تحليل رفتگي شغلي
تحليل رفتگي شغلي نوعي خستگي مفرط ذهني و جسمي است كه از بارِ كاري و اسـترس زيـاد وطولاني ناشي مي شود. فرودنبرگر، روان پزشـك آمريكـايي، نخسـتين بـار در سـال 1974 مفهـوم»تحليل رفتگي« شغلي را براي تشـريح وضـعيت هـاي ناسـالم جسـمي، روانـي و عـاطفي ماننـدخستگي، كاهش التزام كاري و كاهش حس دستيافت براي افرادي بـه كـا ر بـرد كـه در مشـاغلخدمات انساني كار مي كنند و ساعت هاي كاري طولاني، بار كـاري سـنگين و كـار مفـرط دارنـد (فرودنبرگر، 1974). ماسلاش و جكسون (1981) نيز تحليل رفتگي شغلي را »پاسخ استرس گونـة بلندمدت فرد به عوامل استرس زاي عاطفي و ميان فردي در محيط كار كـه دربردارنـدة خسـتگيمفرط عاطفي، فرديت زدايي و كاهش دستيافت شخصي ميشود« تعريف مي كنند.
پيشينة تجربي پژوهش
آوليو و لوتانز (2008 ) به بررسي تأثير سرماية روان شناختي بر عملكرد كاركنان پرداختنـد و دريافتنـد كاركناني كه سرماية روان شناختي بيشتري دارند، عملكرد كاري بهتر و تحليل رفتگي شغلي كمتـري دارند. هاجز (2010 ) بيان كرد كاركناني كه رويدادها را به طور مثبت تعبير مي كنند ـ بـراي مثـال بـا خودكارآمدي، اميد، انعطاف پذيري و خوش بينـي (چهـار مؤلفـه سـرماية روان شـناختي )، بـه احتمـال بيشتري هيجانات مثبت را در محيط كار حتي طي رويدادهاي اسـترس زا تجربـه مـي كننـد كـه در نهايت به كاهش تحليل رفتگي شغلي منجر مي شود. گچر، ساوج و تورگلر (2011) طي پژوهشي بـه اين نتيجه رسيدند كه با افزايش مقدار سرماية روان شناختي، ميزان تحليلرفتگي شغلي و مشـكلات روان شناختي و جسماني افراد كاهش مي يابد و رابطة منفي و معناداري بين سـرماية روان شـناختي و تحليلرفتگي شغلي وجود دارد. دربارة ابعاد سرماية روان شناختي با تحليـل رفتگـي شـغلي مطالعـاتيصورت گرفته است. دريلر، امن، كوالكسي، ارنستما و فف (2011) طـي پژوهشـي دريافتنـد كـاهش خودكارآمدي مهم ترين عامل تخلية عاطفي كارمندان است، اين بدان معناست كه خودكارآمدي كـه يكي از ابعاد سرماية روان شناختي به شمار مي رود با تحليل رفتگـي شـغلي كاركنـان ارتبـاط منفـي و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Optimism
معناداري دارد. اينزليت، آرونسون، گود و مك كي (2006) طي پژوهشي به اين نتيجـه رسـيدند كـه انعطاف پذيري و سرسختي شغلي سبب كاهش اضطراب و تحليل رفتگي شغلي مـي شـود . روتـامن و اسنكو (2007) طي مطالعه اي در آفريقاي جنوبي به اين نتيجه رسيدند كه خوش بيني لحظه اي، اثـر مستقيمي بر خستگي فرد يا به بيان ديگر، بر تحليل رفتگي شغلي در مؤسسة عالي مي گذارد. با توجه به ادبيات بيان شده، مي توان فرضية اول را مطرح كرد:
فرضية 1: سرماية روان شناختي بر تحليل رفتگي شغلي پرستاران تأثير منفي و معناداري دارد.
فرضية 1 -1: خودكارآمدي بر تحليل رفتگي شغلي پرستاران تأثير منفي و معناداري دارد.
فرضية 2 -1: اميد بر تحليل رفتگي شغلي پرستاران تأثير منفي و معناداري دارد.
فرضية 3 -1: انعطاف پذيري بر تحليل رفتگي شغلي پرستاران تأثير منفي و معناداري دارد.
فرضية 4 -1: خوش بيني بر تحليل رفتگي شغلي پرستاران تأثير منفي و معناداري دارد.
گسترش مطالعات تحليل رفتگي شغلي نشان مي دهد اين متغير با متغير التزام شغلي رابطة منفي دارد (بلدو، اشميت، كونل، فريز، 2011). ليتر، گاسگن و جارتا (2010 ) نيز با مطالعـ ه روي پرسـتاراناسپانيايي، دريافتند بين التزام شغلي پرستاران با تمايل به ترك سازمان و تحليلرفتگي شـغلي آنـان ارتباط آماري معنادار و معكوس وجود دارد. گيلاناردو، وانگ، ايواسيو (2010 ) در پژوهشي بـه رابطـةمستقيم و قوي التزام شغلي با سازة مشابه اش مثل رضايت شغلي، همچنين رابطة معكـوس و قـويآن با سازة متضادي مثل تحليل رفتگي شغلي پي بردند. پژوهش حاجلو (1391) نشان داد بين التـزام شغلي و رضايت شغلي ارتباط مثبتي برقرار است و بين تحليل رفتگي شغلي و التزام رابطة منفي قوي وجود دارد. از اين رو با توجه به ادبيات بيان شده مي توان فرضية دوم را به شرح زير مطرح كرد:
فرضية 2: تحليل رفتگي شغلي بر التزام شغلي پرستاران تأثير منفي و معناداري دارد.
هاجز (2010) طي پژوهشي با عنوان »بررسي سرماية روان شناختي بر عملكرد و التزام شـغلي «، نشان داد سرماية روان شناختي با التزام شغلي رابطة مستقيم و مثبتي دارد كه كاركنـان ايـن ارتبـاطمثبت را وارد زندگي روزمره ميكنند. سوييت و لوتانز (2010) دريافتند كاركناني كه در سطح بـالايياز سرماية روان شناختي هستند، تمايل بيشتري به التزام شغلي دارنـد . آنهـا سـرماية روان شـناختي را پيش بينيكننده اي قوي از سطح التزام شغلي كارمند مي دانند. پك، شوكرت، تري كيم و لـي (2015) در پژوهشي كه روي تعدادي از كاركنان يكي از هتل هاي پنج ستارة سئول اجرا كردند، دريافتند كـهبين سرماية روان شناختي و التـزام شـغلي كاركنـان ارتبـاط مسـتقيم و معنـاداري وجـود دارد. آنهـاهمچنين دريافتند كه با افزايش التزام شغلي كارمندان هتل بر روحية كاري آنـان افـزوده مـي شـود . نتيجة پژوهش نيسي، ارشدي و رحيمي (1390) گوياي آن است كه سرماية روان شناختي با عملكرد تكليفي، رفتارهاي مدني سازماني معطوف به خود و معطوف به سازمان و التزام شغلي رابطة مثبت و معناداري دارد. در زمينة تأثير ابعاد سرماية روان شناختي بر التزام شغلي، مطالعات بسيار محدود است. از جملة اين مطالعات محدود مي توان به مطالعة لوتانز و آوليو (2000) اشاره كـرد . يافتـه هـاي آنـاننشان داد اميدواري اثر مثبتي بر رضايت كاركنان، التـزام شـغلي و شـادي كـار مـي گـذارد . آنـان در پژوهش ديگري در سال (2007) دريافتند كه خودكارآمدي و التزام شغلي با يكديگر رابطـة مثبـت و معناداري برقرار مي كنند. فيليپ، لكس و بيولي (2008) نشان دادنـد انعطـاف پـذيري بـا احساسـات مثبت همراه است، به ويژه هنگامي كه فردي در حال تجربة رويداد مالي است. پـژوهش هـاي ديگـرآنان، روابط بين انعطاف پذيري و شادي كار، روابط مثبت احتمالي بين انعطاف پذيري، تعهـد و التـزام شغلي را نشان داد. در اين پژوهش به بررسي تأثير ايـن متغيـر بـر التـزام شـغلي پرسـتاران بـا اثـرميانجيگري تحليلرفتگي شغلي مي پردازيم. از اين رو فرضيههاي سوم و چهارم به شرح زير مطـرحمي شوند:
فرضية 3: سرماية روان شناختي بر التزام شغلي پرستاران تأثير مثبت و معناداري دارد.
فرضية 1 -3: خودكارآمدي بر التزام شغلي پرستاران تأثير مثبت و معناداري دارد.
فرضية 2 -3: اميد بر التزام شغلي پرستاران تأثير مثبت و معناداري دارد.
فرضية 3 -3: انعطاف پذيري بر التزام شغلي پرستاران تأثير مثبت و معناداري دارد.
فرضية 4 -3: خوش بيني بر التزام شغلي پرستاران تأثير مثبت و معناداري دارد.
فرضية 4: سرماية روان شناختي با اثر ميانجيگري تحليلرفتگي شغلي بر التزام شـغلي پرسـتارانتأثير معناداري دارد.
شكل 1 مدل پژوهش را به نمايش گذاشته است.

شكل
1
.
پژوهش

مفهومي

مدل

تحليل

شغلي

رفتگي

سرماية

روان

شناختي

خوش

بيني
انعطاف

پذيري
خودكارآمدي
اميد

شغلي

التزام

شكل

1

.

پژوهش

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

مفهومي


پاسخی بگذارید