هماهنگي در سازمان و نظاير آن اشاره كرد. بخش اعظم فناوري هاي نرم، متكي بر دانـش هـايياست كه در حوزة علوم انساني و اجتماعي بسط يافته اند (محمودپور و همكاران، 1391).
مفهوم تجاري سازي در پژوهش هاي مديريت دولتي، همان طور كه در تعاريف آن بيـان شـد،فقط به فرايند ايده تا توليد محصول اطلاق نمي شود، بلكه شامل فرايند ايده تـا ارائـة خـدمات و فعاليت هايي كه جنبة غيرتوليدي دارند نيز مي شود. با ا يـن د يـدگاه بـا توجـه بـه متفـاوت بـودنارزش ها و خدمات عمومي كه بخش دولتي و مديريت دولتي در اخت يـار جامعـه قـرار مـي دهنـد، هدف، كسب منفعت مالي براي كارگزاران دولتـ ي نيسـت ، بلكـه رسـيدن بـه اهـداف عمـومي و اثربخشي آنها كه به رفاه اجتماعي، بهره وري دولتي، كـاهش بيكـاري ، اعتمـاد و پاسـخگويي در دولت، بهبود عملكرد، ارتقاي سطح بهره وري و… منجر مي شود، از اولويت بالايي برخوردار اسـت.
به بياني ديگر انجام يك پژوهش در دانشگاه با بهره گيري از دانـش مـديريت دولتـي كـه نتـايجحاصل از آن مورد نياز دولت و دولتمردان جامعه است از يـكسـو بـه نـوآوري اجتمـاعي2 منجـرمي شود و از سوي ديگر با توجه به گستردگي فعاليت رشتة مـديريت دولتـ ي در عرصـة مـديريتمنابع انساني، برنامه ريزي، مديريت دانش، سازمان دهي، خط مشي گذاري، نظـام هـا ي ارزيـابي و … اين امكان را فراهم مي كند كه دانشگاه و پژوهشگران اين حوزه، نتايج پژوهشي خـود را كـه بـه يك نوآوري جديد منجر مي شود، همانند ساير علوم فني و مهندسي به ثبت برسانند و با اسـتفادهاز سازوكارهاي تجاري سازي از جمله تأسيس شركت هاي دانش بنيـان، پـروژة تحقيقـاتي و ثبـتمالكيت فكري، فعاليتي را آغاز كنند كه منفعت اقتصادي نيز داشته باشد.
با توجه به موارد بالا مي توان گفت كه تجاري سازي در دانـش مـديريت دولتـي، دو دسـته را دربرميگيرد:
1. بهره بردار: بهره برداري از نتايج پژوهش، به دو بخش دولتـي و غيردولتـي دسـتهبنـديمي شود. در بخش دولتي، به فرايندي اشاره مي كند كه از طريـق آن، نتـايج حاصـل ازتحقيق، به دستيابي اهداف دولت و جامعه از جملـه رفـاه اجتمـاعي، افـزايش كـارايي ، رضايت مردم و… منجر شود، كه لزومي نـدارد ايـن اهـداف صـرفاً اقتصـادي و كسـب منفعت باشد. در ادبيات تحقيق به اين نوع فعاليت، نوآوري اجتماعي نيز ميگوينـد . دوم فرايندي است كه نتايج حاصل از تحقيق در بخش غيردولتي يا صنايع به كسب منفعت و افزايش كارايي مي انجامد.

1. Traceability
نوآوري اجتماعي، خدمات و فعاليت هاي نوآورانه با هدف و انگيزة پاسخ بـه نيـاز اجتمـاع ي اسـت و بـه طـور عمـده توسـطسازمان هايي كه اهداف آنها در اولويت نخست، اجتماعي بوده اند، گسترش و توسعه مييابد.
نوآور: فرايندي است كه از طريق آن نتايج حاصـل از تحقيـق، بـه نـوآوري و خـدماتجديدي به همراه كسب منفعت مالي براي دانشگاه و پژوهشگر منجر مي شود.
روش شناسي پژوهش
با توجه به هدف اصلي اين پژوهش مبني بر شناسايي عوامل تسهيلگر تجاري سازي پژوهش هاي مديريت دولتي و جديد بودن اين موضوع در ادبيات تجاري سازي، از رويكرد كيفي و روش تحليل مضمون مبتني بر مصاحبة نيمه ساختاريافته استفاده مي شود كه براي تحليل و بيان الگوهاي موجود درون دادهها بهكار ميرود. اين روش، دادهها را سازماندهي كرده و در قالب جزئيات توصيف مي كند، اما ميتواند از اين نيز فراتر رفته و جنبههاي مختلف موضوع را تفسير كند (بران و كلارك، 2006). جامعة آماري در اين پژوهش دو نفر از مسئولان معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در حوزة انتقال فناوري و تجاريسازي است كه از سوابق اجرايي برخوردار بوده و همچنين تعدادي از اعضاي هيئت علمي و فارغالتحصيلان دكتري مديريت دولتي در دانشگاههاي شهر تهران است كه به اصطلاح خبرگان آگاه نام دارند. انتخاب مصاحبة نيمهساختاريافته بدين دليل بود كه در اين روش علاوه بر امكان تبادل نظرها، ميتوان بحث دربارة موضوع را در دستيابي به اهداف پژوهش هدايت كرد. از آنجا كه پايگاه دادة مناسبي براي تعيين اين گروه از خبرگان در دسترس نبود، براي انتخاب نمونه از تركيب روشهاي هدفمند قضاوتي و روش گلولة برفي كه روشي غيراحتمالي است، استفاده شده است. در اين روش با استفاده از ابزار مصاحبه، كار از افرادي كه خبرگان اين حوزهاند و معيارهاي لازم را دارند، آغاز شده و پس از مصاحبه، از آنها درخواست مي شود ساير افراد صاحب نظر در اين زمينه را معرفي كنند. بدين ترتيب به جز چند نفر نخست كه به صورت مستقيم توسط محقق بر اساس معيارهاي مدنظر انتخاب ميشوند، خبرگان ديگر را مصاحبهشوندگان معرفي ميكنند كه در پژوهش حاضر تعداد اين افراد با 14 نمون ه تكميل شد. اگرچه داده هاي حاصل از مصاحبه، از نفر دوازدهم به بعد تكراري بود و به اصطلاح به اشباع نظري رسيد، اما براي اطمينان بيشتر اين مصاحبهها تا نفر چهاردهم ادامه پيدا كرد.
تحليل مضمون، مجموعة گسترده اي از روش ها و فنون را دربرم يگيرد؛ در اين مطالعـه روششبكة مضامين كه استرلينگ در سال 2001 آن را توسعه داد، روش مناسبي براي تحليل مضمون تشخيص داده شد. آنچه شبكة مضامين عرضه مـي كنـد، نقشـه اي شـبيه تارنمـا بـه مثابـة اصـلسازمان دهنده و روش نمايش است. شبكة مضامين، بر اساس روند مشخص، مضامين پايه (كدها و نكات كليدي متن)، مضامين سازمان دهنده (مضامين به دست آمده از تركيب و تلخيص مضامين پايه) و مضامين فراگير (مضامين عالي دربرگيرندة اصول حاكم بر متن بهمثابة كـل ) را نظـام منـدمي كند، سپس اين مضامين به صورت نقشه هاي شبكة تارنما، رسم و مضامين برجستة هر يك از اين سه سطح همراه با روابط ميان آنها نشان داده مي شود. اين شبكه هـاي مضـامين بـه صـورتگرافيكي و شبيه تارنما نشان داده مي شوند تا تصور وجود هرگونه سلسله مراتب ميان آنهـا از بـينبرود و باعث شناوري مضامين شود تا بر وابستگي و ارتباط متقابل ميان شبكه تأكيد شود (عابدي جعفري، تسليمي، فقيهي و شيخ زاده، 1390).
براي پايايي تحقيق از پايايي باز آزمون مصاحبهها و براي روايي تحقيق با استفاده از »راهبرد تكثرگرايي داده« با بهره گيري از منابع مختلف براي درك بهتر پديـده، اسـتفاده شـده اسـت كـهنظرهاي 14 نفر از مديران و كارشناسان خبرة تجاري سازي و اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها بـرميزان اعتبار اين تحقيق افزوده است.
يافته هاي پژوهش
در نخستين گام، پژوهشگر با رعايت همة اصول اخلاقي پـژوهش هـاي كيفـي و رضـايت كامـلمصاحبه شوندگان، مصاحبه ها را ضبط كرد. ابتدا نخستين مصاحبه به طور دقيق به متن برگردانـدهشد و كدگذاري به صورت پاراگراف به پاراگراف انجام گرفت. نكات كليدي در مصاحبة نخست در رابطه با عوامل مؤثر در تجاري سازي پژوهش هاي مديريت دولتي شناسايي و پـس از كدگـذارياوليه تا سطح تعيين مضامين پايه ادامه يافت. اين روند تا مصاحبة چهاردهم و اشباع نظري به كار گرفته شد. در اين مرحله از متن مصاحبهها، 113 كد اوليه كه قدرت مفهـوم ي ب يشـتري داشـتند،استخراج شد.
جدول 2. نمونة احصاي كدهاي اوليه از مصاحبه ها
كد اوليه توصيف كد كد تعداد
مراجع نمونة مصاحبه منبع كد
مطالعات بين رشته اي درك جامع به موضوع هاي مختلف T3 3 بايد با دلسوزي و وفاداري، آرمـان مشـتركمحاسـبه گـر ي درك از موضـوعات مختلـفباشد. P11
ارتباط با سازمان ها برقراري ارتباط با افراد و سازمان هاي مختلف T22 3 ارتباطات فـردي بـا سـازمانهـاي مختلـفنشان دهنـدة توانـايي افـراد در كسـب يـكمزيت برتر بر ساير افراد است. P8
در گام دوم، مضامين پايه از كدهاي اوليه استخراج مي شوند كه همزمان با اشباع نظري و بـاتعيين شباهت ها و تفاوت ها به شناسايي 26 مضمون پايه منجر شد.
در گام سوم، مضامين پايه دسته بندي شده و مضامين سازمان دهنده از آنهـا احصـا مـي شـود . بنابراين كدهاي تكراري و مشابه بسياري بين آنها مشاهده مي شود و پژوهشگر براي اينكه بتواند با تعداد كدهاي كمتري كار كند، پس از مرور مكرر و تعيـين شـباهت هـا و تفـاوتهـا، مضـامين پايهاي كه محتواي مشتركي داشتند را در هم ادغام كرده و تحت مضامين سازمان دهنـده كـه ازمضامين پايه انتزاعي تر بودند، نام گذاري كرد.
جدول 3. احصاي مضامين سازمان دهنده از مضامين پايه
مضامين سازمان دهنده مضامين پايه كد اوليه كد
حرفه اي تجربه و دانش تجربة كاري و شكست خورده، آشنايي به دانش تجاريسازي، دانش بازاريـابيو مذاكره، دانش حقوقي، كيفيت و درجة علمي اعضاي هيئت علمي، آگـاهي از مباحث تخصصي رشته 1
اخلاق مداري تعهد و مسئول پذير بودن، صداقت، به موقع انجام دادن كارها، اعتمـاد فـردي،وفاداري، اميدواري، سلامت رفتار و اخلاقي 2
خلاقيت ريسك پذير بودن، خلاق و نوآور بودن، پرسشگري، كنجكـاوي، شـهامت در ابراز ايده هاي نو 3
مهارت اوليه مديريت زمان براي پژوهش، برنامـه ريـزي و اولويـت بنـدي بـراي پـژوهش،هدف گذاري، استقلال عمل، آينده نگر بودن محققان، تسلط به انگليسي 4
منابع انساني حفظ افراد
شايسته داشتن انگيزة فعاليت، شوق به شكوفايي و پيشرفت، رضايت از كـار و شـغل،احساس نياز به تجاري سازي، مورد احترام قرار گرفتن، آزادي عمل، اعتماد به نفس 5
جذب افراد

شايسته جذب هيئت علمي نخبه، جذب متخصصان و كاركنان خلاق 6
توسعة شايستگي پيشينة آموزشي مناسب، تمايل به يادگيري مستمر، فرصت مطالعاتي، شركت در سمينار و همايش، شركت در دوره هاي آموزشي 7
تعاملي شبكة ارتباطي افراد ارتباط با سازمان ها، داشتن روابط رسـمي و غيررسـمي درون سـازمان ي، درك انتظارات متقابل، شناخته شدن از سوي ديگـران (مشـهوريت )، عضـويت در شبكه هاي اجتماعي 8
مشاركت پذيري توانايي كار گروهي، ميل به برقراري روابـط اجتمـاعي و تعـاملات گروهـي،مشاركت متخصصان در تصميم گيري 9
نهادي راهبردي راهبردها، اهداف و مأموريت دانشگاه، آرمان مشترك دانشگاه و هيئت علمي، جهت گيري راهبردي دانشگاه در راستاي تحقق تجاري سـازي، سياسـت هـا ، قوانين و مقررات حمايتي از تجـاري سـازي، نظـام مشـوق هـا و نظـام ارتقـا،همسويي سياست ها 10

ادامة جدول 3
مضامين سازمان دهنده مضامين پايه كد اوليه كد
نهادي اعتباري سابقة فعاليت و قرارداد دانشگاه، اعتبار دانشگاه، برخورداري دانشگاه از جايگاه ملي و جهاني 11
فرهنگ
دانشگاه هنجارها و فرهنگ دانشگاه، همـاهنگي بـا تفكـر تجـاري سـازي، توجـه بـهنيازهاي بازار، آموزش و تربيت افرادي باقابليت ها و مهارت هاي تجاري سازي 12
زيرساخت ساختاري بوروكراسي، چابك سازي فرايند كار، ساختار دانشگاه، تضاد و شـفافيت نبـودن وظايف 13
اطلاعاتي شبكة اطلاع رسـاني درون سـازماني، دسترسـي بـه منـابع علمـي مـورد نيـاز،برخورداري دانشگاه ها از امكانات سخت و نرم افزار، بانك اطلاعـات نيازهـايپژوهشي 14
حمايتي مالي تأمين منابع مالي موردنياز در مراحل اوليه فراينـد تجـاري سـازي، مشـخصبودن سهم مالي و معنوي دانشگاه و پژوهشگر، وابستگي بـه بودجـة دولتـي،سرماية دانشگاه 15
مديريتي انعطاف در نظام مـديريت دانشـگاه، شايسـتگي علمـي مـديريت، شايسـتگياخلاقي مديريت، حمايت مديريت دانشگاه، ريسك پذيري مديريت 16
فرايندي فرايند
تجاري سازي مراحل تجاري سازي، فرايند تجاري سازي، ارتباطات دفـاتر تجـاري سـازي بـاواحدهاي پژوهشي، ضعف ارتباط دانشگاه با بيرون سازمان 17
فرايند ايده
پردازي فرايند شناسايي و گردآوري ايده، برنامه هاي ايده تا نوآوري 18
دولتي قانوني قـوانين مرب وط ب ه تج اري س ازي، سياس ت مالي اتي و تخص يص بودج ه، سياست گذاري دولت 19
اسناد فرادستي نظرهاي مقام معظم رهبري، سند دانشگاه اسـلامي، سـند، چشـم انـداز نظـامآموزش عالي در افق 1404، نقشة علمي كشور، برنامه هاي توسعه 20
ساختار دولتي سازمان هاي حمايتي و مسئول دولتي، فرايندهاي برون سازماني دولتي، شـبكةاطلاع رسان ي برون سازماني، تقاضاي بازار دولتي 21
غيردولتي حمايت غيردولتي تقاضاي محيط حمايت مـالي صـنعت از محققـان و دانشـگاه، سـازمان هـاي حمايتي غيردولتي 22
صنعتي ناآگاهي صنعت از فعاليت هاي دانشگاهي، بي اعتمادي به نتايج تحقيـق، نبـودرقابت در صنعت و حاكم بودن فضاي سنتي، فرايندهاي برون سازماني 23
دانشي فرهنگي فرهنگ جامعه، فرهنگ خانواده، فرهنگ فعالان صنعت و دانشگاه 24
آموزشي آموزش فرهنگ تجاري سازي و كارآفريني در سطح جامعه، ايجاد بسـترهاي آموزشي، اولويت آموزش به پژوهش 25
ذاتي عوامل ذاتي پيچيدگي و مشكلات تحقيقات در مديريت دولتي، تأمين رفاه جامعـه، فاصـلهبين تئوري و عمل 26
در گام چهارم، پژوهشگر با به كارگيري سازه هاي شعوري و اصـطلاحات فنـي كـه از پيشـينة نظري و تخصصي تحليل به دست آورده است و زباني كه مصـاحبه شـوندگان بـه كـار گرفتـه انـد،يافته هاي مراحل قبل را در نظر گرفته، مضامين فراگير را انتخاب كرده و آنها را به طور نظـام منـدبه مقوله هاي مربوط ارتباط داده است. هنگامي كه كفايـت نظـري حاصـل شـد، هسـت ة مركـزيتشكيل دهندة شاخص هاي تجاريسازي پژوهش هاي مديريت دولتي شكل گرفت كه دربرگيرندة مضامين فردي، سازماني و محيطي است.
گام پنجم، ترسيم شبكة مضامين است. يكي از ابزارهـاي تحل يـل مضـمون ي، ترسـ يم شـبكة مضامين است كه ساختاردهي و تصويرسازي از مضامين را تسهيل مي كند و هـدف از آن، ادراك موضوع يا كشف معناي ايده است (آترايد و استرلينگ، 2001). پژوهشگر در ايـن مرحلـه، ضـمنبررسي همخواني مضامين با كدهاي مستخرج و مرتب كردن مضامين، به ترسيم مضـام ين پايـه ، سازمان دهنده و فراگير مي پردازد. بر اين اساس در شكل 1، مدل نهايي پژوهش در قالـب شـبكة مضامين به نمايش درآمده است.
شكل 1. شبكة مضامين تجاري سازي مديريت دولتي
براي محاسبة پايايي بازآزمون از ميان مصاحبه ها، 2 مصاحبه به عنوان نمونه انتخاب مي شـود و هر كدام از آنها در دو فاصلة زماني كوتاه و مشخص دو بار كدگذاري مي شوند. در هـر كـدام از مصاحبه ها، كدهايي كه در دو فاصلة زماني با هم مشابه هسـتند بـا عنـوان »توافـق « و كـدهايغيرمشابه با عنوان »عدم توافق« مشخص مي شوند. روش محاسبة پايـايي بـين كدگـذاري هـايانجام گرفتة محقق در دو فاصلة زماني بدين ترتيب است:
تعدادتوافقات × 2
درصدپاياييبازآزمون =تعدادكل

× 001%كدها
بنابراين پس از انتخاب دو مصاحبه، هر يك دو بار در فاصلة زماني دو هفتـه كدگـذاري شـد.
نتايج اين آزمايش در جدول 4 نشان دهندة پايايي روش تحقيق است.
جدول 4. پايايي تحقيق
پايايي بازآزمون تعداد عدم توافق ها تعداد توافقها تعداد كل كدها كد مصاحبه رديف
%91 4 10 22 م 7 1
%84 4 8 19 م 14 2
%88 8 18 41 كل
همان طور كه در جدول بالا مشاهده مي شود تعداد كل كدها در بازة زماني دو هفتـه اي برابـر41، تعداد كل توافق هاي بين كدها در اين دو زمان برابر 18 و تعداد كل عدم توافق ها در اين دو زمان برابر 8 است. پايايي بازآزمون مصاحبه هاي انجام گرفته در اين تحقيق با اسـتفاده از فرمـولذكرشده 88 درصد است. با توجه به اينكه اين ميـزان پايـايي بيشـتر از 60 درصـد اسـت (كالـه،1996)، قابليت اعتماد كدگذاري ها تأييد مي شود.
تجزيه و تحليل يافته ها
براي تجاري سازي از سوي محققان، شاخص هاي بسياري مطرح شـده كـه هـر يـك از زوايـايمختلفي به موضوع نگريسته اند. در ادامه نتايج به دست آمده با برخـي از نتـايج تحقيقـات پيشـينمقايسه شده است.
بعد حرفهاي
بعد تخصصي يا حرفه اي به ويژگي هاي افراد شاغل در دانشگاه اعـم از اعضـاي هيئـت علمـي وكاركنان اشاره دارد كه شامل تجربه و دانش، مهارت اوليه، خلاقيت و اخلاق مداري است. صـرفوقت و تلاش خستگي ناپذير براي پژوهش، برنامه ريزي پژوهش، هدف گذاري، استقلال در عمل، تسلط فرد بر روش هاي تحقيق، توانايي تجزيه و تحليل، اولويت بنـدي كارهـا، تسـلط بـه زبـان انگليسي و مديريت زمان اسـت . نتـايج ايـن بخـش از تحقيـق بـا تحقيقـات اريكـا، سـندبرگ واستنروس (2012) همسويي دارد. آنها معتقد هسـتند كـه يكـي از مهـم تـرين عوامـل دخيـل درتجاري سازي موفق، توانمندي و مهارت هاي افراد درگير در اين فرايند است.
بعد مديريت منابع انساني
بعد مديريت منابع انساني، از يك سو به نيازهاي منابع انساني از جنبه هاي انگيزشي و توسعه اي و از سوي ديگر به فعاليت ها و برنامهريزيهاي راهبردي مديريت بـراي رفـع نيـازهاي كاركنـان و حفظ و نگهداري آنها و همچنين جذب نيروهاي مستعد و متعهد، براي آيندة دانشگاه مـي پـردازد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

بنابراين با توجه به احصاي اطلاعات از مصاحبه با صاحب نظران دانشگاهي، شـاخص هـا ي حفـظافراد شايسته، توسعة شايستگي و جذب افراد شايسته، بعد مديريت منابع انساني را در اين بخـشاز پژوهش تشكيل مي دهد. عسگري، حميدي زاده و عابدي (1395)، معتقد هستند كـه افـزايشآگاهي پژوهشگران در خصوص مأموريت، اهداف و برنامه ها، مسئوليت ها، چشم انداز و ارزش هاي سازمان نيز در عملكـرد افـراد مـؤثر اسـت . بـاقري فـرد و همكـاران، يكـي از عوامـل مـؤثر بـرتجاري سازي را نظام منابع انساني صحيح مي دانند (باقري فرد، زالي و يداللهي فارسـي، 1390) و در تحقيقي ديگر به داشتن انگيزة فعاليت اشاره شده است (پورعزت، طاهري عطار و نجاتي آجـي بيشه، 1389).
بعد تعاملي
بعد تعاملي به ويژگي هاي كاركنان دانشگاه اعم از اعضاي هيئت علمي و كارمندان اداري، اشـاره
دارد كه با مشاركت پذيري و شبكة ارتباطي مشخص شده اسـت و بـه مفـاهيمي اشـاره دارد كـهحاكي از همكاري، داشتن روحية كار تيمي، توانايي تعامل و مشاركت افراد شاغل در سـازمان بـايكديگر است. كاستا، پاسوس و بكر (2014) معتقد هستند كه ميزان انرژي و اشـتياقي كـه افـراد يك گروه در محل كار بروز مي دهند، به شيوة تعامـل آنهـا بسـتگي دارد. در تحقيـق ون وكتـور(2012) به ارتباط با سازمانها، داشتن روابط رسـمي و غيررسـمي، برقـراري روابـط اجتمـاعي و تعاملات بين افراد، درك انتظارات متقابـل، شـبكة ارتباطـات بـرون سـازمان ي، تعامـل اجتمـاعي،عضويت در شبكه هاي اجتماعي اشاره داشتند.

بعد نهادي
بعد نهادي به ويژگيهاي كيفي دانشـگاه اشـاره دارد كـه در فراينـد كدگـذاري شـامل مضـامينراهبردي، اعتباري و فرهنگ دانشگاه، به عنوان عوامل نهادي شناخته مي شود. در تحقيق چانگا و يانگ (2009)، به عدم وجود راهبردهاي سازماني تجاري سازي به عنوان يكي از عوامل تأثيرگـذار در تجاري سازي اشاره شد. در اين تحقيق صاحب نظران به عوامل هنجارها و فرهنـگ دانشـگاه، هماهنگي با تفكر تجاري سازي، توجه به نيازهاي بازار، آموزش و تربيت افـرادي بـا قابل يـت هـا و مهارتهاي تجاريسازي به عنوان عواملي بنيادين در فرهنگ سازماني اشاره داشتند.
زيرساخت ها
بعد زيرساخت ها از يكسو به ساختارها و فرايندهاي سازماني مي پردازد و از سوي ديگر به نظام هـا و منابع اطلاعاتي اشاره دارد. در اين پژوهش با احصاي اطلاعات از مصـاحبه بـا صـاحب نظـران دانشگاهي، شاخص هاي ساختاري و اطلاعاتي، در مجموع بعـد زيرسـاخت را تشـكيل مـي دهـد . عوامل ساختاري شامل بوروكراسي، چابكسازي فرايندهاي كار، سـاختار و فراينـدهاي دانشـگاه ، تضاد و عدم شفافيت در وظايف تجاري سازي از جمله مفاهيمي است كه صاحب نظـران بـه آ نهـا اشاره داشتند. در تحقيقـي، عوامـل مختلـف سـازماني از جملـه نظـام ارتقـا و امتيـازدهي، نحـوةتخصيص منابع، روابـط دانشـگاه و صـنعت، تعـداد مقالـه بـه عنـوان سياسـت هـاي تشـويقي در سياست گذاري و ضعف نظام ارتباط را به عنوان عوامـل اصـلي در تجـاري سـازي مطالعـه كردنـد(محمودپور و همكاران، 1391).
بعد پشتيباني
بر عواملي كه حامي فعاليت هاي تجاري سازي پژوهش و محققان محسوب مي شود، تأكيد مي كند و از دو بعد مادي و معنوي به آنها توجه مي شـود. بـا احصـاي اطلاعـات، شـاخص هـا ي مـالي ومديريتي، در مجموع بعد پشتيباني را تشكيل مي دهند. در اين پژوهش صاحب نظـران دانشـگاهيبه عوامل تأمين منابع مالي مورد نياز در مراحل اولية فرايند تجاريسازي، مشـخص بـودن سـهممالي و معنوي دانشگاه و پژوهشگر، وابستگي به بودجة دولتي و سرماية دانشگاه اشاره داشتند. در تحقيق كاوسي خامنه، پورعزت و عباسي (1396)، دورانديشي و تحول آفرينـي در نظـام آمـوزشعالي را شامل مديريت راهبردي، خلاقيت، تفكر نظام مند، تحليل گـري، توانـايي تصـميم گيـري ، توانايي حل مسئله را براي مديران آموزش عالي ضروري مي دانستند.

بعد فرايندي
مجموعه عواملي است كه از ايدهپردازي آغاز مي شود و تـا تجـاري سـازي محصـول يـا خـدماتپژوهشي در دانشگاه ادامه مي يابد. بنابراين دو عامل فرايند ايدهپـردازي و فراينـد تجـاري سـازي به عنوان ضروريات فعاليت تجاري در دانشگاه مطرح است. در جريان مصاحبه بـا صـاحب نظـران دانشگاهي به سه عامل اشاره شد: فرايند شناسايي و گردآوري ايده، فرايند پژوهش و برنامه هـاي ايده تا نوآوري كه بر خلاقيت افراد و نوآور بودن پژوهشگران در بروز ايده هاي نـو و پيگيـري دربه ثمر رساندن آنها تأكيد دارد. طبق گفتة كاستو (1994) تقريبـاً در هـر الگـوي تجـاري سـازي ، مرحلة ايدهپردازي يا تعريف مفهوم و ايدة اولية محصول، جزء جدانشدني هر فرايند تجاري سـازي است (گودرزي و همكاران، 1390).
بعد دولتي
ويژگي هايي كه به نقش و تأثير عوامل دولتي بر تجاري سازي پژوهش هاي مديريت دولتي اشـارهدارد، شامل مضامين قـانوني، اسـناد بالادسـتي و سـاختار دولتـي اسـت. در ايـن تحقيـق، همـةمصاحبه شوندگان به نقش عامل قوانين و مقررات در تسـهيل و حمايـت از تجـاريسـازي اشـارهكردند كه نشان دهندة بيشترين نقش عوامل محيطي در تجاري سـازي اسـت. سـرلك و نوريـائي(1395)، معتقدند كه شفاف سازي، بازبيني قوانين و اصلاح فرايندها مي تواند در جلوگيري از ايجاد جريان هاي محيطي شكافندة سازماني مؤثر باشد. در تحقيق اريكا و سندبرگ اشاره شد كه يكـي از بخشهاي ضروري در تجاري سازي، شبكه هاي همكاري كسب وكار است. شواهد موجود نشان مي دهد كه شبكهها و ارتباط آن با مـديريت، ارتبـاط تنگـاتنگي بـا تجـاري سـازي دارد (اريكـا وسندبرگ، 2012)، در تحقيق ديگـري بـه آيـين نامـه هـا و قـوان ين و مقـررات حمـايتي شـفاف و برنامه هاي توسعه اشاره شده است (جاهد و آراسته، 1392) و ديبكـر و ووگلـر (2005)، بـه سـندراهبرد پژوهشي در تجاري سازي تأكيد داشتند. اتزكويتز (2003)، نيز بـه سـازمان هـاي حمـايتي دولتي در تجاري سازي تحقيقات اشاره كرده است. بدين ترتيب مـي تـوان گفـت نتـايج پـژوهشحاضر با يافته هاي ساير پژوهش ها هماهنگي دارد و يكديگر را تأييد مي كنند.
بعد غيردولتي
شاخص هاي صنعتي و حمايتي در مجموع عوامل غيردولتي يا سازمان ها و ترجمان هـاي خـارج ازدانشگاه كه به دولت وابستگي ندارند، را تشكيل مي دهند. شاخص هاي به دست آمده نشان مي دهد كه بيشتر عوامل صنعتي از جنبة مانع بودن در مسير تجاري سازي به موضوع پرداختند كه شـاملناآگاهي صنعت از فعاليت هاي دانشگاهي، بي اعتمادي به نتايج تحقيـق، نبـود رقابـت در صـنعت، حاكم بودن فضاي سنتي، سازمان هـاي مسـئول غ يردولتـي و فراينـدهاي بـرون سـازماني اسـت . شاخص هاي به دست آمده در عامل حمايتي شامل تقاضاي محيط (نيازهاي جامعه)، سياسـت هـاي حمايت مالي صنعت از محققان و سازمان هاي حمايتي غيردولتي است. به بياني ديگر نياز بازار به پژوهش مي تواند در رسيدن به هدف نقش مهمي داشـته باشـد. در پـژوهش عباسـي و فروزنـده(1393)، به وجود بازار مناسب، تمركز بر بازار، استخراج نيازهاي بازار تأكيـد داشـتند و اسـپلينگ
(2004)، به حمايت مالي صنعت از محققان و دانشگاه اشاره داشته است كـه نشـان از همسـويينتايج اين تحقيق با مطالعات پ يشين تجاري سازي دارد.
بعد دانشي
ويژگي هايي هستند كه به نقش و تأثير عوامل فرهنگي بر تجاري سازي پـژوهش هـاي مـديريتدولتي در دانشگاه اشاره دارند. اين ويژگي ها در فرايند كدگذاري با احصاي اطلاعـات از مصـاحبهبا صاحب نظران دانشگاهي حاصل شد. محمدي، الـواني، معمـارزارده و حميـدي (1395)، معتقـدهستند كه نقش فرهنگ بر اثربخشي نظام اداري كشورها حائز اهميت است. برخي ويژگـي هـاي فرهنگي، تسهيل كنندة فرايند توسعه و بهبود عملكرد نظام اداري است و برخي مي توانند همچون مانعي فراروي نظام اداري قرار گيرند. ميگـون پـوري و احمـدي (1391)، در تحقيقـي بـر نقـشعوامل و ويژگي هاي صنعتي در تجاري سازي تأكيد دارند. پورعزت و حيدري (1390)، به نامناسب بودن نظام تربيتي دانشگاه و نظام آموزش عالي كشور اشاره كردنـد . حجـازي و منصـور حسـيني (1393)، نيز به ايجاد بسترهاي آموزشي در راستاي توسعة تجاري سازي اشاره داشتند.
بعد ذاتي


پاسخی بگذارید