روش تحقيق به كار گرفته شده آميختة كيفي ـ كمي از نـوع اكتشـافي اسـت . در بخـش كيفـي، ازروش شناسي كيفي تحليل مضمون در رهنمودهاي ديني برگرفته از روششناسي در نهـج البلاغـة دكتر دلشاد تهراني استفاده شد. در روش كمي به كمك تحليل سلسله مراتبي AHP به رتبه بندي معيارها پرداخته شد.
جدول 1. مراحل اجراي بخش كيفي تحقيق با بهره گيري از روش شناسي در نهج البلاغه
روش شناسي در نهج البلاغه رديف
انتخاب موضوع گام نخست 1
طرح مسئله گام دوم 2
تعيين واژههاي كليدي گام سوم 3
مأخذشناسي گام چهارم 4
فيش برداري تمامي مطالب مرتبط با موضوع گام پنجم 5
دسته بندي فيش ها به موضوع اصلي، موضوع فرعي و جزئي گام ششم 6
ترسيم نمودار درختي گام هفتم 7
تطبيق و مقايسة مطالب فيش شده گام هشتم 8
ارزيابي و استدلال فيش هاي دسته بندي شده گام نهم 9
تنظيم مطالب و نگارش گام دهم 10
ارجاع نويسي گام يازدهم 11
تنظيم نهايي گام دوازدهم 12
دلشاد تهراني (1395)

جامعة آماري شامل 55 نفر از متخصصان و كارشناسان پيشگيري از تخلف هاي اداري وزارت صنعت، معدن و تجارت بودند. براي تعيين حجـم نمونـة آمـاري، از روش نمونـه گيـري هدفمنـداستفاده شد. نمونة آماري شامل 30 نفـر از كارشناسـان و متخصصـان تخلـف هـاي اداري وزارت صنعت، معدن و تجارت است كه داراي مقطع كارشناسي ارشد به بالا با حـداقل 10 سـال سـابقة كار اجرايي هستند.
جدول 2. حجم جامعه و نمونة آماري
حجم نمونه درصد حجم جامعة مادر اركان ستادي
14 37 29 حوزة كميتة مبارزه با تخلف هاي اداري
10 18 14 حوزة ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايت ها
6 15 12 شوراي امر به معروف و نهي از منكر
30 100 55 جمع

براي تعيين معيارها و زيرمعيارهاي مؤثر در بازدارندگي فساد اداري، از نظـر 10 متخصـص وخبرة حوزوي (كساني كه به درجة اجتهاد فقهي (خبرگي) در مقام دينـي نائـل شـده انـد ، توانـايياستنباط علوم ديني را دارند، در زمينة علوم ديني صاحب نظرند و داراي تخصص اجتهاد هسـتند ) بهره برده شده است.
روش تعيين معيارها و زيرمعيارها ب هصورت كيفي و با استفاده از مصـاحبههـاي عميـق نيمـه ساختاريافته با خبرگان و متخصصان و همچنين بهره گيري از كتاب ارزشمند نهج البلاغه بود كـهحاصل آن دسته بندي رهنمودهاي اسلامي و به خصوص نهج البلاغه در سه سـطح تعـالي بخشـي، پيشگيري و مواجهه (درمان) و تعيين 7 معيار اصلي و 40 زيرمعيار بود. با استفاده از روش تحليـلمضمون و استفاده از نرم افزار MAXQDA، رهنمودهاي عملـينهـج البلاغـه بـا رعايـت اصـل ارجاعنويسي استخراج شد. در مرحلة بعد به بررسي مؤلفه هاي فهرست شده با بهره گيـري از نظـر
متخصصان و خبرگان حوزوي و رعايت اصل پديدة اشـتراك لفظـي و چنـدمعنايي (معناشناسـي ) ايزوتسو، پرداخته شد و با استفاده از مقايسة مداوم شاخصه هـا، در هـر سـه حـوزة تعـالي بخشـي،پيشگيري و درمان، توافق بر سر اهم شاخصه ها صورت گرفت و مؤلفه ها و گـزاره هـاي مشـابه وهمخوان، تلخيص شده و در گزاره هاي مجمل دسته بندي شدند.

شكل 1. فرايند تحليل سلسله مراتبي AHP
يافته هاي پژوهش
داده ها بر اساس معيارها و زيرمعيارهاي به دست آمدند و بر اساس تكنيك تحليـل سلسـله مراتبـي(AHP) رتبه بندي شدند.
جدول 3. معيارها و زيرمعيارهاي اصلي حاصل از تحليل مضمون
نماد زيرمعيارها معيارها نماد
S11 1. برخوردار بودن از تقوا و خداپرستي تعالي بخش فضايل
اخلاقي و معنوي C1
S12 2. خودسازي و پرهيز از غرور و خودپسندي S13 3. توجه داشتن به تعالي اخلاقي معنوي منابع انساني S14 4. به كمال رساندن كاركنان S21 5. افشاي هويت مفسدان و پسگيري اموال اختلاسشده سازوكارهاي
حل كننده C2
S22 6. بركنار كردن مسئولان ناكارآمد و ناشايسته S23 7. برخورد يكسان، بدون تبعيض و سريع با مرتكبان فساد S24 8. مجازات افراد خطاكار S25 9. امر به معروف و نهي از منكر كردن S31 10. داشتن نظام جامع ارزشيابي عملكرد كاركنان سازوكارهاي نظارتي و ارزشيابي C3
S32 11. داشتن نظام جامع نظارتي (كنترل و بازرسي كلي و جزئي) S33 12. نظارت و كنترل مردمي داشتن S34 13. بهبود بخشيدن آگاهي از فرهنگ عمومي نظارت بر عملكرد مديران S35 14. عدالت و مساوات داشتن S41 15. حرمت نگه داشتن مردم و خوشبيني نسبت به آنان (مردمداري) مردمداري و حسن
معاشرت اجتماعي
C4
S42 16. مشاركت و بهكارگرفتن مردم در ادارة حكومت S43 17. مشورت با صالحان و نخبگان و احترام به افكار ديگران S51 18. برقراري نظام شايستهسالاري در انتخابها سازوكارهاي گزينشي ـ تخصصي C5
S52 19. برقراري نظام شايستهسالاري در انتصابها S53 20. آيندهنگري و دورانديشي S54 21. جامعنگر بودن S55 22. تعهد و تخصص داشتن S56 23. امانتداري و رازداري S57 24. خلاقيت و نوآوري S58 25. سادهزيستي و پرهيز از تجملگرايي و اشرافي گري S61 26. پرهيز از انحصارگرايي و انحصارطلبي پرهيز از ويژه خواهي C6

S62 27. طرد سخنچيني و چاپلوسي S63 28. پرهيز از اعطاي امتيازهاي ويژه (رانت) S64 29. پرهيز از رابطهمداري S71 30. شفافسازي قوانين و مقررات اداري و ضابطهمداري سازوكارهاي ساختاري C7
S72 31. تأمين كردن رفاه و معيشت كاركنان S73 32. معين كردن شايستگي و اعطاي پاداش S74 33. از صلاحيت متناسب با مسئوليت برخوردار بودن S75 34. پاسخگو بودن و تعهد داشتن در قبال فعاليت و مسئوليت S76 35. اصلاح كردن نگرش مديران نسبت به مسئوليت S77 36. رويكرد سيستمي داشتن به امور S78 37. امنيتسازي شغلي (نامة 53) S79 38. نظم و انضباط كاري داشتن S710 39. داشتن وجدان كاري S711 40. آموزش دادن و ارتقاي مستمر دانش و معرفت سازماني جدول 4. نمونه هايي از عبارات نهج البلاغه كه مضمون ها از آنها مستخرج شده اند
عبارات نهج البلاغه مرجع زيرمعيارها معيارها
اعلَموا عباد اللَّ ه أَنَّ التَّ قْوى دار حصنٍ عزيِزٍ و الْفجُـوردار حصنٍ ذَليلٍ لَا يمنَع أهَلَه و لَا يحرِز منْ لجَأَ إِلَيـه؛أَلَا و بِالتَّ قْوى تُقطَْع حمةُ الخْطََايـا و بِـالْيقينِ تُـدركالْغَايةُ الْقُصوى . خطبة 157 برخورداري از تقوا و خداپرستي

تعالي

معنوي

و

اخلاقي

فضايل

بخش

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

تعالي

معنوي

و


دیدگاهتان را بنویسید