توليدكنندگان بهعنوان شركتهاي متمركز بر بهره برداري به منظـور بـرون سـپاري تحقيـق،قرارداد بست.
گزينة دوم؛ جداسازي بهره برداري و اكتشاف از هم، اما همتراز با يكديگر: ضـرورت
يكپارچه سازي دو نوع فعاليت در گزينة دوم بيشتر مطرح است. مديريت بـه مشـكل اجـرايعمليات اكتشاف و بهره برداري همزمان واقف است، اما اين ديدگاه را دارد كه بهتـرين روشبراي تحقق هر دو فعاليت، ايجاد سازمان چيره دست است (اوريلي و توشمان، 2004).
گزينة سوم؛ حركت بين اكتشاف و بهره برداري: سـومين گزينـه اذعـان مـي كنـد كـه
برخورداري از واحدهاي اكتشاف محور و بهره بردارمحور در سازمان، نوعي چالش است؛ زيـرااين واحدها مشوقها، ساختارها و افقهاي زمـاني متفـاوتي دارنـد . گزينـ ة سـوم بـين ايـنرويكردها در حال نوسان است. حركت موقتي بين دوره هاي طـولاني بهـره بـرداري و تبلـوركوتاه مدت اكتشاف، جايگزين متعادل كننده اي شناخته شده كه ممكن است هم منطقي و هم عملي باشد (گوپتا، 2006).
گزينة چهارم؛ پيكربندي1 مجدد مستمر و افزايشي: از آنجا كه تغيير نامنظم و دوره اي مي تواند با دشواري همراه باشد، گزينة نهايي تغيير مستمر و افزايشي اسـت . بـه جـاي كـلشركت، سازمان ميتواند واحدهاي سازماني را براي تغييرات مستمر و افزايشي انتخاب كند.
ايدة مطرح شده در اين گزينه، ترسيم مجدد مرزهاي بـين واحـدهاي سـازماني، بـه نمـايشگذاشتن منابع و در صورت نياز تفويض مجدد مسئوليت هاست (ايزنهارت و براون، 1998).
روششناسي پژوهش
طرح تحقيق: رويكرد كيفي
پژوهش حاضر به روش كيفي اجرا شده است. در پژوهشهاي كيفي، پژوهشگر از طريق روشها و رويههاي تفسير، از نظر مشاركتكنندگان و در بستر نهادي و اجتماعي خـاص آنهـا بـه دركپديدهها نائل ميشود. تحقيق كيفي به جاي اندازهگيري و ارزيابي پديدهها با معناي آنها سروكار دارد. در پژوهشهاي كيفي دادهها نه به صورت عدد و رقم، بلكـه بـه شـكل واژگـان و جمـلاتهستند. نظريه پردازي داده بنياد نوعي روش كيفي است كه هدف آن شناخت و درك تجارب افراد از رويدادها و وقايع در بستري خاص است (اشتراوس و كوربين، 1990).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Reconfiguration
تا زماني كه از داده ها مفهوم جديدي برون داد نكند، فرايند اشباع نظري ادامه مي يابد. نظريهتنها زماني معتبر است كه پژوهشگر به نقطة اشباع رسيده باشد. اين مستلزم مطالعـ ة ميـداني تـازماني است كه هيچ گواه و مدرك جديدي از دادهها حاصل نشود. به بيان ديگـر، وارسـي كامـل دادهها انجام شده باشد. اشباع نظري در فرايند نمونهگيري نظري رخ مي دهد. نمونه گيري نظـريدر نظريه پردازي داده بنياد عبارت است از فرايند گردآوري دادهها براي خلق نظريه تا به موجـبآن تحليلگر، دادههاي را گردآوري، كدبنـدي و تحل يـل كنـد و تصـميم بگ يـرد چـه داده هـايي را گردآوري كرده و آنها را از كجا پيدا كند تا همزمان با تكوين نظريه، آن را توسعه دهد. اين فرايند گردآوري دادهها با نظرية نوظهور كنترل ميشود (گلاسـ ر، 1992). نقطـة اشـباع نظـري كـه درآخرين مرحلة كدگذاري نظريه پردازي داده بنياد، يعني كدگذاري انتخابي رخ مي دهد، تبيين كنندة نظريه پردازي داده بنياد است. كدگذاري انتخابي شامل يكي از كدهاي محوري بهمثابـه مفهـوماصلي براي محقق است. بر اساس اين كد محوري، اهداف و ا يدههاي محقق جست وجو ميشود. روند كدگذاري باز، محوري، و انتخابي سبب مي شود دلايل و شواهد اعتبار تحقيـق روشـن شـود (مك فازن، 2007). نقطة اشباع نظري، ب يانكنندة پايايي روش تحقيق نظريه پـردازي داده بنيـاداست؛ زيرا نقطة اشباع نظري به تكرار دادههاي تحقيق مي پردازد و اين تكرار داده هـا و نتـا يج آن در روش شناسي، پايايي روش تحقيق را نشان مي دهد.
در پژوهش حاضر 16 مصاحبه اجرا شد كه از مصـاحب ة دوازدهـم مفهـوم جديـدي از داده هـا به دست نيامد، با وجود اين براي اطمينان از حصول اشباع نظري، چهار مصاحبة ديگر نيز به اجـرادرآمد و با توجه به اينكه هيچ مفهوم و طبقة جديدي از دادههاي مصاحبه هـاي بـه دسـت نيامـد،اشباع نظري حاصل شد.
جامعة و نمونه آماري
جامعة آماري تحقيق شامل اعضاي هيئت علمي، مديران و خبرگان جهاد دانشگاهي است كـه دردو حوزة پژوهش و بهره برداري حضور فعال دارند. نمونهبرداري به صورت نظـري و بـه تعـداد 16 نفر بود كه با استفاده از روش هاي غير احتمالي قضاوتي و گلول ة برفي1 انجام شد. بدين ترتيب كه ابتدا با توجه به شناخت محقق و در نظر گرفتن اهداف پژوهش، از خبرگان منتخبي كه شايستگي پاسخ به سؤال هاي مطرح شده را داشتند، مصاحبه به عمل آمد و سپس آنهـا خبرگـان ديگـري را معرفي كردند تا نمونهگيري ادامه يابد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Snowball sampling
جدول 1. جزئيات مصاحبه شوندگان تحقيق حاضر
سابقة فعاليت (سال) حوزة تخصصي مسئوليت سازمان رديف
30 علوم انساني معاون پژوهشي جهاد دانشگاهي 1
29 علوم پايه معاون آموزشي جهاد دانشگاهي 2
31 فني و مهندسي رياست جهاد دانشگاهي 3
28 علوم انساني معاون پژوهشي واحد 4
30 علوم پايه معاون پژوهشي پژوهشكده 5
30 فني و مهندسي معاون پژوهشي واحد 6
29 فني و مهندسي معاون پژوهشي پژوهشكده 7
30 علوم پايه رئيس پژوهشكده 8
28 فني و مهندسي عضو هيئت علمي 9
26 علوم پايه رئيس پژوهشكده 10
24 فني ومهندسي رئيس مركز رشد 11
30 فني و مهندسي معاونت پژوهشي پژوهشكده 12
27 پزشكي رئيس پژوهشگاه 13
25 پزشكي رئيس پژوهشكده 14
26 پزشكي معاون پژوهشي پژوهشگاه 15
31 پزشكي رئيس پژوهشگاه 16
كيفيت در پژوهش كيفي: معيار مقبوليت1 در ارزيابي نظري پردازي داده بنياد
پژوهش (كمي يا كيفي) بدون دقت علمي، ارزشي نـدارد و مطلوبيـت خـود را از دسـت مـي دهـد(كوربين و اشتراوس، 1990). براي ارزشيابي پژوهشهاي مبتني بر نظريهپـردازي داده بنيـان، بـه
جاي معيارهاي روايي و پايايي، معيار مقبوليت پيشنهاد دادهانـد . مقبوليـت بـه ايـن معناسـت كـهيافتههاي تحقيق تا چه حد در انعكاس تجارب مشاركتكنندگان، محقق و خواننـده در خصـوص پديدة مورد مطالعه موثق و باورپذير است. 10 شاخص به شرح زير براي معيـار مقبوليـت معرفـي شده است.
1. تناسب2. آيا يافتههاي پژوهش با تجارب متخصصان حوزة مورد مطالعه و مشاركت كننـدگانسازگاري و همخواني دارد؟ به منظور تحقق اين معيـار يافتـههـاي پـژوهش حاضـر پـس از
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Credibility
Fit
ارزيابي و پالايش دو نفر از متخصصان حـوز ة مـديريت بـه تأييـد رسـيد. همچنـين نظريـةپديدارشده در اختيار 5 نفر از مشاركت كنندگان قرار گرفت و نظر تكميلي آنان اعمال گرديد.
كاربردي بودن يا مفيد بودن1 يافته ها. آيا يافتههاي تحقيق بينش جديدي را فراهم سـاخته وكاربردي است؟ در اين باره بايد گفت كه يافتههاي تحقيق حاضـر در بعـد عملـي در زمينـة اتخاذ سياستهاي متمايز و مجزاي مديريت منـابع انسـاني، رفتـار سـازماني و راهبردهـايسازماني در سازمان هاي علمي و فناورانه براي دستيابي به چيره دستي ميتواند مفيد باشد.
مفاهيم2. يافتههاي پژوهش بايد مفهومپردازيهاي مناسبي داشته باشد. مفاهيمي نظير منابع انساني در جنبه هاي مختلف هوشمندي متعهدانه، تيرگي بازار و… نمونههايي از مفاهيم جديد پژوهش هستند.
زمينة مفاهيم3. يافتههايي كه بستر و زمينهاي ندارنـد ، نـاقص انـد . بـدون زمينـة مشـخص ، خواننده نمي تواند علت رخ دادن وقايع را درك كند. يافتههـاي پـژوهش حاضـر برخاسـته ازتجارب، وقايع و رويدادهاي مربوط به چيرهدستي بوده و مفاهيم پديدارشده از آن نيز مبتنـيبر بستر، زمينه و فرهنگ جهاد دانشگاهي است.
منطق4. آيا خطوط داستان جريان هاي منطقياي ترسيم ميكنند؟ براي تحقق اين معيـار درفرايند روايتگري تجربة چيره دستي، تلاش شد تا روايت مد نظر از آهنگ منظم و يكپارچـهو توالي مناسبي برخوردار باشد.
عمق5. تشريح مفصل و مبسوط جزئيات به يافتههاي پژوهش غنـا مـيبخشـد . در پـژوهشحاضر تلاش شد يافتههاي تحقيق در فرايند روايت نظرية پديدارشده بهطور مبسوط، همـراهبا جزئيات و توجه به مشخصهها و ابعاد ارائه شوند.
انحراف6. آيا يافتهها انحراف دارد؟ در اين رابطه بايد گفت كه در دادههـاي پـژوهش حاضـرموارد متعددي وجود دارد كه همسو با چيره دستي نبود و در مجموعة مشخصههاي ديگر قرار گرفتند.
بداعت7. آيا پژوهش حرف جديدي براي گفتن دارد يا همان ايدههاي كهنه را در پوششي نو مطرح كرده است؟ در خصوص اين معيار بايد اشاره كرد كه يافتههاي پژوهش حاضر، بـراي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Applicability
Concepts
Contextualization of concepts
Logic
Depth
Variation
Creativity
ارائة مدل نسبتاً جامعي در حوزة چيره دستي بـه ويـژه در سـازمان هـاي علمـي و فناورانـه ازنوآوري برخوردار است.
حساسيت1. آيا پژوهشگر نسبت به موضوع تحقيق، مشاركت كنندگان و يافتههاي آن حساس بوده و آنها را جدي گرفته است؟ طي فرايند پژوهش حاضر، پژوهشگر تلاش كرد موضـوعمطالعه را مهم بداند و با جديت تمام به اجراي پژوهش جديت اقدام كند.
استناد به يادنوشتها2. از آنجا كه هر پژوهشگري در فرايند تحليل يافتهها نمـي توانـد تمـاممبحث ها، نظرها، بينشها و گفتهها را در ذهن نگه دارد، اسـتفاده از يادنوشـت هـا ضـرورت مييابد. در اين زمينه، پژوهشگر تلاش كرد در بخش هاي مختلف فرايند روايتگري تجربـة چيره دستي و بر حسب لزوم به يادنوشتهاي مستخرج از دادهها استناد كند.
كثرتگرايي3
كثرتگرايي راهي براي اعتباردهي است. از آنجا كه در هيچ شيوه اي مسئله به حـد كفايـت حـل نميشود، از كثرت گرايي استفاده مي شود؛ زيرا هر شيوه از جنبه هاي متفـاوتي واقعيـت تجربـي رابررسي مي كند. از اين رو بايد در اين زمينه شيوه هاي چندگانة مشاهدات ب هكار گرفته شود (دنزين و لينكلن، 1994). بنابراين با توجه به ماهيت كيفي پژوهش، از سه نوع كثرت گرايي زير اسـتفادهشده است (جنسيك و دنزيك، 1994):
كثرت گرايي در دادهها4: در تحقيق حاضر از مĤخذ مختلـف داده هـا اسـتفاده شـده اسـت.
استفادة همزمان از روشهاي مختلفي نظير مصاحبه، بررسي يادداشت هـا 5 و بـازبيني مكـررداده ها و اسناد و مدارك بالادستي، سبب شد بيشترين دادة مقبول به دست آيد.
كثرت گرايي در پژوهشگر6: در اين زمينه فرد ديگري فرايند را همزمان با محقق پيگيري پيگيري و ارزيابي كرد و همچنين مدل پديد آمده به تأييد مديران و خبرگان رسيد.
كثرتگرايي در تئوري7: در اين تحقيق از نظر پژوهشگران، بهره برداران، مديران اجرايي و و افراد متخصص در هر دو رشته بهره برده شده است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Sensitivity
Evidence of memos
Triangulation
Triangulation in Data
Memo
Triangulation in Investigator
Triangulation in Theory
يافتههاي پژوهش
فرايند تحليل اطلاعات در نظريه پردازي دادهبنياد مبتني بر سه مرحلة كدگذاري باز (خلق مفاهيمو مقوله هاي)، كدگذاري محوري (شناسايي مقولـة محـوري، شـرايط علـي، شـرايط مداخلـه گـر،بسترها، راهبردها و پيامدها) و كدگذاري انتخابي (خلق نظريه) است كه در ادامه نحوة شكل گيري مقولههاي حاصل از مفاهيم شرح داده مي شود. ابتدا كدگذاري باز و نحوة كدگـذاري مصـاحبه هـا تشريح مي شود و پس از آن به نحوة شكلگيري مفاهيم و مقوله ها پرداخته خواهد شد.
ابتدا تمام نكات كليدي مصاحبه ها استخراج و كدگذاري شدند و بعد از بررسي و تحليـل آنهـاكدهاي مشابه به مفاهيم خاصي اختصاص داده شد. براي مثال، مفاهيم مقولـه محـوري در ايـنتحقيق به سه مفهوم »پژوهش مهندسيشده«، » بهرهبرداري فناورانه« و »هوشمندي متعهدانـه « تقسيم شدند كه براي درك بهتر، تحليل اطلاعات با بيان نقل قولهاي مرتبط به آن آمده است:
»براي اينكه سازمان بخواهد هم فناوري توليد كند و هم از آن بهره برداري كند، به سيسـتمپژوهش و بهرهبرداري نياز دارد. پژوهش عنصر كليدي است و آن هم نوع خاصي از پژوهش كـهبه اصطلاح در ادبيات علمي، پژوهش كاربردي يا توسعهاي است. بـراي پـژوهش، بايـد طراحـيشود. بايد نوعي ساختار، منابع انساني و… براي آن تشكيل دهيم كه ويژگي ها و شايسـتگي هـاي متناسبي داشته باشند«.
در نقل قول ديگري اين گونه مطرح شد:
»حقيقتاً در سازمان ها جداسازي علم و كاربرد علم را قبول ندارم، يك چيز بيشتر وجود نـداردو آن علم است؛ علم و كاربرد علم با هم است. علم كاربردي با كاربرد علم فرق ميكند. اگر برگ باشيد و ريشة شما جدا باشد، باد كوچكي شما را محو مي كند، مانند كداك1«.
در نقل قول اول، محقق از كدهايي مانند تشكيل سيستم پژوهش، نـوع خاصـي از پـژوهش،كاربرد پژوهش و طراحي پژوهش به مفهومي با عنوان » مهندسي پژوهش« دست يافت.
در عين حال اين مفهوم در بخش ديگري از دادهها نيز وجود داشـت . در نهايـت 20 مقولـه و 77 مفهوم از فراينـد كدگـذاري بـاز شناسـايي و اسـتخراج شـد . در فراينـد كدگـذاري محـوري، مقولههاي به دستآمده از فرايند كدگذاري باز در شش دسته شامل مقولة محوري، شـرايط علـي، شرايط مداخله گر، شرايط بستر، راهبرد ها و پيامدها شـكل گرفـت و در نهايـت مقولـة »معمـاريفرايند چندگانه« بهعنوان مقولة محوري انتخاب شد.
دليل انتخاب اين مقوله به منزلة مقولة محوري اين است كـه در اغلـب داده هـا ردپـاي آن رامي توان به وضوح مشاهده كـرد . بـه بيـان ديگـر اغلـب پاسـخ دهنـدگان، مهندسـي پـژوهش و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Kodak
بهره برداري فناورانه از نتايج آن و نوعي هوشمندي متعهدانه را كه سازمان ضـمن ايجـاد تـوازنميان اين دو نوع فعاليت، بتواند مسـ ئوليت اجتمـاعي خـود را بـه نحـو احسـن در حـل مسـائل ومعضلات ايفا كند، فرايندهاي اصلي سازمان چيره دست مع رفي كردند. بنابراين مي توان اين مقوله را در مركز قرارداد و ساير مقوله ها را به آن مرتبط كرد. برچسب انتخاب شده براي مقولة محـورينيز انتزاعي بوده و در عين حال از جامعيت برخوردار است.

بستر
:

جهادي

فرهنگ

زمينة

كاري

مأ
سازمان

موريت

بيروني

محيط

با

ساختارمند

تعامل

مداخله

شرايط

گر
:

پيامدها
:

چيره

سازماني

دستي

ارزش

آفريني

زنجير

تكميل
ة

فناوري

توسعة

سازماني

ارادوكس
پ

ك
اهش

ه
اي
سازماني

مقولة

محوري
:

فراينـد

معماري

هاي
چندگانه

پژوهش

مهندسي

بهره

فناورانه

برداري

متعهدانه

هوشمندي
راهبردها
:

انســاني

منــابع

تربيــت
مختلف

الوجهه

دل
مــــ

طراحــــ
ي
تجاري

فناوري

سازي

ارزشـيابي

نظام

طراحي
چندوجهي

منابع

تخصيص

معماري

بستر

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

:


دیدگاهتان را بنویسید