& A [email protected] Q 9 9 + +”0 $ $%/ %. P . #$ , 6 $ J” 1 +”0 $%6, “$
,$#%*7 b *9 ; *6 +*9 ) Q9+. f!.6$
:&
&7 **4 # ’ ,$ -.****** !**” #$
! **:& , 6 +F U .7% P 2 1# ) +”0 * O9 N *. * ’* O9 P5 >) % $ H
$#%* &*”’%( ) Q* ) 9 * O9 *% > ( %Q ) 9
:&+. L # M#
*” .” * , 6 # ” 1%) “’ #$% ’ !” #$
$ *= ;#< 1,’ * * % %9&) 6 &7S X ;#<1,’ * * * 5 P*5 >) #$% AvT y”# * 2 a * &) 6 ’SDA ’ 9)Xw#H x . > p *) E* %9 & * 8*” ; + #$% !”: 6 $ -.
E *#$ @+*D +* % L & >*”%) “’ 1 + % L
+*)*6 Z2 !”# $$$, a. $1++ G% 9
:&** ” **) @ ’ **9 **) +** 2 ;#< 1,’ ** @A $ *= 1,’ * * a”$ P5 >) #$% ! $#%*+ % ’ 7 #$ y”# 2 a &) 6 ’ . %
%) “’ #$% .7 6 &f”# DP56 :& L # M ,$ -.
3* # 1 . % * P*5>)5P5>)
1#$ *#$% $%*6 * ,3* +) + %L:$
:.>>5″1).7 6 &f”#
** /1,$AvT% > ( %1+9 & /
+** lABYAkABA @[email protected] % 1 ** & >** *6% +*) */ 2 ’: *6 ,$ H*5 Ge= ’ T
“$% 1 .& – ) 1#$ G% H” #$ , 6 $ J”
# *”H*& /:& L I J G% H” #$ ;3
% >* ( %+**” [email protected]# *;#<U
% >* ( %*5″ .5 &””H16 ,$ H
H* + U Z2 ’ 5 #$% ’ ,$ -. ;#%R #$ 1 *. 5 #$% j% f ’ ,$ -. ;#%R#$ Av D
,$ -.AvATH+ ! 2 G% 9 1 9’ 1 . %
; * +* * % >* ( %,% L2 !.>56 1: 6
! * *:6 8 %. 2 ,$ -.’ YA
H*”2! = #$ &7% 5″36% 1+9 #%?
+*) $$3*#:& “”[email protected] N .!”
$ *J” +**J,’ * !*” ’”2’”H
:$%6U1 b 9
& – ), e21+ “0 1
1#$ HQ) 9 Q& f1# .75
1 *+*& >a”$+:&&
V” . :6 +1,$#$” & “’%( ) ! “
% >* ( %8″ 1+) $$39 Z[/ 1+”HJ9
N .& 9 , 6,3 1 +”0 #$ ,$$ ’& >
> )’ |TA [email protected][email protected]
&*I’0 & >* !*””H*1 * :$#$ $%*/ P5
+* & >*’*9*R#$” % > ( %
* ’*R#$ ; * O9 1,%*@P56:$%6 +9
#$ $% /%R#$ +& >#6% #$
,3* +*) +* %L *:* $ *3% > ( %
P5>) ’’ |lA % > ( %1+9$%6
’ |YY9.”’%( *)1+9 +*J
1%*’ &>**)1 * # *!”:$%6
!*” ’% > ( %#$ $%/%”H a”$
:$%*6 * &*”’%( )” *6$#%*7 b *9 Q,’
’ 1L%* /* ’*R#$”H 1 !”
: 6 ,$ -.1 . %P5>) ’+”0 #$ b 9 $ J”
P5>) %$ H% > ( %Q ) 9O9
&**”’%( ) # **.75Q **) 9 te*R &* /
#$ $%**/% P**5>**) ’** ’ |@A
% *$ H* : 6 !9 P5>) %’% > ( %
**6% #$ H** “H** Q ** P**5 >**) #$$%*6* , *”$kP5*6 #$ +*)+* %L :$%6
% >* ( %’ P*5>*) %’ ,$ -.;#%R
’|A $*= *3*6% P*5>*)’ |@A
R#$”H!:$%6$ J” P5>)
*6% #$2R#$”HQ/%% > ( %#$
$ ’U”%^9 lP56 #$:$%6&x . >6
,$$3*’ ; *-. 1*R#$ * &”’%( )%
*R#$ “H* $%*6* , “$ +)+ %L :& , 6
$ *J” Q * * ’ |lA *9 % > ( % #$ ’
!**” $%**/ :&**, **6 qU****” ** b **95
#$
. “/0& !”#
;#<1,’ *)&2 #$
!:$%625″ .5 &””H Q+
1 *2 ’ I’0 #698 %) +# M
*6 8 %)”) +. % ’8″ P 539
* 2*= ’*6) . Q;#<= ’
‘ * * ! ** :dDc$%*6 * ’ L $ #5I
**1+ **+** TADD G **#$ +**)3**
+*) $%*6 * ,3&, 6 3. dTAc# 5
;#< ’, *6 P 53*9 1 **6% $#%7 b 9 G .=
!” &:&9)6837 ! = #$ 1 .5
#$ **6% !*” 1+* “% 1#$%9)
:& 1 . % ;#< ’ , 6 P 539 1 6% +>” ! a * * * 5 #$%* ’ 3* +*”0 1 !”
:6 ,$ -.S,6 Z2 #$% X D ;#< 1,’
$**= #$1 ****? $#%** 1+**”0& f**
8 * ) + * :dTYc& *,*6 4#H *L AWDTA
* ’ N *.”2#$ %L %L1V
U*# *% >* ( %&*? C$.5 1 + R
G . ) # , 6 ,3 1+”0 & fH%9;#<
$%*6 * ,3* YP5*6 #$+)+ %L:dDnc$%
,3* 1 +”0 & f’ “H QN .”H
8*”$H 1# *. # YAA’ N . 9 “H !”:$%6, 6 &* – ) * 2 H N . “H :$#$ U7 # . # +
#$ N *.”H** A :$#[*L *6% U
*:$3 # &”’%( ) qUb 9, -= $ J”
;#<3* +*”0 &*”H* P* $ + N .”H
# .7 *$ *J”Q**5 !. ” 1) &R
QP > . “H!:) #) .
1++6% Q” f9> e #%9 1″ /” 39
*”3 +”0 !”:dTTc$%6Ge= s”&) =
& f*!” 90 * !.6$ !+)$%6 I J 1N . #$
$%*/ +*) &.-L: 6 Q+”0U& – )
*) Q*/% ; *6 + 1 .5$ F #$.= b 9
!”1 + $ #$ !”:$%6P $ )# )
3 + “0 I J 1 [email protected]’1,$ #$ N . ’ #$ * “2 ’ +”0 & f “H & /: 6 ,$ -.
3
,$’2*7 # ) *1# *5’ +*!”L>”%
1 *a3*” ’2 1 * + %1’,$ 2 & / # “$H”
:”# >539$# M +!”1+9
4&
)*(+,”+ – . /” + .
0 1 ” + . 2 1 3+ 2 2 ” (” + 4 + 5 . ’ 4( + 51 “5 5″( 6 4 4 ” !” 7 ” 67″ ” ( 2 ” 89%):
&$$;
&.<“7( + -=7 + >+
< * ( + 5 . 4 + 5 # 5″ 67″ ” ( % ” ( ! !” “( 5 !” 6 “%
-“(( &$$?
90([email protected]” A +57( *7 +
“!4″”! (6& 9″5
&”3 “(5# 5″7”
” (. 764″””
” 38:?%?)9 )??B
; .”+5# 5″7″”4 5″(%
2″ 4((5 2 5″6 4″
“4”” 6″7-“1 “C
6 2 “( -“(“4899%9B) &$$9
D.+”C =C”1 “C6
5″”( 5″1″!”(5# 5″
67″” (. E-2-0
089?%;;$D &$$;
B.,/5″7 4 +5==7+
“1”5″”( 6(5# 5″ 67″
” ( . 76C”7″(8):9%) &$$:
:= ((+2″” + / , (( +5 2
+ ,7 4* “”=+F1″”1″!”
6!”55″73″6
5# 5″7″”!!(51″5
“”2 “(+ ;%)&D &$$&
4 + 5 ’ ’ * + “!” 5″ ” 6 ! 5″ (7!! “5 ( 5 # 5”
67″” (17( “!” ” ( . 76
C”7″(8);)%:? &$$D
? . ” + = 4 + @ @4 + 5 . + ” 6 ” “1 7 6 5”
(7!!”5 (5# 5″ 67″” ( C 4 46
” “3 “0”. 76
=35″”38&?%)$&D &$$;
)$ = @5″ +”3 +5(4 5 +
273!””(6″”(
5″ 65″ 0(8)9&%&D9
P* * -**) Q *; *6 +*b 95
:$%6
! ” s UqU’.5 p%55″ ^ 9
+*)+* %L *:$%*6* , *”$nP5*6#$ * 6% 1 #$% ’ H 1,$ -. ;#%R #$ $%6 , 3
& f*** 1 ***. 5 1 . % *** P***5 >***) * ) * O9gH/ ’ R#$ O9 &”’%( )%
&”’%( ) & f&DT $= #$
, *6 +9 1 .5’ ,$ -.9 +)
*9*) Q9+ 8 9#%.5 + 3 E” 6 #$ &
,3* P56 + 3 !:&Yl 9
#$* ’ |lA*9* ’*R#$”H +) $%6
$#%*7 b 9 QP5>) %1 =% > ( %
>*)* ’ *R#$ “H a”$ 1% ’ :$%6 +”0 Q * +* L * 5 P*5 >) + & > %P5
H* &*”’%( ) #$ P*5 >*) * ’ *R#$”H +. % ’ P 539 1 P5 >) ’ I’0 #)
’ K* * 2″ *6*6) . QdTc $%6
.>* +* ’ *L $ # +J . #$ $%6 . “’ “2 :dTDc 6 %7 +/% P53 ) I J ! * ** 6% !” ’ 9 Z[/ 1+”HJ9V” .
’O9YAA’[email protected]’ ’ N .”H +) $$3
#$/%9 ” 6O9DA9YA(” ’$6%
:)$ J” &”’%( ) %Q ) 9
” 21
&/& “’%( ) % ! ” #$
/>).7%P 2 1# )+”0%+ ,$ -.
+ ) $$3V” . :6 +9 8 9#%.5 4 # ’
“H* Q **9+* 1 . % * P*5>*)$ H
Q*/% +*5$%*6 **6% & – ) $%& f
H**&**”’%( ) #$** ’**R#$” **6″H**
’* O9+*) $$3*#!:$%6
$ J” & “’%( ) Q ) 9 #$ 1O95” .5

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

&$$$
))2- 5 1+57+
2″ 4!!””(6!”(*”
🙂
5″! (” 4G7″(“( !”((
7 “!5″5 2 “(
“”8B%&D) &$$&
)0+2-3+5-
,+”!4″5″! (%
5″(” 43
. 764″7!””
” 38& %)9D9 &$$
)?,”+5 -2″+
*”(%”1 “C. 764″7!”
“” 389$%)$B?
&$ =5+ 2+5″4 +
@5″ 45 +677
5″(3 ” “!4″5”! (%
66″6 !” ( “5”! (5 5 3
“4 1″( 0″89:%9)9
&),”(+4 + 27 +”!6
3″ ( 6(5# 5″ 67″
” (3 ” “!4″5”! (. 76
C”7″(8)B$%&$: &$$B
&&,”(+5 27 +”1 “C
67 5″(5!!(6
” “!4″5”! (HI”((
2 “(“” &$$:8D&%)
&9 . @+ @7+4 7 +4+ .
27 +5 . J+5 “5”( 6
5″ (7!!”5(. 76C”
7″( &$$:8)BB%99:
#%
(“55″”( 6(5# 5″ 67″” (
“6”56 “”57435”
“8D&%D:;: &$$;
)&4+./+”+2
/73+5 >7 +!4
(“56( 6(5# 5”
67″”!!(“( 0”
&$$;89$%)$;?
)9-7 ” 7 + .’” ” +A+
+ 5 2 A + “1” ! ” 6 ! 5″1 ” 7( ( “” !
” 43 . 76 4″7!””
” 38&D%&B99 &$$D
);7+5 @- A+( 753
4″ ” “!4″5”! (6
7(# 7 “6””5 ” 4(1″(
2 “(4″( 3543( (8)))%)9)
&$$
)D,+”!4″5″! (%
67 5″(5!!(“(
( “”. E-2-0
08;)% $&? &$$B
)[email protected]@7+5 .0=+
0161″67″
!”((” 4G7″3 7(” “!4”
5″! (!”((5″ 0(8):&%9$9
&$$;
):-,+5 04(*3 +
!!6 ” “!4″5 ” “3
5

!”
$#

3 ##012/,’ -.*+&’( )%

$04

& ’ .8 “9: ; # -. <= ) > 3,67 & 5 /
$ , ?
#&

%++!++*+ , ? & ’ .)B ” .; #A @
$-C D /,’ -./++

& ’ .3 = 83 ’E-.<= )’E 3 F <7 * $/3 *+ ; # , ?

’ =”3 4H .3 = 83 ’E -.<= )’E3 F <7 G $/3 *+ ; #

<= .*3 *+ ; #&’ &’ K8 “J7 I
$I+L/[email protected]+
##


دیدگاهتان را بنویسید