اسپايچر (2012) تأثير شفافيت بر اعتماد را بررسي كرد. جامعة آمـاري ايـن پـژوهش، شـاملرأي دهندگان اينترنتي در كشور نروژ بود. نتيج ة تحقيق، ايجاد اعتماد از طريق شـفافيت را تأييـدكرد.
اسلاندر (2013) به مطالعة تأثيرها ي متقابل و دوگان ة اعتماد و فساد پرداخت و اظهار كرد كه تأثيرهاي آنها ممكن است هر جهتي بگيرد ؛ بدينمعنا كه بايد علت يابي و چرايي در درون سازمان نقش بگيرد و با اين بررسي ببينيم كدام يك از متغيرها بر ديگري اثرگذارند.
پاول و اوچرانا (2013) ضمن بررسي ارتباط شفافيت و فسـاد اداري در بخـش دولتـي كشـور چك به اين نتيجه رسيدند كه شفافيت، با افزايش رقابت از طريق شفافيت در بخش هـاي دولتـي سبب كاهش فساد اداري مي شود.
گريمليخيسن (2013) به »بررسي تأثير شفافيت بر اعتماد در دولت« پرداخت. پژوهش وي به شيو ة تجربي و به صورت تطبيقي انجام شد و نقش شفافيت در بهبود اعتماد را تأييد كرد.
نتايج بررس ي ادبيات پژوهش، نشان دهندة تأثير عل ي متغيرهاست. بدينترتيب، مدل مفهـوم ي آن به ش كل زير ترسيم ميشود.

سازماني

شفافيت

سازماني

اعتماد

اداري

فساد

سازماني

شفافيت

سازماني

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

اعتماد


دیدگاهتان را بنویسید