پیشینة تجربی پژوهش
بعد از مروری بر ادبیات نظری پژوهش، بايد اشاره کرد درمورد موضوع اين تحقیق، يعنی ظرفیت کارآفرينی دانشگاه ،يا دانشگاه نسل سوم )دانشگاه کارآفرين(، پژوهشهای اندکی در داخل و خارج کشور انجام شده است که در اين مجال، به نتايج بعضی از آنها اشاره میشود:
کردنائیج و همكاران )1391(، در بررسی ويژگیهای دانشگاه کارآفرين در دانشگاه تربیت مدرس دريافتند که در دانشگاه تربیت مدرس، ويژگیهای دانشگاه کارآفرين از جمله فرهنگ سازمانی کارآفرينانه، تعامل مستمر با محیط، چشمانداز مشترك ،راهبردهای منابع انسانی و منابع انسانی، در وضعیت مطلوبی قرار دارد، اما ساختار کارآفرينانه و استقلال مالی، وضعیت نامناسبی دارد .مقتدری و گلستانی )1385(، در ارزيابی مرکز کارآفرينی دانشگاه اصفهان دريافتند که ابعاد مورد نظر کارآفرينی در دانشگاه، کمتر از سطح متوسط بوده است .مرزبان و همكاران )1389(، در مقالهای به بررسی تأثیر جو کارآفرينی بر رفتار کارآفرينانة مديران دانشگاه تهران پرداختند و دريافتند که جو کارآفرينانه در دانشگاه تهران، وضعیت نامناسبی دارد .قناتی و همكاران )1389(، به بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی کارآفرينانه در دانشگاه تهران پرداختند و به اين نتیجه دست يافتند که تنها دو بعد تفريح و سرگرمی و ارزشمندی کار از ده بعد مورد بررسی در وضعیت مطلوبی قرار دارند، اما ساير ابعاد فرهنگ سازمانی کارآفرينانه شامل جسارت، تحمل انحراف خلاق، آيندهنگری جسورانه، خطرپذيری، ارتباط باز، همكاری و تشريك مساعی، نوآوری پیشگام و تحمل شنیدن نظرهای مخالف، وضعیتی نامطلوب دارند. کیست )1995( برای ارتقای پژوهشهای کارآفرينی، به شناسايی فعالیتهای کارآفرينانه و ساختار سازمانی دانشگاه پرداخت. يافتههای حاصل از تحلیل دادهها نشان داد که کارآفرينی و فعالیت ها و ابتكارهای مرتبط با آن، بهشدت برای مديران مهماند و نقشی اساسی در تبیین ظرفیت کارآفرينی ايفا میکنند. وفايی و مقیمی )1389(، در پژوهشی با عنوان ارتباط کارآمدی سامانة الكترونیكی فرايندهای اداری و کارآفرينی درونسازمانی در دانشگاه تهران دريافتند که کارآفرينی درونسازمانی دانشگاه در وضعیت مطلوب و روبهبهبودی قرار دارد .گوئررو و اوربانو) 2010(، پژوهشی با عنوان «توسعة دانشگاه کارآفرين» انجام دادند و به بررسی روابط متقابل عوامل درونی )از قبیلمنابع انسانی، مالی، فیزيكی و…( و عوامل محیطی )از قبیل عوامل رسمی مانند سازمان و ساختارحكمرانی کارآفرينانه و…( پرداختند .اين محققان نشان دادند که همة دانشگاههای مورد مطالعه، بر انجام آموزش، تحقیق و مأموريتهای کارآفرينانه، بهطور همزمان تمرکز دارند و به آن توجه میکنند. همچنین بیشترين ارزش را فعالیتهای مربوط به انتقال دانش، ارتقای فرهنگ کارآفرينی و مشارکت در توسعة منطقهای دراختیار داشتند. شريف و همكاران )1390(، در تحلیل وضعیت آموزش کارآفرينی در آموزش عالی ايران دريافتند که وضعیت آموزش کارآفرينی در دانشگاه مورد مطالعه، در وضعیت مطلوبی قرار دارد. زالی و همكاران )1387(، در بررسی مشخصههای کارآفرينی دانشجويان دانشگاه مازندران دريافتند که هیچيك از ابعاد مورد مطالعه در جامعة مورد نظر مطلوب نیست.

مدل مفهومی پژوهش
حال پس از جمعبندی نظريهها و يافتههای تجربی تحقیق میتوان مدل مفهومی تحقیق را ارائه داد .بايد اشاره کرد که اين الگوی مفهومی، مبتنی بر روابط تئوريك بین عوامل و متغیرهای تأثیرگذار بر ظرفیت کارآفرينی و برگرفته از ادبیات و مدل ظرفیت دانشگاه کارآفرين آلان گیب )2012( است.

چشم

انداز
و

مأموريت

دانشگاه

ادارۀ

و

حاکمیت

ظرف
ی
ت

کارآفر
ی
ن
ی

دان
شگاه
ی

و
سازمانی

طرح

ساختار

چندرشته

فرارشته
ای
ای

قدرت
نفوذ

مديريت

ذی
نفعان

دانش
آموختگان

انتقال
دانش

مرکز
رشد
مالی

تأمین
،

بین
المللی
سازی

آموزش
کارآفرينانه

چشم

انداز

و

مأموريت

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید


پاسخی بگذارید