پژوهش حاضر، از لحاظ نتیجه، کاربردی و بهلحاظ وسعت قلمرو مكانی، میدانی است. در اين پژوهش، از روش تحقیق توصیفی استفاده شده است. جامعة آماری آن، مجموع مراجعان به دستگاه های اجرايی استان تهران است که در اين پژوهش، تعداد آنها نامحدود فرض می شود. از آنجاکه در اين پژوهش، از تكنیک آماری تحلیل عاملی استفاده شده، حجم نمونه نیز بايد متناسب با اين تكنیک باشد. يكی از چارچوب های کلی برای تعیین حجم نمونة مناسب برای تحلیل عاملی از سوی کمری و لی )1992( ارائه شده و در موارد زيادی به آن استناد شده است )ازجمله ژائو، 2009؛ ويلیامز و همكاران، 2012(. برايناساس، نمونهای با حجم 100 نمونه ای، ضعیف، با حجم 200 نسبتاً مناسب، با حجم 300 خوب، با حجم 500 خیلی خوب و با حجم 1000 و بیشتر، نمونهای عالی برای تحلیل عاملی هستند. در اين پژوهش نیز حجم نمونه 303 نفر است. نظر به تنوع دستگاه های اجرايی در سطح استان تهران، با درنظرگرفتن گروه های مختلف اين دستگاه ها نظیر بانک های دولتی، دانشگاه های دولتی، بیمارستان های دولتی و… از روش نمونه گیری سهمیه ای استفاده شده است. در اين پژوهش با مطالعة کتابها، مقالهها، منابع اينترنتی و پژوهشهای انجامشده از سوی ساير افراد يا سازمانها به جمع آوری اطلاعات در زمینة ادبیات و پیشینة پژوهشهای انجامشده دربارۀ موضوع پرداخته شده است و اين پژوهشها در مبانی نظری پژوهش، پاية تهیه و تنظیم پرسشنامه قرار گرفته است. 48 سؤال از سؤالهای پرسشنامه مربوط به شناسايی عوامل مؤثر بر اعتماد عمومی و هشت سؤال نیز دربارۀ اطلاعات جمعیتشناختی شامل جنسیت، سن، وضعیت تأهل، میزان تحصیلات و درآمد، قومیت، دفعات مراجعه به سازمان در يک ماه و نوع اشتغال بوده است. برای اطمینان از روايی پرسشنامه، پرسشنامة مقدماتی در اختیار صاحبنظران در حوزۀ مربوطه قرار گرفت و نظرهای اصلاحی آنها بر آن اعمال شد. برای تعیین دقت ابزار اندازهگیری اين پژوهش، از ضريب آلفای کرونباخ استفاده شده است.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

مشارکتدادن مردم، نقش رسانهها در اعتمادسازی )مثبت و منفی( ايجاد و حفظ امنیت شهروندان، شفافیت و اطلاعرسانی عدالت، غیبت کارکنان، آشنايی با نحوۀ انجام امور هماهنگی کارکنان، پاسخگويی، آراستگی ظاهری قانونگرايی، وجدان کاری، ابهام مراجعان
رفتار صحیح و شايسته و رعايت اصول و ارزشهای اخلاقی گزارشهای مثبت و منفی ديگران، بوروکراسی، فساد و دريافت رشوه
اعتماد به سازمانهای رضايت از خدمات و رضايت از عملكرد دولتی استفادۀ شخصی از اموال دولت
123444-1460743

خاطرات مثبت و منفی از مراجعههای گذشته انجامشدن کار مراجعان، رسیدگی به شكايتها استفاده از فناوریهای پیشرفته تشريح مراحل انجام کار و راهنمايی وابستگی به سازمان، مذهبی يا مادیبودن ارائة خدمات با کیفیت، علاقهمندی به مسائل سیاسی اعتماد به ديگران، اعتماد سازمان به ما
نمودار 1. مدل مفهومی پژوهش )مستخرج از ادبیات پژوهش(

بدين منظور، تعدادی پرسشنامة مقدماتی توزيع شد و درنهايت، داده های حاصل از 29 پرسشنامه، وارد نرم افزار SPSS شد و از روی اين داده ها مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شد. مقدار آلفا برای پرسشهای مربوط به شناسايی عوامل مؤثر بر اعتماد عمومی، 925/0 بهدست آمده است. از آنجاکه میزان آلفای بالاتر از 7/0، نشان دهندۀ اعتبار خوب ابزار است، میتوان دريافت که پرسشنامة مورد استفاده در اين پژوهش، قابلیت اعتماد بالايی دارد.

تجزیه و تحلیل دادهها
قبل از پاسخگويی به پرسشهای پژوهش، اطلاعات جمعیتشناختی، شامل جنسیت، سن و میزان تحصیلات پاسخدهندگان در جدول 1 ارائه می شود:


جدول‌1.‌اطلاعات‌جمعیتشناختی‌پاسخدهندگان ‌
درصد‌فراوانی فراوانی متغیر 73/8
26/2 223 79 مرد زن جنسیت
4
61/3
15/5
10/8 12
182
46
32 سال و کمتر
تا 30 سال
31 تا 40 سال
41 تا 50 سال سن
7/7 23 51 تا 60 سال 7/0 2 61 سال و بالاتر 16/3
24/7 6
32/7 49
74
18
98 سیكل و کمترديپلم
فوق ديپلم لیسانس میزان تحصیلات
19 57 فوق لیسانس 1/3 4 دکتری و بالاتر
برای تجزيه و تحلیل داده های پژوهش حاضر، از نرمافزار SPSS استفاده شده است. برای پاسخگويی به پرسشهای پژوهش نیز از تكنیک آماری تحلیل عاملی استفاده می کنیم. تحلیل عاملی به مجموعهای از فنون آماری اشاره می کند که هدف مشترک آنها، ارائهدادن مجموعهای متغیر بر حسب تعداد کمتری متغیر فرضی است )انکیم و مولر، 1381: 6(. برای اجرای يک تحلیل عاملی، چهار گام اساسی ضرورت دارد )سرمد و همكاران، 1392: 271(:
تهیة يک ماتريس همبستگی از تمام متغیرهای مورد استفاده در تحلیل و برآورد اشتراک؛
استخراج عاملها؛
انتخاب و چرخش عاملها برای سادهترکردن و قابل فهمترکردن ساختار عاملی؛
تفسیر نتايج.
قبل از به کارگیری تكنیک تحلیل عاملی، بايد از کفايت نمونه مطمئن شويم که بدين منظور از شاخص KMO استفاده میکنیم. چنانچه مقدار اين آماره بیش از 7/0 باشد، می توان گفت که کفايت داده ها در سطح بسیار مناسبی است. باتوجه به مقدار KMO يعنی 903/0 می توان گفت کفايت نمونه در سطح عالی است. يكی ديگر از شرايطی که لازم است تا بتوانیم از روش تحلیل عاملی استفاده کنیم، «همانی» نبودن ماتريس همبستگی است. بدين منظور از آزمون کرويت بارتلت1 استفاده می شود. در اين پژوهش، سطح معناداری برای آزمون يادشده 000/0 است؛ بنابراين، فرض صفر مبنی بر همانیبودن ماتريس همبستگی رد می شود:

جدول‌2.‌شاخص‌KMO‌و‌سطح‌معناداری‌آزمون‌بارتلت
شاخص‌کفایت‌نمونه‌(KMO) 0/903
خی دو
درجة آزادی آزمون کرويت بارتلت 2533/282 465
سطح معناداری 0/000

جدول‌3.‌مجموع‌واریانس‌تبیینشده‌بهوسیلة‌متغیرها‌ عامل مقادیر‌ویژه مجموع‌مقادیر‌عامل‌های‌استخراجشده‌پس‌از‌چرخش
مجموع تجمعی% % واريانس مجموع تجمعی% % واريانس
1 11/276 36/375 36/375 3/230 10/418 10/418
2 2/628 8/479 44/854 3/051 9/841 20/260
3 1/381 4/454 49/308 3/000 9/676 29/935
4 1/311 4/228 53/536 2/926 9/440 39/375
5 1/252 4/040 57/576 2/771 8/939 48/314
6 1/108 3/576 61/152 2/613 8/429 56/743
7 1/037 3/344 64/495 2/403 7/753 64/495

استخراج مجموعة عوامل اولیه
برای تعیین تعداد عواملی که در مدل عاملی وارد میشوند، از شاخص ارزش ويژه22در جدول 3 استفاده می کنیم. بدين صورت که تنها عواملی که ارزش ويژۀ آنها بزرگتر از يک باشد، به مدل عاملی ما وارد می شود. ارزش ويژه نشان مى دهد که يک عامل تا چه حد در تبیین واريانس مشترک زيربنايى متغیرها سهیم است. درصدی از کل واريانس را نیز که بهوسیلة يک عامل تعیین می شود، با درصد واريانس در جدول ياد شده نشان می دهیم و هرچه مقدار آن بزرگتر باشد، اهمیت آن عامل بیشتر است. با مراجعه به جدول 3 مشخص می شود که هفت عامل، ارزش ويژۀ بزرگتر از يک دارند و در مدل عاملی ما خواهند آمد. از میان آنها عامل اول با 375/36 درصد، بیشترين میزان و عامل هفتم با

21. Eigenvalue. Bartlett’s test of Sphericity
334/3 درصد، کمترين میزان از کل واريانس را تعیین می کنند. در مجموع، اين هفت عامل توانستهاند
495/64 درصد از مجموع واريانس متغیرها را تبیین کنند.

استخراج عاملهای نهایی
با انجام مرحلة چرخش، متغیرها به صورت تابعی از عوامل احصاشده دسته بندی می شوند. چرخش بارهای عاملی، اين امكان را فراهم می سازد تا عامل های معنادار بهدست آيد. در اين پژوهش، ماتريس عناصر چرخشيافته با 32 چرخش و استفاده از روش اکوآمكس و نرمال سازی کايزر بهدست آمده است )جدول 4(. براساس نتايج جدول 4 می توان متغیرهای پژوهش را در قالب هفت عامل اصلی طبقهبندی کرد )پاسخ به پرسش اول پژوهش(. عامل اول که دربرگیرندۀ شش متغیر است «رضايتمندی شهروندان از عملكرد و خدمات ارائهشده»، عامل دوم که پنج متغیر بر آن بار شده است «کیفیت ارائة خدمات»، عامل سوم که دربردارندۀ چهار متغیر است «مشارکتدادن مراجعان»، عامل چهارم که پنج متغیر را دربرمیگیرد «اعتماد اجتماعی»، عامل پنجم که دربرگیرندۀ سه عامل است «فساد اداری»، عامل ششم که پنج متغیر را دربرمی گیرد «سطح آگاهی مراجعان» و درنهايت، عامل هفتم که سه متغیر بر آن بار شده است «اطلاعرسانی» خوانده می شود. عوامل يادشده در جدول 5 بهوسیلة آزمون t تکنمونهای، آزموده شدهاند.
در پاسخ به سؤال دوم پژوهش می توان به مقدار درصد ويژه در جدول 3 استناد کرد. برايناساس، عامل اول يعنی رضايتمندی شهروندان از عملكرد و خدمات ارائهشده از سوی دستگاه های اجرايی با داشتن 375/36 درصد مقدار ويژه، بیشترين اهمیت را در بین عوامل شناسايیشده در پژوهش دارد. بههمینترتیب، عوامل کیفیت ارائة خدمات، مشارکتدادن مراجعان، اعتماد اجتماعی، فساد اداری، سطح آگاهی مراجعان و اطلاع رسانی، در مراتب بعدی اهمیت قرار می گیرند.

جدول‌4.‌ماتریس‌عناصر‌چرخشیافته
77724-104654

عوامل

1

2

3

4

5

6

7

731
/
0

عوامل

1

2


پاسخی بگذارید