_G c^% – . <!B&4 # $B! a + b! !
1&R- % “, ’ Rd D e% 5Ef
’& /0%#L ,;!
&E,D /& 4 & + ! # , ))
0g @;+;!,
– !!R+ I P 89$T I X+ /
#’( , )&% I X+ Q:, ’( C
& + ’),!- .
h >& 0_F^. )&%<
&E,D E” /&, 5& + / .,
)),! ” #<=,
#V&( )),& #0
&I P 26& + 7 #
% .C& B+% /& > % C
& + I P ! ” # * + , #% = C . #’( %- .
I P +h$TE: ,%=U.,
=,> C . 89,>%
I P:%&= .,I P
!& 4> C .= – ,
I P 0_i N^.,I P Cd” !&<, * +,#7/ j & !+4!&” ,;+ k B Q:,% &+# . ).>%#- %
, 0% .<%;@D&%#)3 2# /&!Th#I P [;.$T!(,
’ , 2 l &% , >, 89 > u&Ld+ 5 S v ;+ ’ ,J @,!!&&m+ e% , $ % I , ; C 5 ! rR” . % , , # 4 @, / ” ) ! ” 0 – X ’( ’ + > R , ), V&( 6o0 n ! ” #
%!89> )
0 % V&(5& + , $ >,! >#tw C :
. %% x&# J ;% !
-L ’( 2 ” ,& # C& /, %I,2 “”[email protected]!
. D ” [email protected]! V&( 2 /& +2&, ” eEf 5&. &E,D , , 6& + 7&# V&( 6 0.
6& +4#% 2#C& , 6& [email protected]%
J ;1,” 2# 89 >
<, 5&. 89I P +’ (,!
% !j . 5& +
2# 5&.,’” 2#
6& + h >& ” %JC .0, h 12″ # ” W % ,
% /,+ ,0- . -’B% -)
JF ;+ r .V&(
& I Pp‘H /&$%&] ,% !
“’),”[email protected]!
0., 5 ! & + V&( ! ” # ‘C .
>0# ’B% ) )M4 +=, $T E: , # % =,
+4 $7 3 +* 4 56# 89,>%
#K E” 2=5
>E= &%6& +
+ /& 4 2l % ],0 !.,=, a]! /- . C& B+ 6& +#K E
G C .6& + K E 6 0+/B
C ./0- . -’B% +=,!) , , I5 D W )2&4 h >&, <:
+JYHH% 2 T:,= ” 5 D0″ )
E “Z,0. ’(89W )2&4 cHH -$W )2&4 -89 /M4
)&% L+-% %. $ % 0 .r&L+ ’ T 5 D SE& [email protected]& YH,
M7(, K ]E& JJH

8(M7K EL: JHI,FGH
&4 I&E : M70. +
<% 0 .W % % %: NI,JOF
L I,K ]% % %
, 2& 4% – !M4. -, 2 T
, % % 0)&K EL
<*@R% s&- X
,o% % :;. <n )&%
% %’ % )? @ /&!Th#0 ” ) D + I&E : M4 2&4 :;. ,
” )D!C! ,,,
’ % ) *]RA . ’ !: , #’( /&$%&
0 . ” ) e%% %
, 89 E” 6’ +I P
, ) ’ & &t+ L+ > & ’ !: U %’&, I ,M ’ %D1
+% −+ #! )
49836477510

,% =*%oJn
’(
j89 $T +*j I P $T +%’( 8 . jCRt &% , ) &% >% !
E” > -jI P [;. )%j2% )
89 CI P:,%89
,J @,.e%,0 !.,
I,I P
I P [;.$T% . “S 89 , ./#
#% 2# 34 /!., ,t eL #
% /&%89I,
!
V&( % )),|J
= C . ! ” #
$ % :;. < =, > C . =0. E = 6& + 4 #% t ” 2 6& + #K E
0 !., )&% K EL I+I&E : W %M4|‘
% /&,- .5&.&4
=6& +
0 ! &&m+ @R% .,
“> 2 “@,|G
,[email protected]% % % :;.
/0, 2 ” &% E [email protected] }X &% + I&E : M4I &&m+ 0, 2# ’(2 ” 5&. .
” #
8 9 : 3 * 23; 3 8
2 3< 93 2″=
: ” = “% “
” = ” : % %”
% ” ” = 1 > =” ” 2 [email protected] 5$
5A?&? ?
B C ) D 3 )B3E
B 3 “5>
” ” % ” @:
2″ FG=
%[email protected]*6*A&??7
5 1 I 39:”3&30 ; 3
9 J 3 12″ ”
= : = = “”
” ” : ” =
%” “2% ” @ [email protected]
’6 ?? ??$
6 G 82393E 82 3<3
! “0
% ” B”% ” : ” =
=”” ” *” “[email protected]
$AA $A’ ’’7
2″ 3 K38 33 9
82 3&”3 ” 8

# = I, 6& +
C& B+ ’(EC&- . #y /B
6%-L 66& +
’ & 6 I, -L /.,,t
0- #B C,DJC .%” ! ” # V&( cC .
&4FGHK EL: JHM4
+ ,0#’B% :N I, JOF
,# %1 >L&&m+ C . /,
,& +#=- &%
& + 5&. / / S 0 %- (@R% I
%% %:;.< “
” # % 1 ,0 – . + + uS h &! &Z+
/K ELh&!& (h&>&E&
/ ,!,0 !., pJ pYqJN 5&+ + , 2 (
B ,K EL:JH%= ] >% ’
, – . C&!& (!&& +
’ ( 4 6& + #= ’ . > . K EL M40- .! @R% . [ . z ” I , &!& ( !& 8( + h&>&E& h &! &4 :NM4 – (
% -8 #- I,
&&m+ /&!T0- . -’B% FC .
{ %.V&(2 ” Q:, 6& +
, *D0- . -’B% i C .%’(
<%% %[email protected]’ .
“>/@,:;. &%” 2 ”
I&E :2&4n$ % %,2 “
M72#,iC . 1,o+
) !! I D/ C&, 2 ” C . /0 – E” 5 D =,
” 2#2 ” l % +I&E : M4
# =,” B % % +’( C&
0., # =/>%2 “E

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

.
%”% ” : ” =”
C”@ 6’ H5&???
7K39D 3″ F2 3
9 23 82 M3C
” D3 ” = 8 A /
2″L #8 A
% “”” “
.””5’[email protected] H656&??H
% ” = :” : ” =
G=”” ” *” “
[email protected] 57 $&??
$ K39 ” 32″ 39 82 3
3C30= “% “
= L #8 A= :” : ” =
“*” “[email protected] 57H 57H7&
??5
A G 823 83 93E
82 3 & %”” ” :”
2″:=%”
$%

+,*+’()
.,’) )-) 0,001/
0,0234
0,005
,00867)
9’) ) !4

/

! ” # $

3 5’# !,2 4 3’!,2 1#0) . #) /! /,&- #*+&’() %
5’# !,2,8’!,2 # #7/6
0

: & $ &’( 9

3 5’# !,2 4 3’!,2 1#0# => 5 #*+” <&’() ;
5’# !,2,8’!,2 # #7/6

C 8$(># @& $ A ,&B !<,2 #,# => 5 #*+: & $ &’( ?
D(#A


دیدگاهتان را بنویسید