ابعاد مقولة فرايند خط مشيگذاري خوب
بر اساس دادههاي به دست آمده از ادبيات پژوهش به طور خاص و نظـر مصـاحبهشـوندگان ، رويكـرد خط مشيگذاري خوب در قوة مجريه در دو مقولة اصـلي ، يعنـي فراينـد خـطمشـي گـذاري خـوب و محتواي خط مشي خوب طبقه بندي شد. مفاهيم شكل دهندة مقولة فرايند خـط مشـيگـذاري خـوب عبارت اند از شـموليت ، پـيش نگـري ، بـرون نگـري، توأمـاني / پيوسـتگي ، شـواهدگرايي ، نـوآوري و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.1

كه در آن، N تعداد افراد جامعه؛ P برآورد نسبت صفت متغيـر (5/0= P)؛ Z متغيـر نرمـال واحـد متنـاظر بـا سـطح اطمينـان(96/1 = 2/ )؛ مقدار اشتباه مجاز (06/0= ). از آنجا كه مقدار p در دسترس نيست آن را مساوي 5/0 در نظر مي گيريم، يعني در سطح اطمينان 95/0 (5/0=α).
درس آموزي. بنابراين ابتدا مفاهيم مرتبط با مقولة فرايند خطمشيگذاري خوب و پس از آن، مفـاهيم مرتبط با محتواي خوب خط مشي تحليل مي شود (جدول 1).
جدول 1. خط مشيگذاري خوب
منبع مفاهيم مقولهها

فرايند

و

محتواي

خط

مشي

گذاري

خوب

فرايند

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

و

محتواي

خط

مشي


دیدگاهتان را بنویسید