تعداد تحصيلات جنس نشان اختصاري در جدول مصاحبهشونده
6 دكتري مرد M نمايندگان مجلس باسابقه
3 كارشناسي ارشد مرد 5 كارشناسي ارشد مرد E رؤساي دفاتر و كاركنان باسابقه
3 كارشناسي مرد 2 دانشجوي دكتري زن 1 كارشناسي ارشد مرد 4 دكتري تخصصي مرد S اساتيد و خبرگان مرتبط و آشنا با مجلس
براي اطمينان از روايي و پايايي داده ها با معيارهاي خاص پژوهش كيفي، بررسـي هـاي لازم شامل مقبوليت و قابليت تأييد صورت گرفته اسـت . در راسـتاي افـزايش مقبوليـت از روش هـاي بازنگري توسط شركت كنندگان استفاده شد. براي رسيدن به آن، در پايان تمام مصاحبه ها توسـط مصاحبه گران و تأييد يا اصلاح آن توسـط آنـان، مـتن كامـل تـايپي و دسـت نـويس تهيـه شـد. مصاحبه ها همراه با كدهاي سطح نخست براي تأييد يا اصلاح، به مصاحبه گران برگردانده شد كه همة آنها تاييد شد و نكات پيشنهادي در نظر گرفته شد. براي قابليت تأييد نيز در مرحلـة پايـاني طبقات به دست آمده به 5 نفر از مشاركت كنندگان اوليه به منظور بازبيني و تأييد برگردانـده شـد و نكات پيشنهادي اعمال شد. همچنين متن كامل سه مصاحبة اولية پياده شده همراه بـا كدگـذاري باز به 2 نفر از همكاران تيم تحقيقاتي و 5 نفر از اعضاي هيئت علمي ارائه شد و نظر تأييدي آنها در راستاي پياده كردن متون و كدگذاري صحيح آن دريافت شد كه به اين روند كمـك بسـياري كرد. مصاحبه ها به صورت انفرادي و در مجموع به مدت 30 ساعت اجرا شد و براي تحليل آنها، از روش تحليل محتوا (مضمون) استفاده شد. براي ارزيابي تحليل تـ م از فرا ينـد دريافـت بـازخور از پاسخ دهندگان استفاده شده است. در مرحلة نخست، شروع به كدگذاري تمامي متـون حاصـل ازمصاحبه ها كرديم. به اين صورت كه مواردي از متن را برجسته كرديم كـه ممكـن بـود در فهـمديدگاه ها، تجربيات و ادراكات پاسخ دهندگان پيرامون موضوع، به ما كمـ ك كنـد ، سـپس قـدم رافراتر گذاشته و مطالب حاصل از مصاحبه ها را تفسير معنايي كرديم و كدهايي كه معناي واحـديرا در خود دارند به آنها اختصاص داديم. در مرحلة آخر، تعدادي از مضـامين كـه مفـاهيم كليـديپژوهش داشته و با موضوع مرتبط هستند، انتخاب شدند كه پوشش دهندة مناسبي بـراي مفـاهيمكليدي به دستآمده از مرحلة قبل بودند.
يافته هاي پژوهش
با استفاده از نتايج مصاحبه ها و با مرور دسته هاي مفهومي به دست آمـده ، نتيجـه گرفتـه شـد كـههركدام از مفاهيم بيان شده را مي توان به لحاظ وجـه مشـترك در قالـب سـه تـم توانمندسـازي، گنجاند: 1. توانمندسازي شخصي و فردي خود نماينده كه به مجموعةكارهايي اشاره دارد كه يك نماينده مي تواند براي ارتقاي خود انجام دهد. 2. توانمندسازي ساختاري كه به مجموعـة مفـاهيمياشاره دارد كه لازم است در ساختار مجلس شوراي اسلامي از لحاظ ويژگي هاي سازماني صـورتگيرد تا بتواند موجبات ارتقاي نمايندگان مجلس را فراهم آورد. 3. توانمندسازي اجتماعي كـه بـهنقش ابزارهايي خارج از خود مجلس و شخص نماينده اشاره دارد كه با تأثير غيرمستقيم و پررنگ كردن نقش جامعه مي تواند تأثير محسوسي بر توانايي هاي يك نماينده بر جا گذارد.
براي تشريح بهتر مراحل كار به طور نمونه، خلاصه اي از مصاحبة مصاحبه شونده اي به شـكلذيل آورده شده است. بر اساس مصاحبة نمونه و انجام مراحل كدگذاري، نتايج استخراج جمـلاتكليدي و كدگذاري آنها شامل مقولات جدول 3 است:
»…شغل نمايندگي برعكس ساير شغلها ناظر بر فعاليت هاي بسيار زيادي است كـه همـه درخدمت مردم است. همة ما آماده ايم تا گره اي از كار مردم بگشاييم، يك نكتة كليدي آن است كه نمايندة مجلس بايد از ظرفيت هاي لازم براي نمايندگي مجلـس برخـوردار باشـد، ا يـن ظرف يـت چيزي مشابه ساير شغل ها و فعاليت ها نيست چون اين قدر پيچ يـده و حسـاس اسـت كـه كمتـركسي مي تواند آن را داشته باشد … بايد نماينده با دسترسي به امكانات اطلاعـات ي كـه مـي توانـد مجلس برايش فراهم كند يا اينكه خود داشته باشد، به سرعت در جريان امور مملكتي براي انجام وظيفة خود، قرار گيرد … در منظومة فرمايشات مقام معظم رهبري و امام راحل (ره) تمـام نكـاتلازم براي نمايندگي هست، از ديد من نماينده مي بايست… براي بالا بردن توانـا يي خـود از يـك الگو مثل شهيد مدرس يا بزرگان ديگر سرمشق بگيرد بـه نحـوي كـه … از طرفـ ي مجلـس با يـد شرايطي را براي استفاده از تجارب نمايندگان گذشته به ساير نمايندگان فعلي فراهم كنـد و ا يـن ظرفيت تجارب بسيار كمك كننده هستند … اينكه نماينده بتواند با گروه هاي اجتمـاعي تعـاملاتبسياري داشته باشد بسيار مفيد و حياتي است و او را درگ يـر مبـاحثي مـي كنـد كـه دانسـتنش وانجامش براي فعاليت نمايندگي ضروري است … نماينده بتواند افراد متخصـص را در كنـار خـودجمع كند بسيار مهم و اثربخش خواهد بود و او مي تواند با ظرفيت بالاي خلقشده موفق تر ظـاهرشود… ناگفته پيداست كه كمك مردم و مطالبات آنها در اين مسئوليت خط يـر نقـش ب سـزايي در توانمندي نماينده براي پيشبرد اهداف منطقه اي و ملي ايفا م يكند… مردم بزرگوار كه ولـ ي نعمـت ما هستند به طور فعال و آگاه مي توانند بسيار مؤثر بـه نماي نـده يـاري داده و پشـت يبان و همـراه وآموزگار نماينده باشند… طبيعي است كه آغاز دورة نمايندگي بهدليل بيتجربگي افراد از توان لازم برخوردار نباشند كه اگر آموزشي باشد قبل از دوره بسيار مهم است … آموزش بايد متناسب با نياز شناسي باشد؛ يعني يك آموزش عام به دردبخور نيست…: 2M«.
جدول 3. نمونة مقولات استخراج شده از مصاحبه با مصاحبه شوندة 2M
مقولههاي استخراجشده
استفاده از تجهيزات مناسب اطلاعاتي
بهرهمندي از ابزارهاي شخصي دسترسي سريع به اطلاعات
الگوسازي اجتماعي
توسعة ارتباط با گروه هاي كانوني
تشكيل شبكة اجتماعي
آموزش قبل از دوره

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

نيازشناسي لازم

پس از پايان تحليل همة مصاحبه هـا، مثـل نمونـة مصـاحبةM2 ، در دسـته هـاي مشخصـي طبقه بندي شده و در مرحلة تكميل استخراج همة كدها، به لحاظ ارتباط و ماه يـت در گـروه هـاي مشابه قرار داده شدند كه از نتيجة نهايي آنها تم هاي اصلي جدول 4 به دست آمد.
جدول 4. چارچوب نتايج حاصل شده از تحليل تم مصاحبه ها
كدهاي مصاحبه دسته مفهومي تم اصلي
{ M1 –M4–M6 –M7–M8–E2–E6 –E7–
E11–S1 –S3} توسعة دانش فردي مجلس

نمايندگان

شخصي

و

فردي

توانمندسازي

مجلس

نمايندگان


دیدگاهتان را بنویسید