وسعت استفاده از سيستم هاي اطلاعاتي يكپارچه و هزينه و زمان صرف شده در پياده سـازي ايـنسيستم ها، سبب شده است كه در خصوص عوامل و شـاخص هـاي مـؤثر بـر بـه كـارگيري آنهـاپژوهش هاي بسياري اجرا شود و اين شاخص ها از اهميت بيشتري برخودار شوند.
به منظور شناسايي و استخراج شاخصهاي مؤثر بر استفادة كارآمد از سيستم هـاي اطلاعـاتييكپارچه در سازمان هاي دولتي، گسترة وسيعي از مقالات معتبر بينالمللي و داخلي بررسي شـدند. در نهايت، مهمترين عوامل و شاخصها كه بيشترين فراواني و اشتراك را در اين مقالات داشـت ند و بر استفادة كارآمد از سيستم ها اثرگذار بودند، استخراج شدند كه جمـع بنـدي آنهـا در جـدول 1 مشاهده مي شود. در ادامه، از اين شاخص ها براي تهية پرسشنامة تحقيق و ارزيابي سـازمان هـايمنتخب استفاده شده است. لغات معادل انگليسي كه در نرم افزار براي طبقه بندي و تحليل استفاده شدند نيز در جدول ارائه شده اند.
جدول 1. عوامل و شاخص هاي مؤثر بر استفاد ة كارآمد از سيستم هاي يكپارچه در سازمانهاي دولتي
مراجع مرتبط معادل انگليسي شاخصها عوامل
دلــون و مــك لــين، 1992؛ عميــد و همكــاران، 2012؛ مشايخي و همكاران، 1384 Flexibility انعطــافپــذيري كاركنــانسازمان دولتي

عوامل

مرتبط

با

كاركنان

دولت

عوامل

مرتبط

با

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

كاركنان


دیدگاهتان را بنویسید