طرح پژوهش: رویکرد کیفی
پژوهش حاضر به روش کیفی صورت گرفته است .در پژوهشهای کیفی، پژوهشگر از طريق روشها و رويههای تفسیر، به درک پديدهها از ديدگاه مشارکتکنندگان و در بستر نهادی و اجتماعی خاص آنها دست میيابد. پژوهش کیفی، بهجای اندازهگیری و ارزيابی پديدهها با معنای آنها سروکار دارد .در پژوهشهای کیفی، دادهها نه به صورت عدد و رقم، بلكه به شكل واژه و جمله هستند. نظريهپردازی دادهبنیان، نوعی روش کیفی است که هدف آن، شناخت و درک تجارب افراد از رويدادها و وقايع، در بستری خاص است )کوربین و استراوس ،2008(.
هدف از اين مطالعه نیز شناخت و درک تجارب افراد و تفاسیر آنان در زمینة مديريت استعدادها، برای دستیابی به نظريهای در اين حوزه است؛ بنابراين، در اين تحقیق برای دستیابی به نظريهای جامع در زمینة مديريت استعدادها، از روش نظريهپردازی زمینهبنیان استفاده شده است.
جامعه و نمونة آماری
جامعة آماری پژوهش، شامل مديران )مديران ارشد، مديران و رؤسای ادارهها( حوزۀ بازار سرمايةکشور، فعال در سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکتهای بورس و نهادهای مالی است. نمونه-برداری بهصورت نظری است. تعداد نمونهها در اين تحقیق، 16 نفر بوده است؛ بدينترتیب که با استفاده از روش گلولهبرفی از مصاحبهشوندگان خواسته شد افرادی مطلع در زمینة موضوع تحقیق را برای انجام مصاحبههای بعدی معرفی کنند.

جدول 1. جزئیات مصاحبهها
22677-19387

ردیف سازمان پست سازمانی سن جنسیت
مرد مرد مرد مرد مرد زن 39
37
41
45
41
37 معاون اجرايی
معاون نظارت بر ناشران
معاون نظارت بر نهادهای مالی مدير منابع انسانی و پشتیبانی مدير نظارت بر نهادهای مالی رئیس ادارۀ امور کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار 1
2
3
4
5
6
7 رئیس ادارۀ نظارت بر اوراق بهادار سرمايهای 36 مرد
زن 36 رئیس ادارۀ نظارت بر اوراق بهادار بدهی مرد مرد مرد 43
45
44 معاون پشتیبانی
رئیس منابع انسانی
مدير تحقیق و توسعه شرکت بورس اوراق بهادار تهران
3967607-324611

10
مرد 41 مدير عامل شرکت سرمايهگذاری بانک صادرات
مرد 33 معاون سرمايهگذاری 14 شرکت سرمايهگذاری بهمن
شرکت سرمايهگذاری غدير مدير عامل 58 مرد
0015

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

16

15

16


دیدگاهتان را بنویسید