طي جست وجو در نظريههاي رهبري، راستكرداري مديران با رهبـري تحـول گـرا ، رهبـرياخلاقي و رهبري اصيل، ارتباط تنگاتنگي دارد. رهبري تحول گـرا بـه عنـوان تعهـد در عمـل بـهمجموعه اي از اصول و ارزش هاي قابل توجيه از نظـر اخلاقـي تعريـف مـيشـود . برنـز (1978) استدلال ميكند كه رهبران تحول گرا بايد تعهدات اخلاقي قوي داشته باشند و آن را بـراي نفـوذپيروان خود بهكار گيرند (بروان و ترويو، 2006).
رهبران اخلاقي افراد پايبند به اصـول، جامعـه پـذير و درسـتكارند. آنهـا بـه حقـوق ديگـرانبه عنوان انسان احترام مي گذارند و براي آن ارزش قائل اند و با استفاده از قدرت اجتماعي با رفتـارو تصميم گيري و اقدامات خود بر ديگران نفوذ دارند. ويژگي هاي بارز آنها راست كرداري و مـنشاخلاقي، مسئوليت پذيري و پاسخگويي اخلاقي و… است. منش اخلاقي، شامل تواضـع ، وفـاداري ، تقوا، سخاوت و بخشش، راستكرداري و انجام رفتارهاي صحيح اخلاقي بدون توجه به فشارهاي خارجي ميشود. خصوصيات شخصي اقدام سازگار با اصول اخلاقـي (راسـت كـرداري) در هـر د و رهبر تحول گرا و رهبر اخلاقي با هم مشترك است. رهبران راست كردار هميشـه ارتباطـات بـاز وصادقانه را تشويق ميكنند (پرري و پروكتورـ تامسون، 2002).
رهبر اصيل آگاهي عميقي نسبت به طرز تفكر و رفتار خود دارد و از ارزشها و د يـدگاه هـاي اخلاقي، دانش و قوت هاي خود و ديگران آگاه است و اعتمادبه نفس دارد، اميـدوار ، خـوش بـين و انعطاف پذير است و خصوصيات اخلاقي بسيار خوبي دارد (آوليو و همكـاران، 2004: 4) كـه همـة اين ويژگي ها در مفهوم راست كردار ي گنجانده شده است. پس مشخصـ ة بـارز ايـن سـه نظريـه،راست كرداري بهمعناي داشتن اصول اخلاقي و عمل بر اساس آنها است.
پيامدهاي راست كرداري
اعتماد به عنوان مهم تـرين پي شـايند راسـت كـرداري در مطالعـات سـازماني شـناخته شـده اسـت (سايمنس، 2002). اعتماد عنصر سازماني مهمي براي موفقيت سازمـان اسـت كـه بايـد بـه طـور مستمر تقويت شود و به راحتي در روابط بين فردي از بين ميرود. سطوح بالاي آن سبب افزايش روحية كاركنان، كاهش غيبت، افزايش نوآوري سازماني و كمك به مديريت تغيير و نتايج مثبـتسازماني ميشود. بكر (1998) به چهار حوزة كليدي اشاره ميكنـد كـه ارزش و كـاربرد راسـت -كرداري در سازمان را نشان ميدهد كه عبـارت انـد از: 1. پـيش بي نـي كننـدة عملكـرد شـغلي ؛ 2. تعيين كنندة رفتارهاي انحرافي؛ 3. عامل اصلي اعتماد؛ 4. صفت اصلي رهبـران مـؤثر و موفقيـت سازماني. سايمنس (2013) با بررسي مطالعات انجام شدة چندين پژوهشگر در خصـوص نتـايج و پيامدهاي راستكرداري و صداقت رفتاري، آنها را در سه طبقة زير قرار ميدهد:
اثر بر نگرش ها ي پيروان (رضايت شغلي، تعهد سازماني، اعتماد، هويت سازماني، تعلـقشغلي، بهروزي، قضاوت كاركنان دربارة عدالت رهبري، بدبيني سازماني)؛
اثر بر رفتارهاي پيروان (عملكرد نقش، عملكرد شغلي، رفتار شهروندي سازماني، رفتـار انحرافي، غيبت، قصد ماندن در سازمان، قصد خروج از سازمان، ترك سازمان)؛
اثرهاي سازماني (عملكرد سازماني، سودآوري، اثربخشي سازماني، توانايي دستيابي بـهموفقيت، رضايت از مديران).
راستكرداري و سازه هاي مرتبط
راستكرداري بايد از طريق سازه هاي مرتبطي چون اعتبار، اعتماد، نفاق و صداقت تشخيص داده شود كه در زير هر يك از آنها تشريح مي شود.
اعتماد و اعتبار1: هيچ متغيري بهاندازة اعتماد در رفتار ميانفردي اثر ندارد؛ زيرا كـارايي و دقـت ارتباطات را تحت تأثير قرار ميدهد. اعتمـاد ، انتظـار مثبـت از طـرف مقابـل اسـت و در آن فـرداطمينان مي يابد طرف مقابل از طريق كلمات، اقدامات يا تصميمات فرصت طلبانه عمل نمي كند و مي توان در موقعيت هاي مختلف به او اتكا كرد (روبينس، 2007). اعتماد زماني مخدوش مي شـود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.1 Credibility
كه دست كم يكي از ابعاد آن آسيب ببيند؛ اين ابعاد عبارت اند از: راست كرداري، ثبات1، وفـاداري 2، شايسـتگي3 و گشـودگي4 (اسـكيندلر، 1993). در صـورت آشكارشـدن رفتارهـاي بـي صـداقتي، بي اخلاقي و ناديده گرفتن ارزش ها و درستي، راستي و ثبات رفتار، ارتباطات بين فردي دسـتخوشبي اعتمادي خواهد شد (زارعي متين، 1388: 163). راست كرداري لازمه و پيشايند اعتمـاد اسـت، اما براي دستيابي به اعتماد كافي ني سـت. بـه بـاور سـايمنس (2002) اعتمـاد پـيش بي نـي كننـدة راست كرداري است؛ وي در گزارش سال 2012 به رابطة قوي اعتمـاد و صـداقت رفتـاري اشـاره كرده است.
اعتبار، نوعي ارزيابي از پيام هاي فرد است كه آيا براي رفتارها و باورهـاي او راهنمـاي قابـلاتكايي ارائه شده است؟ اعتبار هم مانند راست كرداري پايه و اساس رهبري و پيامد راست كرداري است، اما براي دستيابي به آن كافي نيست. اعتبار رهبران توسط اقدامات صادقانه و راسـت گـويي آنها طي زمان به دست مي آيد و به طور خودكار با كار يا عنوان شغلي كسب نمـي شـود (كـوزس وپاسنر، 1993: 21 و 35). شكل 1 نشان ميدهد چگونه راستي و صداقت مهم تـرين اجـزاي بـاور افراد را كه به اعتبار منجر ميشود، شكل ميدهد (استار، 2004: 421).

راست

كرداري
+
شايستگي

فني

هاي
اعتماد

اثربخشي

باور

شهرت

و

اعتبار
قوي

رهبري

راست

كرداري

+

شايستگي

فني

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید