با توجه به ارزيابي هايي كه در بخش ادبيات پژوهش صورت گرفـت ، ايـن پـژوهش تـأثير دو عامل فرهنگ سازماني و ساختار سازماني بر تمايل به افشاگري را بررسي ميكند كه اين تأثير در قالب مدل مفهومي زير طراحي شده است. اين مدل، چارچوب پژوهش حاضر را ارائه مـي دهـد و به دنبال اين است كه تأثير اين عوامل را بهصورت شكل 1 ارزيابي كند.

افشاگري در سازمان
سازمان

فرهنگ

عوامل
ي

سازمان

ساختار

عوامل
ي

سازمان

فرهنگ

عوامل

ي

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

سازمان


دیدگاهتان را بنویسید