پژوهشگران مختلف، ابعاد متعددي براي عملكرد تيمي درنظر گرفتهاند. هوئگل و پاربوته )2007( براي بررسي كيفيت كار تيمي، شش بعد ارتباط، هماهنگي، تعادل كمكهاي اعضا، حمايت متقابل و انسجام را مطرح كرده اند. باكر و همكاران )2010( نيز چهار بعد وضعيت، حمايت متقابل، رهبري و ارتباط را مطرح كرده اند. آرمسترانگ )2005( سنجه هاي مربوط به فرايند در تيم را عواملي چون مشاركت و ايفاي نقش، ارتباطهاي شفاهي، تلاش جمعي و همكاري، حل تعارض، برنامه ريزي و هدفگذاري و سنجه هاي خروجي/ نتايج، عواملي چون رضايت مشتري، كميت و كيفيت كارها، دانش فرايند و دستيابي به هدف دانسته است. لوي و ويليامز) 2004( نيز متغيرهاي تعهد سازماني، انسجام و همبستگي، رابطة رئيس و مرئوس و رهبري را بهعنوان عوامل فرايندي ذكر كردهاند.
در حوزۀ پژوهشهاي داخلي، قلاوندي )1393( در پژوهشي با عنوان رابطة مسئوليتپذيري اجتماعي و كار تيمي كاركنان دانشگاه اروميه نشان داد كه چهار بعد تعهد، اعتماد، برخورد سازنده و هدفمندي، بر كيفيت عملكرد تيم مؤثرند. عارفي و همكاران، در پژوهشي با موضوع رابطة بين رفتار شهروندي سازماني و كار تيمي كاركنان دانشگاه كردستان نتيجه گرفتند كه افرادي كه اخلاق و نزاكت بيشتري دارند، در كار تيمي موفقترند. جوانمرد )1389( در پژوهشي با عنوان ارتباط ميان كار تيمي و تعهد سياسي و رفتار شهروندي- سازماني مديران و كاركنان سازمان استاندارد و پژوهشهاي صنعتي ايران به اين نتيجه دست يافته است كه كاركناني كه در تيم كار كردهاند يا درمورد مفهوم تيم آموزش ديده اند، به اهداف سازمان متعهدترند. همچنين اين كارمندان، بهخاطر رفتار داوطلبانة خود، به بهبود عملكرد سازمان كمك ميكنند.

روششناسی پژوهش
اين پژوهش در دو مرحله انجام شده است. در مرحلة اول، براي شناسايي مؤلفه ها و شاخص هاي عملكرد تيمي در سازمان هاي دولتي ايران با تكنيك دلفي، از نظرهاي خبرگان مديريت استفاده شد. در مرحلة دوم، براي تأييد مؤلفه ها و شاخص ها و ارتباط ميان آنها، از پرسشنامه بهره گرفته شد. از آنجاكه در هر دو مرحلة پژوهش، جمعآوري اطلاعات از طريق پرسشنامه انجام شده است، روش تحقيق كمي است. علاوهبرآن، با توجه به بررسي و پژوهشهاي نظري، اين پژوهش، توصيفي محسوب مي شود و از آنجا كه در مرحلة دوم بهدنبال پاسخي براي پرسشهاي پژوهش هستيم، از نوع كاربردي است. جامعة آماري اين پژوهش، شامل مديران و كارشناسان سازمانهاي دولتي استان ايلام به تعداد 4415 نفر است كه با استفاده از فرمول كوكران، حجم نمونه، 472 نفر محاسبه شده است. انتخاب نمونه، به روش نمونهگيري تصادفي طبقهاي است.
یافته هاي پژوهش یافته هاي بخش دلفی
در اين بخش، با استفاده از مطالعة نظري و انجام تكنيك دلفي، شاخص هاي عملكرد تيمي شناسايي شدند. سپس به روش آماري ضريب هماهنگي كندال، شاخص هاي كماهميت حذف شدند و شاخص هاي نهايي بهدست آمدند. در جدول 1، شاخص هاي نهايي بيان شدهاند:

جدول 1. مؤلفه ها و شاخص های احصاشدة تيمی در بعد فرایندی و نتایج براساس نظر خبرگان
ضریب
کندال انحراف
معيار ميانگين شاخص فرایند تيمی ضریب کندال انحراف
معيار
ميانگين تعداد
پاسخها شاخص فرایند تيمی
0/85 0/7 4/7 تصميمگيري
گروهي 0/85 0/5 4/4 12 تعيين اهداف و مأموريت تيم )برنامهريزي(
0/60 0/8 4/1 خودمحوري پايين 0/66 0/4 4/6 12 رهبري اثربخش
0/65 0/8 4/3 ارتباطهاي تيمي 0/85 0/4 4/7 12 تفكر سيستمي
0/72 0/7 4/4 كيفيتگرايي
جمعي 0/65 1 4 12 رقابت سازندۀ بين اعضا
0/70 0/7 4/4 مسئوليتپذيري جمعي 0/70 0/7 4/7 12 هماهنگي گروهي
0/75 1 4/4 صداقت در عمل وگفتار 0/90 0/9 3/9 12 ارزش ها و باورهاي مشترك
0/73 0/7 4/1 تبادل تجربيات 0/56 0/8 4/3 12 اشتراكگذاري
اطلاعات
0/84 1 4/1
اندازهگيري و
تحليل عملكرد بهصورت جمعي 0/85 0/7 3/9 12 پژوهش تيمي
0/66 0/7 4/5/ رضايت مشتريان 0/85 0/7 4/7 12 توليد بالا
0/74 0/6 6/4 كاهش تعارض 0/75 0/7 4/6 12 كيفيت بالا
0/91 0/8 3/4 تعهد گروهي 0/62 0/6 4/5 12 كاهش هزينه ها و صرفهجويي
0/66 0/7 4/4 بهبود محصول 0/88 0/9 4/8 12 بهرهوري
0/68 0/5 4/4 رضايت سازمان 0/65 0/8 4/5 12 اثربخشي
0/74 0/8 4/3 رضايت واحد 0/94 0/7 4/7 12 كارايي
0/78 0/6 0/7 4/2 اعتماد گروهي

با توجه به جدول، 16 شاخص فرايندي و 13 شاخص نتايج عملكردي شناسايي شدهاند. در مرحلة بعد، شاخص ها مقولهبندي و به چهار مؤلفة فرايندي و سه مؤلفة نتايج، تقسيمبندي شده اند. جدول 2 اين نتايج را نشان مي دهد.

جدول 2. مؤلفه ها و شاخصهای تيمی
مؤلفهها و شاخص های نتایج تيمی مؤلفه ها و شاخص های فرایند تيم
شاخصها مؤلفهها شاخصها مؤلفهها
رضايت تيم
اعتماد تيمي
كاهش تعارض بين تيم تعهد تيمي نتايج براي
تيم تعيين اهداف و مأموريتها رهبري اثربخش
اندازهگيري و تحليل عملكرد بهصورت جمعي
تحليل بازخورد رهبري و هدفگذاري
بهرهوري كارايي

كاهش هزينهها اثربخشي بهبود محصول نتايج براي
سازمان تفكر سيستمي هماهنگي گروهي خودمحوري پايين ارتباطهاي تيمي تصميمگيري گروهي همكاري و مشاركت
كيفيت بالا

پاسخگويي رضايت شهروندان نتايج براي
جامعه پژوهش تيمي
اشتراكگذاري اطلاعات تبادل تجربيات رقابت سازنده تحقيق و
توسعه
ارزش ها و باورهاي مشترك
كيفيتگرايي

مسئوليتپذيري صداقت در گفتار و عمل اخلاق تيمي

همان طور كه در جدول 2 بيان شده است، مؤلفه هاي فرايند تيمي عبارتند از: رهبري و هدفگذاري، همكاري و مشاركت، تحقيق و توسعه، اخلاق تيمي؛ مؤلفههاي نتايج تيمي عبارتند از: نتايج براي تيم، نتايج براي سازمان و نتايج براي جامعه.

یافته هاي بخش كمی تحلیل عاملی تأییدي
براي تأييد رابطة ميان ابعاد، مؤلفه ها و شاخص ها، پرسشنامة تأييد مدل، ميان مديران و كارشناسان سازمان هاي دولتي استان ايلام توزيع شده است و پس از تحليل عاملي تأييدي بانرم افزار ليزرل، مدل نهايي مؤلفه ها و شاخص هاي مديريت عملكرد شناسايي شدهاند.

تحلیل عاملی تأییدي مرتبة دوم مؤلفة فرایند تیمی

راهنما
:

FTR=
فر
ا

يند

رهبري

FTH=
فر
ا

يند
همكاري

FTA=
فر
ا

يند
اخلا
ق
مداري

FTT=
فر
ا

يند
توسعه

و

تحقيق

راهنما

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

:

FTR=

فر

ا

يند


پاسخی بگذارید