نشريۀ مديريت دولتي ،نشريه ای است با رويكرد علمي- پژوهشي كه با رسالت توسـعۀ دانـش مـديريت در كشـور، شناسـايي مسـائل مديريتي سازمان های ايران و راهكار برای آن، به انتشار مقاله های پژوهشي و مروری- تحليلي در حـوزه مـديريت مبـادرت مـي كنـد. مقاله های ارسال شده پس از داوری تخصصي و در صورت تأييد هيئت تحريريه، به چاپ ميرسـد. از اسـتادان و پژوهشـگران گرامـي تقاضا مي شود با مراجعه به آدرس الكترونيكي )jipa.ut.ac.ir( ثبت نام و مقاله خود را ارسال كنيد. برای جلوگيری از تأخير در داوری و انتشار بهموقع مقاله، لطفاً به نكات زير توجه فرماييد.
راهنمای تدوين:
فقط مقالات علمي ـ پژوهشي دريافت ميشود، مقاله بايد حاصل كار پژوهشي و علمي باشد و قـبلاً در نشـريۀ ديگـری اعـ ازداخلي يا خارجي و يا مجموعه مقالات سمينارها و مجامع علمي چاپ نشده و يا ه زمان برای نشريه ديگری ارسال نشده باشد.
تبصره 1. آن دسته از مقالات ارائه شده در مجامع علمي كه صرفاً خلاصۀ آنها چاپ شده باشد )مشروط به ذكر مشخصـات كامـلمرجع( قابل بررسي است.
تبصره 2. مقاله مروری )Review Article( و ترجمه پذيرفته نميشود.
مقاله بايد دارای انشايي روان و از نظر دستور زبان و آيين نگارش خالي از اشكال باشد.
حداكثر حجم مقاله شامل متن، شكلها، نمودارها و جدولها 20 صفحه است.
مقاله بايد دارای ساختار زير باشد:
صفحة اول: عنوان كامل مقاله به فارسي و انگليسي؛ نام نويسنده يا نويسندگان به فارسي و انگليسي )نام نويسنده مسئول مكاتبات با ستاره مشخص شود(؛ مرتبه علمي )آخرين مدرك تحصيلي( بـه فارسـي و انگليسـي؛ نشـاني كامـل نويسـندهمسئول مكاتبات شامل آدرس پستي، شماره تلفن، شماره دورنگار، نشاني پيامنگار )پست الكترونيك( به فارسي و انگليسي.
صفحه دوم: عنوان كامل مقاله به فارسي و انگليسي؛ چكيده فارسي و انگليسي )هر كـدام حـداك ر 175 كلمـه و حـداقل
150 كلمه(؛ كليدواژگان فارسي و انگليسي بهترتيب حروف الفبا )حداك ر 5 واژه( .
صفحات بعدی: بهطور دقيق شامل اين تيترها باشد: مقدمهه بيها مسهئله پيشهين ة روش پهووه، ياتتههههایپووه، نتيجهگيری و پيشنهادها سپاسگزاری منابع.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

تبصره 1: مشخصات نويسنده / نويسندگان بهجز در صفحه اول، نبايد در هيچ قسمت ديگری از مقاله ذكر شود.
تبصره 2: اصطلاحات خارجي با معادلهای دقيق و رسا در زبان فارسي و نام كامل واژه و عبارتهـای اختصـاری بـهكـار رفتـه درمتن، به زيرنويس ارجاع شوند.
تبصره 3: نمودارها، اشكال و جداول بهصورت سياه و سفيد و با كاركرد محتوايي مناسب تهيه شود.
حروفچيني مقاله بايد در برنامۀ Word (2003, 2007) و بـا رعايـت حاشـيه 5/4 سـانتي متـر در هـر طـرف و فاصـلۀ 35/5 سانتيمتر از بالا و پايين در صفحه A4 صورت گيرد. لازم است در متن فارسي از قلـ ميتـرا نـازك 13 )B Mitra( و در مـتنلاتين از قل تايمز 11 استفاده شود. )توجه فرماييد از آنجاكه استفاده از برنامۀ Word 2010 هنوز فراگير نيست، لطفا مقالههای ارسالي را فقط در محيط Word 2007 يا Word 2003 ذخيره و ارسال بفرماييد.(
برای منبعدهي از روش استاندارد APA استفاده كنيد. ميتوان برای افزايش بهرهوری و راحتي در اينكار از نرمافزارword يا Endnote استفاده كرد، در ضمن منابع بهشكل ذيل آورده شوند:
كتاب: نام خانوادگي، اول نام نويسنده .)سال انتشار( .عنوان كتاب )ايتاليك(. نوبت چاپ )ويرايش(. محل انتشار: نام ناشر.
نكته 1. اگر بيش از يك نويسنده وجود داشته باشد، بايد بين نام هر يك از آنها ويرگول نقطه )؛( استفاده شود.
نكته 2. اگر تعداد نويسندگان تا چهار نفر باشند، بايد نام همۀ آنها را نوشته شود ولي اگر بيش از چهار نفر باشند، بايد تا چهار نفر اول نوشته و برای بقيۀ عبارت )و ديگران و همكاران( استفاده شود.
م ال: راعي، ر.؛ تلنگي، ا. )1383(. مديريت سرمايهگذاری پيشرفته. چاپ اول. تهران: انتشارات سمت.
مقاله: نام خانوادگي، اول نام نويسنده )سال انتشار(. عنوان مقاله. نام مجله )ايتاليك(، دوره) شماره( مجله: شمارۀ صفحهها .
م ال: رزمي، ج.؛ قنبری، آ. )1388(. ارائۀ مدلي نوين . … مديريت فناوری اطلاعات، 2 )7(: 50 – 35.
Example (1): Henman, P. (2010).Governing Electronically.Palgrave macmillan.
Example (2): Henry C. T, Ruth J. W. (2007). Some properties of a simple stochastic epidemic model of SIR type, Mathematical Biosciences, 208(1): 76-97.
اين نشريه حق رد يا قبول و نيز ويراستاری مقالات را برای خود محفوظ ميدارد و از بازگرداندن مقالات دريافتي معذور است.
مقالات رد يا انصراف داده شده پس از يك ماه از مجموعه آرشيو مجله خارج خواهد شد و مجله هيچ گونه مسئوليتي در اين زمينه نخواهد داشت.

نشرية مديريت دولتي دورۀ 7 شمارۀ 1 بهار 1394

فهرست مطالب
عنوان صفحه
بررسي دلايل اثربخ، نبود عملكرد سيستم خط ‌مشهي گهااری ايهرا در زمينهة تقرزدايهي )مطالعهة موردی: لايحة «تقرزدايي در كشور جمهوری اسلامي ايرا »( ……………………………………………… 1 سيد مهدی الواني، ‌علياصغر پورعزت، انسيه نجابت
بررسي تأثير بدگماني كاركنا به تغيير سازماني بر سلامت سازماني ………………………………………… 19 اميرحسين اميرخاني، مهدی اميرخاني
بررسي تأثير سرماية اجتماعي بر كارآتريني سازماني )مورد مطالعه: شهرداری شهر قدس( ………….. 41 علي پيران نژاد، اسحاق كوليوند، علي غفاری
شناسايي مؤلفه ها و ‌شاخصهای عملكرد تيمي در سازما ‌ های دولتي ايرا ……………………………….. 55 كرم خليلي، ايرج سلطاني، مهدی نفر
طراحي راهبرد اقيانوس آبي در حوزۀ ‌تعاليتهای مهندسا مشاور در طهر ههای ملهي تعهال در حهوزۀ
سدسازی كشور ……………………………………………………………………………………………………….. 71 سامي ستايش، فرشته امين

شناسايي و دسته بندی موانع و چال، های پياده سازی برنامة راهبردی منهابع انسهاني در شهركت بهرق
منطقه ای خراسا به‌روش كيو …………………………………………………………………………………… 89 محمدعلي شاه حسيني، فاطمه نارنجي ثاني، صفورا فلاح كريمي
بررسي و تبيين ظرتيت كارآترينانة ‌دانشگاههای منتخب استا مازندرا …………………………………. 111 حسين صمدی مياركلائي، حسنعلي آقاجاني، حمزه صمدی مياركلائي


دیدگاهتان را بنویسید