تعیین معیارهای رقابت در صنعت با استفاده از نظر خبرگان

ترسیم تابلوی راهبرد سكو براساس شرايط موجود
ترسیم تابلوی راهبرد شرکت سكو

نظرسنجی از خبرگان برای اعمال الگوی چهاراقدام

1084707-1575503

اعمال اصلاحهای لازم بر تابلوی راهبرد با استفاده از ERRC
بررسی پیشنهادها و انجام اقدامهای لازم
شکل 1. فرایند و مراحل انجام کار در این پژوهش

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر، از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوۀ جمعآوری اطلاعات، توصیفی- پیمايشی محسوب می شود و در آن، برای جمعآوری اطلاعات، هم از روش کتابخانهای )کتاب، مقاله، مجله و…( و هم روش میدانی )پرسشنامة محققساخته( استفاده شده است .در اين پژوهش، برای تعیین معیارهای رقابت و تعیین الگوی چهاراقدام و همچنین تعیین گويه ها برای شناسايی راهبرد فعلی شرکت مهندسان مشاور سكو، از پرسشنامه استفاده کرديم. میزان ضريب آلفای هريک از پرسشنامه ها، در جدول 2 ذکر شده است. در پژوهش حاضر برای تعیین پايايی آزمون، از روش آلفای کرونباخ استفاده کرديم. اين روش برای محاسبة هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری- که ويژگی های مختلف را اندازه گیری می کند- بهکار می رود. برای محاسبة ضريب آلفای کرونباخ، ابتدا بايد واريانس نمره های هر زيرمجموعه از سؤال های پرسشنامه و واريانس کل را محاسبه کرد.

جدول 2. پایایی مقیاس ارزیابی پرسشنامهها
پرسشنامة الگوی چهاراقدام
)4 گویه( پرسشنامة تعیین معیارهای رقابت
)13 گویه( پرسشنامة خبرگان- تعیین گویه ها
)94 گویه(
0/930 0/910 0/98

جامعة آماری پژوهش حاضر مشتمل بر دو گروه مستقل است. گروه اول ،جامعة آماری متشكل از خبرگان است. منظور از خبرگان ،صاحبنظران فعال داخلی و خارجی هستند که در حوزۀ فعالیت های مهندسان مشاور، از جمله حوزۀ فعالیت های شرکت سكو فعالیت دارند و در موارد بسیاری فعالیت های مهندسی آنها، مربوط به طرح های زيربنايی و زيرساختی در ايران )سدسازی، نیروگاه های برق آبی، بنادر و ساحلسازی، شبكه های آبیاری و زهكشی، خدمات مديريت مالی و فرودگاهسازی( است.همچنین از ديدگاههای صاحبنظران فعال در حوزه های مديريتی و آشنا به مباحث مديريت راهبردیاستفاده شد. گروه دوم جامعة آماری، متشكل از صاحبنظران، متخصصان )کارشناسان فنی( و مديران پروژه ها در شرکت مهندسان مشاور سكوست. جامعة مذکور در مجموعة شرکت سكو را 140 نفر تشكیل می دهند. در زمینة اخذ ديدگاههای خبرگان برای تدوين معیارهای رقابت در حوزه های مهندسی و بازار فعالیت های مهندسان مشاور، از تجربههای کارشناسان شرکت های خارجی همكار در حوزه های مربوط از کشورهای آلمان و چین و بعضی از خبرگان و متخصصان داخلی در اين حوزه ها استفاده شد که با روش قضاوتی و هدفمند انتخاب شدند.

جدول 3. روش های نمونهگیری
تعداد نمونه روش نمونهگیری شرح
7 نفر پانل خبرگان- نمونهگیری قضاوتی پانل خبرگان برای تعیین گويه ها و تعیین
معیارهای رقابت در صنعت )پرسشنامه(
7 نفر پانل خبرگان- نمونهگیری قضاوتی تعیین الگوی چهاراقدام )مصاحبه(

برای دريافت ديدگاه های خبرگان برای استفاده در مراحل انجام کار و از جمله بهرهبرداری در الگوی چهاراقدام ،برنامهريزی لازم صورت پذيرفت. پانل خبرگان روش آماری محكمی برای پیشبینی آينده نیست .نبود نمونهگیری، نامشخصبودن وقايع آينده و نبود فرايندهای واضح و تعريفشده برای انجام پژوهشهای پانل خبرگان، تنها چند مورد از مواردی هستند که آن را از روش های علمی کنترلشده متمايز می کنند، اما مطالعة پانل خبرگان بهويژه برای مسائلی باارزش است که نیازی به تكنیک های تحلیلی دقیق ندارند؛ مثلا زمانی که داده ها ناکافی يا بدون قطعیتاند؛ وقتی نمونه های واقعی موجود نیست يا وقتی که جمعکردن افراد و بحثکردن در مورد مسائل دشوار است .

یافتههای پژوهش
برای پاسخ به پرسش اصلی پژوهش حاضر و تعیین راهبرد مناسب برای شرکت مهندسان مشاور سكو بايد نتايج بررسی وضعیت محیط داخل و خارج سازمان مد نظر باشد. حضور در فضای رقابتی حاضر با شرايط تدافعی شرکت سكو، بهيقین دورنمای روشنی را برای آنها بههمراه نخواهد داشت. از اينرو، توجه به شرايط متمايزکننده و خلق بازاری بدون رقابت که بهصورت همزمان با خلق ارزش و مديريت هزينه همراه باشد، از راهكارهای اساسی برای نجات شرکت مهندسان مشاور سكو از کاهش سهم بازار يا انحلال است؛ بنابراين، بايد با تمرکز بر معیارهای رقابت در صنعت و لحاظ کردن اطلاعات حاصل از ارزيابی ها، از ديدگاه های صاحبنظران و خبرگان داخل و خارج سازمان، برای خلق بازاری جديد استفاده کرد. برای مشخصکردن معیارهای رقابت يا همان تابلوی راهبرد- که از پیشنیازهای اصلی ورود به مرحلة تدوين راهبرد اقیانوس آبی است- از ديدگاههای خبرگان و صاحبنظران استفاده می شود. برای نهايیسازی فهرست عوامل کلیدی در الگوی چهاراقدام، طراحی و تدوين معیار های رقابت در تابلوی راهبرد و ورود به مرحلة طراحی راهبرد اقیانوس آبی و تعیین ضرايب هريک از آنها، از روش نظرسنجی از خبرگان استفاده شده است. در اين مرحله، پس از تعريف موضوع و تعیین اهداف پژوهش، شرايط و ويژگی های شرکتکنندگان در پانل تعیین و نامزدهای اولیه، شناسايی شدهاند. درنهايت، با تهیه و ارسال فرمی که در آن، از متخصصان مذکور دعوت بهعمل آمده، فهرست اعضای شرکتکننده در پانل، نهايی شده است. برمبنای روش نمونه گیری منتخب، در اين پژوهش ابتدا به شیوۀ قضاوتی، سه نفر از خبرگان را انتخاب کرديم. سپس فرم دعوت از خبرگان را بهصورت حضوری به آنان ارائه کرديم و پس از توضیحهای لازم در زمینة موضوع و اهداف پژوهش، موافقت آنان را برای مشارکت در پانل خبرگان جلب کرديم. در فرم مذکور از پاسخگويان خواسته شده بود که با توجه به اهداف پژوهش، چنانچه فرد يا افرادی را برای مشارکت در اين پانل ها مناسب می دانند ،مشخصات آنها را در جدول مربوطه درج کنند. پس از گردآوری فرم های مذکور، پاسخگويان درمجموع، شش نفر را برای مشارکت در پژوهش، واجد شرايط تشخیص دادند. دو نفر از آنها از همكاری انصراف دادند و از بین چهار نفر مذکور، به دلايل مختلف امكان دسترسی به دو نفر از آنها فراهم نشد و در نتیجه، فرم درخواست از خبرگان برای شرکت در پانل برای دو نفر ارسال شد. آنها درمجموع، سه نفر را پیشنهاد کردند که به يک نفر از آنها امكان دسترسی وجود نداشت و درنتیجه، فرم درخواست از خبرگان برای شرکت در پانل، برای دو نفر جديد ارسال شد .درنهايت، در اين پژوهش، پانل خبرگان با هفت عضو تشكیل شد.

تعیین معیارهای رقابت در صنعت مهندسان مشاور
از آنجاکه پژوهشهای علمی و مستنداتی مبنی بر بهکارگیری رويكرد راهبرد اقیانوس آبی در زمینه های پروژه های عمرانی و زيرساختی، در دسترس نیست و فعالیت های مهندسان مشاور فعال در اين حوزه های کاری نیز در اين مقوله قرار می گیرند، برای تدوين تابلوی راهبرد تلاش کرديم. بهعقیدۀ ابداعکنندگان اين راهبرد )اقیانوس آبی(، نخستین گام در ايجاد راهبرد اقیانوس آبی، رسم تابلوی راهبرد سازمان خواهد بود. اين دياگرام به عنوان الگو بر شناختی و چارچوبی برای ايجاد راهبرد اقیانوس آبی عمل می کند. راهبرد کانواس به سازمان کمک می کند تا شرايط فعلی خود، فاکتورهايی که صنعت، درحال حاضر در آنها رقابت می کند و آنچه مخاطبان صنعت از عرضه های رقابتی موجود دريافت می کنند را بشناسد )کیم و مابورنیا، 2008(. با توجه به مصاحبه های انجامشده با کارشناسان فعال در حوزۀ داخل و خارج از کشور، به اين جمعبندی رسیديم که مقولة رقابت در بازارهای خارج ازايران در موضوع فعالیت های مهندسان مشاور، در موارد بسیاری، رقابت در نحوۀ انجام کار و کیفیتارائة خدمات است و ساير عوامل با توجه به ماهیت کار و فرهنگ مهندسی حاکم بر آن بازارها، چندان مؤثر نیستند. در شكل زير، معیارهای رقابت و نتايج جمعبندیشدۀ تحلیل ها ارائه شده است. جزئیات مربوط به هر سؤال و تعداد آرای دادهشده به هريک از معیارها، در جدول 4 مشخص شده است. شايان توضیح است که با توجه به هدف پژوهش حاضر )طراحی راهبرد اقیانوس آبی(- که در آن، محوريت اقدامها بايد مبتنی بر نوآوری و خلق ارزش و همچنین مديريت هزينه )کاهش هزينه( باشد- عواملی بهعنوان معیار رقابت در صنعت محسوب شدهاند که بهصورت همزمان هردو ويژگی را داشته باشند. با توجه به ماهیت شرکت های همكار، نحوۀ دسترسی به اطلاعات و نیز با توجه به محدوديت های موجود، از ذکر نام سازمان ها خودداری شده است.

جدول 4. دیدگاه ها و آرای خبرگان برای تعیین معیارهای رقابت و ترسیم تابلوی راهبرد
56388-18694

نوآور
ی

ارزش

مد
ی
ر
ی
ت

هز
ی
نه

نوآور
ی

و

مد
ی
ر
ی
ت

هز
ی
نه

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

نوآور

ی


دیدگاهتان را بنویسید