ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Sexism
Androcentrism
Double Standard
فمينيسم به شمار مي آمد. مـوج دوم كـه انديشـه هـاي دهـة 1960 تـا سـال هـاي دهـة 1990 را در بر مي گيرد و موج سوم كه از دهـ ة 1990 تـا كنـون ادامـه داشـته اسـت و بـه نـوعي بازسـازيانديشه هاي پيشين به شمار مي آيد. چنان كه گفته شد، هرچند ميتـوان تبـار فمينيسـم را از قـرنهجدهم و اثر ماندگار ولستونكرافت »استيفاي حقوق زنان« هم پي گرفت، ايـن دسـته بنـدي بـهوجوه برجستة اين انديشه و جنبش هاي فراگيرتر آن مي پردازد (شكل 1).

پسافمينيسم

سوم

موج

دوم

موج

نخست

موج

نقــد

از

بنيــادين
فمينيسم

سـپري

فمينيسم
شده

1990

تاكنون

وع
تنـ

ب
ه

ي
بخشـ
آموزه

پيشين

هاي

تعديل

نقد

شده

1960

تا
1990

ايدئولوژي

بررسي
سركوب

ساختار

و

ريشه

نقادي

اي

1840

تا
1960

رأي

حق

كاري

شرايط

حضانت

پسافمينيسم

سوم

موج

دوم

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

موج


پاسخی بگذارید