انجمن كسب وكار ايمن (2009)
ويلسون (2009)
انتشار هرزنامه ها محكم كار و حلاج (1393)
آندرونيكاكيس (2012)
انتشار اطلاعات كذب، نادرست و بدون منبع موثق محكم كار و حلاج
پونجابي (2014)
اشفورد (2013)
ديستاسو و همكاران (2011)
ايلانارزي (2010)
انجمن كسب وكار ايمن (2009)
فقدان اعتبار و صداقت داده ها بلبي (2015)
پيكازو و همكاران (2012)
انجمن كسب وكار ايمن (2009)
رعايتنكردن مسائل اخلاقي در شيوه هاي جمعآوري داده ها آندرونيكاكيس (2012)
رعايتنكردن مسائل اخلاقي در عدم افشاي وابستگي به سازمان آندرونيكاكيس (2012)
نقض يا تهديد حريم خصوصي افراد محكم كار و حلاج (1393)
اندرسون و اسلمپ (2011)
روزنبلوم (2007)
انتشار اطلاعات خصوصي سازمان به صورت عمدي و آگاهانه پونجابي (2014)
گريفين (2014)
فيلد و چلياه (2012)
ايلانارزي (2010)
انجمن كسب وكار ايمن (2009)
ويلسون (2009)
نشت اطلاعات محرمانه مشتري (ارباب رجوع) بلبي (2015)
انتشار نرم افزارهاي مخرب (بدافزارها) بلبي (2015)
آندرونيكاكيس (2012)
ايلانارزي (2010)
ويلسون (2009)
انجمن كسب وكار ايمن (2009)
ادامة جدول 1
ريسك شناسايي شده محقق يا نظريه پرداز
تغيير و دستكاري اطلاعات كاربر و پايگاه دادهاز طريق نرم افزارهاي مخرب
(بدافزار) انجمن كسب وكار ايمن (2009)
انتشار ويروسها ايلانارزي (2010)
تهديد حريم خصوصي، برند و اعتبار سازمان بلبي (2015)
آندرونيكاكيس (2012)
فيلد و چلياه (2012)
اندرسون و اسلمپ (2011)
ديستاسو و همكاران (2011)
ايلانارزي (2010)
روزنبلوم (2007)
نتيجة معكوس كمپين هاي رسانههاي اجتماعي آندرونيكاكيس (2012)
تبليغات بد آندرونيكاكيس (2012)
نظرهاي منفي كارمندان ناراضي سازمان فيلد و چلياه (2012)
ويلسون (2009)
نظرات منفي مشتري (ارباب رجوع) فيلد و چلياه (2012)
ويلسون (2009)
هك شدن سايت، كانال يا گروه سازمان بلبي (2015)
انجمن كسب وكار ايمن (2009)
اعتماد نامعقول كارمندان سازمان به كاربران رسانه هاي اجتماعي بلبي (2015)
هدايت نامناسب رسانههاي اجتماعي توسط كاركنان سازمان گريفين (2014)
بيعتماد عمومي نسبت به سازمان پيكازو و همكاران (2012)
انتقاد عمومي نسبت به سازمان يا مديريت سازمان پيكازو و همكاران (2012)
ديستاسو و همكاران (2011)
سرقت اطلاعات آندرونيكاكيس (2012)
پيكازو و همكاران (2012)
ايلانارزي (2010)
حمله به سازمان از طريق جعل هويت آن آندرونيكاكيس (2012)
پيكازو و همكاران (2012)
حمله هجوي به سازمان آندرونيكاكيس (2012)
دسترسي افراد غيرمجاز به اطلاعات سازماني فيلد و چلياه (2012)
انجمن كسب وكار ايمن (2009)
كلاهبرداري اينترنتي بلبي (2015)
ويلسون (2009)
انجمن كسب وكار ايمن (2009)
ادامة جدول 1
ريسك شناسايي شده محقق يا نظريه پرداز
رعايت نكردن قوانين و مقررات بلبي (2015)
آندرونيكاكيس (2012)
اندرسون و اسلمپ (2011)
نقض قوانين مربوط به حريم خصوصي بلبي (2015)
نقض مالكيت معنوي بلبي (2015)
پيكازو و همكاران (2012)
ديستاسو و همكاران (2011)
جرايم سايبري و فعاليتهاي غيرمجاز توسط كارمندان سازمان بلبي (2015)
نقض چارچوبهاي قانوني ملي و بين المللي در خصوص امنيت اطلاعات پيكازو و همكاران (2012)
نبود يا كمبود كنترل و نظارت مناسب بر رسانههاي اجتماعي گريفين (2014)
ديستاسو و همكاران (2011)
سياستها و رويههاي ضعيف مرتبط با رسانههاي اجتماعي گريفين (2014)
نبود چارچوب قانوني براي فعاليت هاي مربوط به شبكه هاي اجتماعي پيكازو و همكاران (2012)
عدم تنظيم فرايندي براي سازماندهي، ساختار و توزيع داده ها پيكازو و همكاران (2012)
استفادة بيش از حد كاركنان از رسانههاي اجتماعي طي ساعات كاري فيلد و چلياه (2012)
كاهش بازدهي كاركنان بلبي (2015)
فيلد و چلياه (2012)
ويلسون (2009)
كاهش تمركز كاركنان بر كار سازماني بلبي (2015)
فيلد و چلياه (2012)
كاهش پاسخگويي سازماني بلبي (2015)
كاهش كيفيت خدمات رساني سازمان بلبي (2015)
كاهش سطح رضايتمندي مشتري (ارباب رجوع) بلبي (2015)
افزايش هزينههاي سازماني و اتلاف منابع بلبي (2015)
روش شناسي پژوهش
اين پژوهش از نظر هدف، از دسته پـژوهشهـاي كـاربردي؛ از لحـاظ نحـوة گـردآوري داده هـا،اكتشافي و از نظر نوع، پيمايشي است. در اين تحقيـق از تحليـل عـاملي اكتشـافي بـراي تعيـينمؤلفه ها استفاده شده است. در پژوهش حاضر، نمونه گيري در سه مرحله انجام گرفت؛ در مرحلـةاول براي انجام تحليل عاملي اكتشافي از 12 خبره كه به صورت قضاوتي هدفمند انتخاب شـدند ، نظرسنجي شد. اين افراد شامل 8 نفر در حوزة شهـرداري (شهردار، مـديران و رئـيس اداره هـاي ناحية 3 منطقة 22)، 2 نفر استاد دانشگاه در حوزة روان شناسي، 1 نفر در حوزة فناوري اطلاعات و 1 نفر در حوزة حقوقي (وكيل پاية يك دادگستري) بودند. در مرحلة دوم كـه بـه بررسـي ميـزانآسيب پذيري مي پرداخت، جامعة آماري پژوهش كلية مديران و كارشناسان شـهردار ي منطقـة 22 تهران به تعداد 162 نفر (61 مدير و 101 نفر كارشناس) بودند كه از ميان آنها حداقل حجم لازم، يعني 114 نفر (43 مدير و 71 كارشناس) به روش تصادفي طبقهاي براي نمونه انتخاب شدند. در اين مرحله براي جمع آوري داده ها، پرسشنامة محقق ساخته اي مشتمل بر 48 سؤال طراحـي شـدكه پس از كسب نظر متخصصان و خبرگان حوزة فنـاوري اطلاعـات و اعمـال اصـلاحات لازم، چهار سؤال از پرسشنامه حذف شد و چند سؤال نيز از لحـاظ نگارشـي تغييـر كـرد. پايـايي ابـزارتحقيق به كمك ضريب آلفاي كرونباخ در يك نمونة 30 تايي سنجيده شـد . نتـايج پـيش آزمـون، مقادير آلفاي كرونباخ محاسبه شده را بيش از 7/0 نشان داد كه اين رقم گويـاي پايـايي مناسـبابزار تحقيق است. در مرحلة سوم نيز براي دسته بندي مؤلفه هاي مرحلة دوم در مقولة كلي تر، 15 نفر از حوزه هاي مختلف فناوري اطلاعات، مـديريت دولتـي و مـديران و كارشناسـان شـهرداري منطقة 22 تهران به صورت قضاوتي هدفمند انتخاب شدند.

يافته هاي پژوهش
در اين پژوهش حدود 8/72 درصد پاسخ دهندگان مرد و 2/27 درصد آنها زن بودنـد . همچنـين ازلحاظ مدرك تحصيلي، 4/61 درصد پاسخ دهنـدگان مـدرك كارشناسـي و 6/38 درصـد مـدرككارشناسي ارشد داشتند.
در مرحلة اول بر اساس داده هاي جدول 1، پرسشنامه اي تـدوين شـد و بـه صـورت قضـاوتيهدفمند در اختيار 12 نفر از خبرگان قـرار گرفـت. تحليـل پرسشـنامه از طريـق تحليـل عـاملياكتشافي به روش مؤلفه هاي اصلي انجام شد. شاخص كفايت نمونه برداري 938/0 به دسـت آمـدكه نشان د هندة كفايت نمونه گيري است. همچنين ميزان مجذور كاي كرويت بارتلت 902/6650 با درجة آزادي 946 بود. اين مقادير حاكي از مناسب بودن داده هاست؛ به ايـن معنـا كـه محقـقمي تواند براي تحليل عاملي از آنها استفاده كند. ارزش ويژة سه عامل بزرگ تر از 1 به دست آمد.
اين سه عامل در مجموع 62 درصد كل واريانس بين 44 عامل مورد مطالعه را تبيـين مـي كننـد .
برخي پژوهشگران به منظور تحقيق دربارة روابط بين متغيرهـا و همچنـين دسـتيابي بـه تعـاريفعامل ها، ضرايب بيشتر از 3/0 و گاهي بيشتر از 4/0 را در تعريف عامل ها مهم و معنادار مي داننـدو ضرايب كمتر از اين حدود را بهعنوان صفر (عامل تصادفي) در نظر مي گيرند. در پژوهش حاضر ضريب معنادار 4/0 مد نظر قرار گرفت و چهار عامل استخراج شد. براي دانستن اينكه آيا عامل ها از هم مستقل هستند يا خير، از چرخش واريماكس استفاده شد كه داده هاي آن در جـدول 2 درج شده است.
جدول 2 . چرخش واريماكس متغيرهاي پژوهش
عامل ها سؤال عاملها سؤال
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0/63 23 0/67 1
0/58 24 0/78 2
0/45 25 0/79 3
0/43 26 0/62 4
0/57 27 0/50 5
0/70 28 0/55 6
0/78 29 0/68 7
0/81 30 0/53 8
0/75 31 0/66 9
0/54 32 0/78 10
0/58 33 0/66 11
0/66 34 0/67 12
0/55 35 0/49 13
0/53 36 0/53 14
0/53 37 0/47 15
0/57 38 0/63 16
0/62 39 0/51 17
0/53 40 0/56 18
0/52 41 0/50 19
0/81 42 0/51 20
0/73 43 0/66 21
0/55 44 0/59 22

با توجه به جدول 2 و بر اساس همبسته بودن عامل هاي تمام پرسش ها، نام هـاي پيشـنهاديبراي عامل ها همراه با تعداد سؤال ها در جدول 3 آمـده اسـت. بـر اسـاس نتـايج تحليـل عـاملياكتشافي 44 ريسك شناسايي شده در قالب 12 عامل به شرح شكل 1 است.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جدول 3. عامل ها و سؤال هاي پرسشنامه بعد از چرخش واريماكس
سؤالهاي پرسشنامه بعد از چرخش واريماكس عامل ها
سؤال هاي 1 تا 2 انتشار تصادفي اطلاعات
سؤال 3 انتشار هرزنامه
سؤال هاي 4 تا 5 فقدان درستي و قابليت اطمينان دادهها
سؤال هاي 6 تا 10 رعايت نكردن اخلاق
سؤال هاي 11 تا 13 انتشار بدافزارها
سؤال هاي 14 تا 23 تهديد اعتبار
سؤال هاي 24 تا 28 سرقت هويت
سؤال هاي 29 تا 33 رعايت نكردن قوانين و مقررات
سؤال 34 كنترل و نظارت ناكافي
سؤال هاي 35 تا 37 سياست ها، خط مشيها و استراتژيهاي ناكارآمد
سؤال هاي 38 تا 40 بهرهوري فردي
سؤال هاي 41 تا 44 بهرهوري سازماني

شكل 1. مدل مفهومي استخراج شده از تحليل عاملي اكتشافي
در ادامه بـه ارائـة توضـيح مختصـري در خصـوص هـر يـك از متغيرهـاي مـدل مفهـومياستخراج شده از تحليل عاملي اكتشافي پرداخته شده است.
انتشار تصادفي اطلاعات: اين مفهوم به معناي به اشتراك گذاري عمـومي اطلاعـات، دادههـا وعقايدي است كه بايد به صورت خصوصي و محرمانه حفظ شوند (آندرونيكاكيس، 2012).
انتشار هرزنامهها: هرزنامه به معناي پيام يا نامة الكترونيكي است كه بـدون درخواسـت گيرنـدهبراي افراد بي شماري فرستاده مي شود.
فقدان درستي و قابليت اطمينان داده ها: اين مفهوم بهمعناي عدم وجـود دادههـاي صـحيح،مناسب و معتبر در عرصههاي مختلف سازمان است (سخايي، 1394).
رعايتنكردن اخلاق: اين مفهوم به معناي استفاده از روشهاي غيراخلاقي توسـط كـاربران دربه كارگيري رسانه هاي اجتماعي به عنوان كانال جديد ارتباطي است (آندرونيكاكيس، 2012).
انتشار بدافزارها: اصطلاح بدافزار در واقع به نرم افزاري اشاره دارد كه به طور اختصاصـي بـراي آسيبرساني به سيستم رايانهاي بدون اطلاع و رضايت صاحب سيستم اقدام ميكند. رسـانههـاياجتماعي كانال جديدي را براي توزيع انواع گوناگوني از نرم افزارهاي مخـرب ماننـد ويـروس هـا، كرمها يا اسبهاي تروجان فراهم ميكنند (آندرونيكاكيس، 2012).
تهديد اعتبار: شهرت و اعتبار، منعكس كنندة نوع درك و نگرش افكار عمومي از يك شركت يا سازمان است. ريسكهاي اعتباري و شهرتي در ارتباط با موقعيتهايي هستند كـه مـيتواننـد ازطريق رسانههاي اجتماعي تأثيرات معكوسي بر وجهة عمومي و قابليت اعتمـاد يـك شـركت يـاسازمان برجاي گذارند (آندرونيكاكيس، 2012).
سرقت هويت: بر مبناي بيانية كميتة تجارت فدرال، سرقت هويت هنگامي اتفاق مـيافتـد كـهفردي مجرم، از اطلاعات هويتي و شخصي فرد ديگر مثل نام، نامهاي مستعار و حتي اطلاعـاتمربوط به كارت اعتباري بدون اجازة شخص و به منظـور ارتكـاب كلاهبـرداري يـا سـاير جـرايم سوءاستفاده كند (آندرونيكاكيس، 2012).
رعايت نكردن قوانين و مقررات: اين مفهوم بـه معنـاي پيـروي نكـردن سـازمان از قـوانين واستانداردهاي از پيش تعيين شده در بـه كـارگيري رسـانههـاي اجتمـاعي اسـت (آنـدرونيكاكيس،2012).
كنترل و نظارت ناكافي: كنترل و نظارت شامل ارزيابي تصميمها و برنامه ها از زمان اجراي آنها و اقدامات لازم براي جلوگيري از انحراف عمليات نسبت به هدف هاي برنامه و تصحيح انحرافات احتمالي است. چنانچه اين فرايند اثربخش نباشد يا كنترل و نظارت ناكافي و بـدون دقـت انجـامشود، موقعيت سازمان به خطر مي افتد (جاسبي، 1370).
سياست ها، خط مشي هـا و اسـتراتژي هـاي ناكارآمـد : منظـور ميـزان ريسـكي اسـت كـه تصميم گيرندگان براي دستيابي به اهداف سازمان حاضر به پذيرش آن هستند. در تنظيم اهـدافاستراتژيك، خط مشي ها و سياست هاي سازماني، ابتدا به ميزان ريسك پذيري توجه مي شود و پس از آن، حدودي براي ريسك نامطلوب مد نظر قرار مي گيرد (اسماعيل نژاد، 1391).
بهره وري فردي: بهره وري ديدگاهي است كه در آن هر فرد مي تواند كارهـا و وظـايفش را هـرروز بهتر از قبل انجام دهد. بديهي است درگيري فزاينده با شبكه هـاي اجتمـاعي سـبب كـاهشزمان مفيد كاري و به تبع آن كاهش بهره وري فردي ميشود (روستاخيز، 1392).
بهره وري سازماني: بهره وري سازماني، بيشترين ميزان استفاده از منابع سـازمان (شـامل منـابعفيزيكي، نيروي انساني و ساير عوامل) است؛ به گونه اي كه به كاهش هزينههاي توليد، گسترش بازارها و بهبود معيارهاي زندگي منجر شود. بـه زعـم انديشـمندان، كـاهش بهـره وري فـردي درمجموع به كاهش بهره وري سازماني ميانجامد (روستاخيز، 1392).
در مرحلة دوم، پرسشنامة تحقيق بـين 114 نفـر بـا اسـتفاده از روش نمونـه گ يـري تصـادفيطبقه اي توزيع شد. فرضيه هاي تحقيق بدين شكل تدوين شد كه سرقت هويت؛ انتشار تصـادفي اطلاعات؛ انتشار بدافزارها؛ انتشار هرزنامه هـا؛ رعايـت نكـردن اخـلاق؛ رعايـت نكـردن قـوانين و مقررات؛ تهديد اعتبار؛ كنترل و نظارت ناكافي؛ سياست ها، خط مشي ها و استراتژي هاي ناكارآمـد؛ فقدان درستي و قابليت اطمينان داده ها؛ ريسك بهره وري فردي و ريسك بهـره وري سـازماني؛ از ريسك هاي ورود سازمان هاي عمومي به شبكه هاي اجتماعي محسوب مي شوند.
در اين مرحله به منظور تعيين نوع آزمون، ابتدا به بررسي نرمال بـودن داده هـا بـا اسـتفاده از آزمون كولموگروف ـ اسميرنوف پرداختـه شـد كـه در آن فـرض صـفر مبنـي بـر نرمـال بـودنداده هاست. با توجه به جدول 4، سطح معناداري تمام متغيرها بيشتر از مقدار خطاي 05/0 اسـت،در نتيجه تمام متغيرها داراي توزيع نرمال هستند.
همچنين با توجه به نرمال بودن دادهها، براي آزمايش فرضيهها، آزمون تيتك نمونـه اي بـهاجرا درآمد. فرض صفر حاكي از رد شاخص و فرض 1 ناظر بر پذيرش شاخص به عنـوان ريسـكورود به شبكههاي اجتماعي در جامعة آماري است. فرضهاي آماري به شرح زير هستند.

جدول 4. نتايج آزمون كولموگروف ـ اسميرنوف
كولموگروف ـ اسميرنوف متغير
معناداري آماره 0/053 1/347 انتشار تصادفي اطلاعات
0/091 1/229 انتشار هرزنامه
0/063 1/308 فقدان درستي و قابليت اطمينان دادهها
0/051 1/351 رعايت نكردن اخلاق
0/094 1/2 انتشار بدافزارها
0/062 1/318 تهديد اعتبار
0/59 0/0772 سرقت هويت
0/079 1/301 رعايت نكردن قوانين و مقررات
0/102 1/101 كنترل و نظارت ناكافي
0/089 1/247 سياستها، خط مشيها و استراتژيهاي ناكارآمد
0/099 1/143 ريسك بهرهوري فردي
0/116 1/011 ريسك بهرهوري سازماني

جدول 5. نتايج آزمون فرضيه هاي پژوهش
معناداري
Sig آمارة تي اختلاف
ميانگين ميانگين درجة
آزادي شاخص
0/000 18/284 0/993 3/993 113 ريسك سرقت هويت
0/000 16/162 1/136 4/136 113 ريسك انتشار تصادفي اطلاعات
0/000 17/339 0/991 3/991 113 ريسك انتشار بدافزارها
0/000 13/591 1/061 4/061 113 ريسك انتشار هرزنامه ها
0/000 17/121 1/037 4/037 113 ريسك رعايت نكردن اخلاق
0/000 16/993 0/984 3/984 113 ريسك رعايت نكردن قوانين و مقررات
0/000 18/390 0/886 3/886 113 ريسك تهديد اعتبار
0/000 14/175 0/991 3/991 113 ريسك كنترل و نظارت ناكافي
0/000 14/743 0/851 3/851 113 ريسك سياست ها، خط مشي ها و استراتژي هاي ناكارآمد
0/000 15/180 1/136 4/136 113 ريسك فقدان درستي و قابليت اطمينان داده ها
0/000 13/112 0/959 3/959 113 ريسك بهره وري فردي
0/000 11/185 0/882 3/882 113 ريسك بهره وري سازماني
با توجه به كوچك تر بودن عدد معنـاداري از حـد آسـتانه (05/0)، فـرض صـفر بـراي همـة شاخص ها رد مي شود؛ به اين معنا كه همة شاخص هاي مـدل بـه عنـوان ريسـك هـاي ورود بـهشبكه هاي اجتماعي در شهرداري منطقة 22 تهران پذيرفته مي شوند.
در مرحلة سوم براي دسته بندي ريسك هاي دوازده گانه در مقوله هاي كلي تر، از نظر 15 نفر از كارشناسان حوزه هاي مختلف، مانند فناوري اطلاعات، مـديريت دولتـي و مـديران و كارشناسـانشهرداري منطقة 22 تهران به صورت قضاوتي هدفمند بهره برده شد. تحليل داده ها با اسـتفاده ازتحليل عاملي اكتشافي به روش مؤلفه هاي اصلي، مقدار شاخص كفايت نمونـه بـرداري را 715/0 نشان داد كه گوياي كفايت نمونهگيري اسـت . همچنـين ميـزان مجـذور كـاي كرويـت بارتلـت187/5726 با درجة آزادي 526 به دست آمد كه نشـان دهنـدة مناسـب بـودن داده هاسـت ؛ يعنـي مي توان از آنها براي تحليل عاملي استفاده كرد.
ارزش ويژة سه عامل بزرگ تر از 1 به دست آمد. اين سـه عامـل در مجمـوع 58 درصـد كـلواريانس بين 12 عامل مورد مطالعه را تبيين مي كنند. برخي پژوهشگران به منظور تحقيق دربـارةروابط بين متغيرها و همچنين دستيابي به تعريف عامل ها، ضرايب بيشتر از 3/0 و گاهي بيشتر از 4/0 را در تعريف عامل ها مهم و معنادار مي دانند و ضرايب كمتر از اين حدود را بـه عنـوان صـفر
(عامل تصادفي) در نظر مي گيرند. در پژوهش حاضر ضريب معنادار 4/0 مـد نظـر قـرار گرفـت و چهار عامل استخراج شد. براي دانستن مستقل بـودن عامـل هـا از هـم، از چـرخش واريمـاكساستفاده شد. داده هاي مربوط به چرخش واريماكس در جدول 6 ارائه شده است. با توجه به جدول 6 و بر اساس همبسته بودن عامل هاي هر پرسش، نام هاي پيشنهادي هر عامل همـراه بـا تعـدادسؤال ها در جدول 7 آمده است.

جدول 6. چرخش واريماكس متغيرهاي پژوهش
عاملها سؤال عاملها سؤال
6 5 4 3 2 1 0/79 7 0/78 1
0/85 8 0/68 2
0/63 9 0/71 3
0/71 10 0/69 4
0/85 11 0/72 5
0/79 12 0/63 6

جدول 7. عامل ها و سؤال هاي پرسشنامه بعد از چرخش واريماكس
سؤالهاي پرسشنامه بعد از چرخش واريماكس عاملها
سؤال 1 ريسك راهبردي
سؤال 2 ريسك نظارتي
سؤالهاي 3 تا 6 ريسك امنيتي
سؤال 7 ريسك اخلاقي
سؤال هاي 8 تا 10 ريسك اطلاعاتي
سؤال هاي 11 و 12 ريسك بهره وري

بر اساس جدول بالا، ريسك اطلاعاتي در ريسك هايي مانند انتشار تصادفي اطلاعات، انتشار هرزنامه و فقـدان درسـتي و قابليـت اطمينـان داده هـا؛ ريسـك اخلاقـي در ريسـك مـرتبط بـارعايت نكردن اخلاق؛ ريسك امنيتي در ريسك هاي مـرتبط بـا انتشـار بـدافزارها، تهديـد اعتبـار،سرقت هويت و رعايت نكردن قوانين و مقررات؛ ريسك نظارتي در ريسـك مـرتبط بـا كنتـرل ونظارت ناكافي؛ ريسك راهبردي در ريسك مرتبط با سياست ها، خـط مشـي هـا و اسـتراتژي هـايناكارآمد؛ و ريسك بهره وري در ريسك مرتبط با بهره وري فردي و سازماني طبقه بندي شـد ند. در گام نهايي تلاش شد با اجراي تحليل عاملي تأييدي از طريق مدل سازي معـادلات سـاختاري در نرم افزار Smart PLS، مقوله هاي احصاشده به صورت انحصاري دقيق تر بررسي شوند كـه نتـايجآن در شكل 2 مشاهده مي شود. برازش مدل ارائه شده نيز در جدول 8 آمده است.

شكل 2. ضرايب بار عاملي تحليل عاملي تأييدي
جدول 8. شاخص هاي برازش داده شدة مدل
مقادير اشتراكي آلفاي كرونباخ 2
R مقدارC.R مقدارAVE عامل ها
1 1 0/653 1 0/862 ريسك راهبردي
0/862 0/846 0/809 0/926 0/721 ريسك نظارتي
1 1 0/808 1 1 ريسك امنيتي
0/721 0/841 0/627 0/905 0/759 ريسك اخلاقي
0/759 0/841 0/832 0/904 0/863 ريسك اطلاعاتي
0/863 0/951 0/778 0/926 0/633 ريسك بهره وري

بر اساس نتايج تحليل داده ها، الگـوي نهـايي ريسـك هـاي ورود سـازمان هـاي عمـومي بـهشبكه هاي اجتماعي در قالب شكل 3 مشاهده مي شود.

اخلاقي

ريسك

رعايت

نكردن

اخلاق

ريسك

ورود

هاي

سازمان

هاي

عمومي
شبكه

به

هاي
اجتماعي

بهره

ريسك

وري

بهره

فردي

وري

بهره

سازماني

وري

ري
سك

راهبردي

سياست

ها
،

خط

مشي

و

ها

استراتژي

ناكارآمد

هاي

نظارتي

ريسك

ناكافي

نظارت

و

كنترل

اطلاعاتي

ريسك

هرزنامه

انتشار

اطلاعات

تصادفي

انتشار

قابليت

و

درستي

فقدان

داده

اطمينان

ها

ريسكامنيتي

بدافزارها

انتشار

اعتبار

تهديد

هويت

سرقت

رعايت

نكردن

مقررات

و

قوانين


پاسخی بگذارید