اينگونه تصـور ها و تفكر هـا دربـارة اقـدام هـاي سـازمان، اسـاس قضـاوت كاركنـان دربـارة مسئوليتپذيري اجتماعي سازمان را شكل ميدهد. هرچند ادراك عدالت، به طور عمـده بـر خـودفرد تمركز دارد (توسط تمايلات اقتصادي خود فرد هدايت ميشـود )؛ بـه نظـر مـيرسـد اصـولجهانشمولي وجود دارد كه مؤلفه هاي اخلاقي را دربرمي گيرد و فراتر از تمايلات شخصـي اسـت (كروپانزانو و همكاران، 2001). از ديد عدالت سازماني، واكنش احساسـي و عـاطفي افـراد كـه از نتيجة مهم قضاوتهاي عدالت ادراك شدة سازماني برآمـده اسـت، اهميـت ويـژهاي دارد (بـراينمونه؛ كروپانزانو و همكاران، 2001). يافتة كرمر و هيل (2006) نشان ميدهد برخـورد منصـفانهبا افراد، به طور مثبتي بر واكنشهاي احساسي و عاطفي افراد ديگر تأثير ميگذارد (براي مثال بـر تعهد عاطفي). در همين راستا، يافتههاي پژوهشي فراتحليليِ1 كوهن ـ چاراش و اسپكتور (2001) نشان داد قضاوت افراد دربارة عدالت سازماني، بهطور مستقيم بر تعهد عاطفي آنهـا تـأثير دارد. از اين رو، انتظار ميرود قضاوتهاي مثبت افراد دربارة اقـدام هـاي مخـتص بـه مسـئوليت پـذير ي اجتماعي سازمان، بهطور مثبتي بر تعهد عـاطفي آنهـا تـأثير داشـته باشـد. بنـابراين فرضـية اولپژوهش به شرح زير مطرح مي شود:
فرضية اول: قضاوتهاي كاركنان دربارة اقدا م هاي مسئوليتپذيري اجتماعي سازمان، بر تعهد عاطفي كاركنان اثر مثبت دارد.
انتظار ميرود، تأثير قضاوتهاي كاركنان دربارة اقدام هاي مسئوليت پذيري اجتماعي سـازمانبر عملكرد فرانقشي كاركنان كه مختص به مسئوليت پذيري اجتماعي سازمان است، مبتني بر سه استدلال زير باشد:
1. نظرية برابري2؛ كاركنان هنگامي كـه بـيعـدالتي را درك كننـد، نتـايج فعاليتشـان را به گونهاي تغيير ميدهند كه دوباره عدالت را برقرار كنند؛
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Meta-Analysis
Equity Theory
نظرية تبادل اجتماعي1؛ عدالت سازماني ورودي سازمان در فرايند مبادله در نظر گرفتـهميشود؛
مدل التزام و تعهد گروهي2 (بليدر و تيلر، 2009)؛ قضـاوت هـاي افـراد دربـارة عـدالت رويه اي در گروهي كه به آن تعلق دارند را در همكاري و مشاركت اختياري افراد مـ ؤثر ميداند.
بهطور كلي، مجموعة گستردهاي از يافتههاي عدالت سازماني نشان ميدهد ارزيابي كاركنـان از منصفانه بودن اقدام ها، بر رفتارهاي كاركنـان (بـراي نمونـه بليـدر و تيلـر، 2009) و رفتارهـايفرانقشي آنها (آيزنبرگر و همكاران، 2010) تأثير دارد. بنابراين فرضية دوم پژوهش به شـرح زيـرمطرح مي شود:
فرضية دوم: قضاوتهاي كاركنان دربارة اقدامهـاي مربـوط بـه مسـئوليت پـذير ي اجتمـاعيسازمان، بر عملكرد فرانقشي كاركنان كه مختص به مسئوليتپذيري اجتماعي سازمان است، اثـرمثبت دارد.
ادعاي ديگر اين پژوهش اينگونه مطرح مي شود، كاركناني كه تعهد عاطفي بيشتري نسـبتبه سازمان دارند، براي بروز رفتارهاي فرانقشي مختص به مسئوليت پذيري اجتماعي سازمان كـهموجب پشتيباني و حمايت از اقدام هاي سازمان براي دستيابي به اهداف مسئوليتپذيري سـازمانمي شود، انگيزة بيشتري دارند. پژوهش فراتحليلي ريكتا (2002) تأييدي بر اين ادعا است و نشان ميدهد تعهد عاطفي به طور مثبتي با رفتارهاي فرانقشي مرتبط است. در جديدترين پـژوهشهـا،آيزنبرگر و همكاران (2010) و ولاچس و همكاران (2014) گزارش دادند تعهد عاطفي با عملكرد فرانقشي ارتباط دارد. بنابراين فرضية سوم پژوهش چنين مطرح ميشود:
فرضية سوم: تعهد عاطفي كاركنان بر عملكرد فرانقشي كاركنان كه مختص به مسئوليت پذيري اجتماعي سازمان است، اثر مثبت دارد.

پژوهشهاي گوناگوني تأثير تعهد عاطفي كاركنان را بـر عملكـرد شـغلي درون نقشـي آنهـا، هرچند نسبتاً ضعيف، معنادار نشان دادند (راودس، آيزنبرگر و آرملي، 2001 و آيزنبرگر و همكاران، 2010). به طـور مشـخص، دو مطالعـة فراتحليلـي جـاراميلو، مـالكي و مارشـال (2005) و ريكتـا
(2002)، همبستگي مثبت ميان تعهد عاطفي و عملكـرد شـغلي را تأييـد كردنـد. در يافتـ ة مهـمپژوهش جاراميلو و همكارانش (2005) مشخص شد، هرچنـد تعهـد فقـط 6 درصـد از واريـانسعملكرد شغلي را توضيح ميدهد، نگرشهاي ديگر شغلي حتي قادر به توضيح بيش از 4 درصد از
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Social Exchange Theory
Group Engagement Model
اين واريانس نيستند. به طور كلي، منطق زيربنايي ارتباط بين تعهد عاطفي با عملكرد شـغلي ايـناست؛ كاركناني كه خود را متعلق به سازمان مي دانند و هويتشان را به سـازمان گـره مـي زننـد ، سختتر كار مي كنند و به حمايت از برنامهها و سياستهاي سازمانشان علاقهمندنـد . بـر اسـاساين يافتهها و با توجه به نياز فراوان مديران به فهمِ نتايج به دست آمده از قضاوت كاركنان دربـارة اقدام هاي مسئوليت پذيري اجتماعي سازمان، فرضية چهارم اين پژوهش عبارت است از:
فرضية چهارم: تعهد عاطفي كاركنان بر عملكرد دروننقشي كاركنان اثر مثبت دارد.
استدلالهـاي نظـري بسـياري ، از ارتبـاط ميـان عملكـرد فرانقشـي كاركنـان (مخـتص بـه مسئوليتپذيري اجتماعي سازمان) با عملكرد شغلي دروننقشي آنها، حمايـت مـي كننـد . نخسـتاينكه، مديران احتمالاً به رفتارهاي اختياري كاركنان كه مختص بـه مسـئوليت پـذيري اجتمـاعيسازمان است، به مانند رفتارهايي مي نگرند كـه سـبب تسـهيل در شغل شـان ( مـديران) مـي شـود؛ بنابراين در ازاي اين رفتار كاركنان، واكنشهاي مثبتي (ارزيابي عملكرد مثبت از كاركنان)، بـروزميدهند (پادساكف، ويتينگ، پادساكف و بلامـه، 2009). دومـين اسـتدلال، مبتنـي بـر گـزارشك اليگيوري، منس ين و جيان گ (2013) اس ت: رفتاره اي اختي اري كاركن ان ك ه م رتبط ب ا مسئوليتپذيري اجتماعي سازمان است، در شكلِ علاقـة كاركنـان بـه مشـاركت در اقـدام هـاي اختياري و داوطلبانة سازمان، به قابليت توسعة كاركناني مرتبط ميشود كه ميتوانـد درنهايـت در شغل معمول آنها نيز استفاده شود و به پيشرفت عملكرد شغلي درون نقشي آنها بينجامد. استدلال سوم به پژوهش پيرسي، كراونس، لين و ورهينز (2006) اختصاص دارد. بر اساس يافته هاي آنها، از آنجا كه رفتارهاي اختياري موجب پشتيباني از كاركرد اثربخش سازمان مـي شـود، بـا عملكـرد دروننقشي ارتباط دارد. به علاوه، پژوهش پادساكف و همكـارانش (2009) نشـ ان داد همبسـتگيقدرتمندي ميان رفتارهاي فرانقشي و عملكرد شغلي در سطح فردي وجود دارد. بنـابراين فرضـيةپنجم پژوهش اين گونه مطرح مي شود:
فرضية پنجم: عملكرد فرانقشي كاركنان كه مختص به مسـئوليت پـذيري اجتمـاعي سـازماناست، به طور مثبتي بر عملكرد شغلي دروننقشي كاركنان تأثير دارد.
مدل مفهومي پژوهش
مدل مفهومي پژوهش برگرفته از مطالعة گسترد ة ولاچس و همكاران (2014) است. اين مدل در سطح فردي است و قضاوتهاي كاركنان دربارة اقدام هاي مختص به مسئوليتپذيري اجتمـاعيسازمان را به تعهد عاطفي سازماني، عملكرد مختص به مسـئوليت پـذيري اجتمـاعي كاركنـان وعملكرد دروننقشي كاركنان ارتباط مي دهد.

از

كاركنــــان

قضــــاوت
مسئوليت

پذيري

اجتمـاعي

سازمان

عاطفي

تعهد
كاركنان

به

مختص

عملكرد
مسئوليت

سازما

اجتماعي

پذيري
ن

عملكرددرون

شغلي
كاركنان

از

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

كاركنــــان

قضــــاوت

مسئوليت

پذيري


پاسخی بگذارید