مسئولان امر خط مشیگذاری عمومی در کشور – يا حداقل يكی از حلقههای مؤثر در تدوين تا اجرای خط مشیها- عزمی جدی و راسخ برای ريشهکنساختن معضل فقر از سطح جامعه ندارند و در اين زمینه، از همة قابلیتها و توان خود استفاده نمیکنند.
بنابراين فرضیه، دلیل اصلی ناکارآمدی سیستم خط مشیگذاری کشور در زمینة لايحه فقرزدايی، نبود توجه جدی خط مشیگذاران نسبت به مسئلة فقر است؛ يعنی يا آنان اساساً اعتقادی به امكانپذيری حل اين مسئله ندارند يا وظیفهناشناسی و مسئولیتناپذيری آنان، موجب غفلت و سهلانگاری در رسیدگی به اين مهم شده است. شايد هم خط مشیگذاران بر اين باورند که با تأسیس نهادهايی همچون کمیتة امداد امام خمینی )ره( يا سازمان بهزيستی، ديگر نیازی به خط مشیگذاری در زمینة فقرزدايی وجود ندارد.
فراگرد خط مشیگذاری کشور ،بهلحاظ مشخصنبودن سازوکار دستورگذاری و تعیین اولويت مسائل عمومی، از کارآمدی لازم برای حل معضل فقر برخوردار نیست.
براساس اين فرضیه، مغفولماندن مسئلة فقر از منظر سیاستگذاران و نبود توجه کافی به لايحة مورد نظر، ناشی از ناکارآمدی سیستم خط مشیگذاری عمومی کشور و نبود يک نهاد مشخص برای اولويتبندی دستورکار خط مشیگذاران برحسب مسائل عمومی است. نهادی که بايد با شناسايی دقیق و اولويتبندی منطقی مشكلهای عمومی کشور، سیستم خط مشیگذاریرا تقويت کند. درواقع، نارسايیهای موجود در سیستم خط مشیگذاری کشور، از جمله نبود يکچارچوب منطقی و منسجم برای پیشنهاد خط مشی به سیاستگذاران )دانايیفرد و همكاران،
1390(، موجب ناکارآمدی نظام خط مشیگذاری کشور در زمینة لايحة فقرزدايی شده است .
گستردگی و پیچیدگی مسئلة فقر و دخالت عوامل و متغیرهای متعدد در ايجاد و توسعة آن، مانع از تدوين يک خط مشی منسجم و متمرکز بر فقرزدايی شده است.
بنابراين فرضیه، ناکارآمدی سیستم خط مشیگذاری عمومی کشور در زمینة لايحة فقرزدايی چنین توجیه میشود که خط مشیگذاران کشور، از طريق تنظیم و تصويب خط مشیها و قوانین مؤثر بر فقر- همچون مصوبههای ناظر بر پرداختهای نقدی، مالیاتها و نظاير آن – برای کاهش فاصلة طبقاتی و حل معضل فقر تلاش کردهاند، اما ماهیت پیچیده و پويای مسئلة فقر و تعامل گسترده و عمیق آن با ساير مسائل و موضوعهای اجتماعی موجب شده است که آنها نتوانند اين مسئله را بهعنوان يک مشكل اجتماعی معین- که نیازمند راه حلی ويژه و مشخص است- درنظر بگیرند. مضافبرآنكه اتخاذ يک رويكرد کلی و جامع در زمینة فقرزدايی، نیازمند انجام مطالعهها و بررسیهای گستردهای است که پرداختن به آنها ،گاهی فراتر از عمر دوران مسئولیت خط مشیگذاران عمومی است و اين واقعیت نیز در ناديدهگرفته شدن مسئلة فقر و لايحة فقرزدايی بیتأثیر نبوده است.
بهمنظور استفاده از ابزاری مناسب برای تأيید يا رد فرضیههای پژوهش ،ابتدا متناسب با هر فرضیه، تعدادی گزارۀ منطقی برای ارزيابی ابعاد و زوايای متفاوت آن تدوين شد و براساس آن، پرسشنامة اولیه طراحی شد. برای تأمین روايی پرسشنامه و بررسی اينكه آيا گزاره های مطرح شده، قابلیت سنجش فرضیههای پژوهش را دارند يا خیر، پرسشنامة مذکور بههمراه فرضیههای پژوهش در اختیار ده نفر از استادان و خبرگان رشتة مديريت قرار گرفت تا اعتبار و روايی ابزار پژوهش را تأيید کنند. پس از ارزيابی خبرگان، گزارههای پرسشنامه اصلاح و تعديل شدند و پرسشنامة نهايی تحقیق، با شش گزاره برای سنجش فرضیة اول، پنج گزاره برای سنجش فرضیة دوم و پنج گزاره برای سنجش فرضیة سوم، تنظیم شد. همچنین بهمنظور تأمین اعتبار و پايايی پرسشنامه )پس از کسب آرای خبرگان( ضريب پايايی )آلفای کرونباخ( بهوسیلةنرمافزار SPSS محاسبه شد که درمجموع، پرسشنامه با کسب آلفای 4/83 درصد، کاملاً معتبرشناخته شد.
برای ارزيابی گزارهها از طیف لیكرت )از کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم( استفاده کرديم که باامتیازدهی به هريک از گزينه ها )از 5 تا 1( و قراردادن مجموع امتیازهای گزاره های مربوط به هرفرضیه بهمنزلة امتیاز آن فرضیه، میزان امتیاز مورد نیاز برای تأيید فرضیههای تحقیق را مشخصکرديم. بدينصورت که ابتدا حداکثر و حداقل امتیاز قابل کسب برای هر فرضیه مشخص شد وسپس با اتخاذ مرز میانة امتیازها به منزله آستانة تأيید هر فرضیه، میزان امتیاز لازم برای تأيیدفرضیههای پژوهش معین شد. برايناساس، درمورد فرضیة نخست تحقیق، حداکثر امتیاز قابلکسب در هر پرسشنامه، 30 و حداقل امتیاز قابل کسب 6 است و بنابراين، در صورتی که فرضیة مذکور، امتیازی بیش از 18 که معادل با میانه دادهها است دريافت کند، تأيید و در غیر اينصورت رد خواهد شد. درمورد فرضیة دوم و سوم پژوهش نیز، حداکثر امتیاز قابل کسب، 25 و حداقل امتیاز، 5 است که برمبنای آن، تأيید فرضیههای دوم و سوم ،منوط به کسب امتیازی بیش از 15 )معادل میانة دادهها( خواهد بود.
پس از طراحی ابزار پژوهش، ضمن مراجعه به يازده نفر از صاحب نظرانی که بهطور عام درمورد خط مشیگذاری برای فقرزدايی يا بهطور خاص در زمینة لايحة مورد بررسی، خبره محسوب می شوند، آرا و ديدگاههای آنان دربارۀ فرضیههای پژوهش را در چارچوب پرسشنامة تحقیق اخذ کرديم. بهمنظور شناسايی خبرگان مربوط به موضوع پژوهش، از روش گلولهبرفی استفاده کرديم.
در اين پژوهش، از تحلیل آماری استفاده نشد؛ زيرا هدف تحقیق، بررسی جوانب متفاوت ناکامی لايحه از ديدگاه خبرگان بود و بهدلیل تعداد کم خبرگان و محدوديت دسترسی به جامعة آماری مربوط و مجموعة گروههای ذینفع، امكان نظرسنجی وجود نداشت. شرايط استفاده از مصاحبة ساختاريافته نیز با توجه به دشواری دسترسی به خبرگان و محدوديت زمان آنها وجود نداشت؛ بنابراين، به ارائة پرسشنامة تدوينشده به آنها بسنده کرديم و مراجعه به خبرگان تا حدی که نوعی ثبات در کسب آرای جديد مشاهده شد و تا حدی که دسترسی به آنان امكانپذير بود، ادامه يافت.

یافتههای پژوهش
پس از جمعبندی آرای خبرگان مشخص شد که فرضیة اول با کسب امتیاز 36/18، بهطور نسبی تأيید شده است. در مورد فرضیة دوم، میانگین امتیاز دادهشده به گزارههای معطوف به اين فرضیه از سوی خبرگان، 72/20 بود که از حداقل امتیاز مورد نیاز برای تأيید اين فرضیه )15( بسیار بیشتر است؛ بنابراين، فرضیه دوم پژوهش با قوت بیشتری تأيید شد. همچنین امتیاز تعلقگرفته به گزارههای معطوف به فرضیة سوم، 27/16 بود که چون اين امتیاز نیز از میانة امتیاز )15( بیشتر است، فرضیة سوم نیز بهطور نسبی تأيید شد. شايان ذکر است که چون میزان امتیازهای
مورد نیاز برای تأيید فرضیههای پژوهش متفاوت بود ،امتیازها برمبنای 100 تراز شدند وبدين وسیله، امكان مقايسة امتیازهای فرضیههای پژوهش، فراهم شد .براين اساس، فرضیةنخست با امتیاز 21/61 درصد تأيید شده است .فرضیة دوم با کسب امتیاز 90/82 درصد، بیشترين میزان تأيید را بهخود اختصاص داده است و فرضیة سوم با امتیاز 02/65 درصد، تأيید و پذيرفته شده است .يافتههای مذکور در جدول 1 خلاصه شده و در نمودار 1 نشان داده شدهاند.

جدول 1. امتیازهای تعلقگرفته به فرضیهها
امتیازها
فرضیهها امتیاز لازم برای تأیید فرضیه امتیاز کسب شده امتیاز کسب شده بر مبنای 100
فرضیة اول بیش از 18 18/36 61/21
فرضیة دوم بیش از 15 20/72 82/90
فرضیة سوم بیش از 15 16/27 65/09

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

61.21

82.9

65.09

اول

فرضیة

دوم

فرضیة

سوم

فرضیة

0

10

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

20

30


پاسخی بگذارید