رفتار شهروندی سازمانی: رفتار شهروندی زمانی اتفاق می افتد که شخص بهصورت داوطلبانه و اختیاری، کار های خاصی را انجام می دهد که اضافه بر رفتار ناشی از عضويت و وظیفه است.
اين رفتار، شامل تلاش اضافی، مشارکت زياد با ديگران، نوآوری و خلاقیت بالا و ارائة خدمات اضافی به مشتريان است )شیدز، 2007(

فرضیهها و مدل مفهومی پژوهش
در اين قسمت، براساس بررسی مطالعههای نظری و کاربردی- که در قسمت پیشین بیان شد- مدل مفهومی و فرضیههای تحقیق ارائه می شود )شكل1(.

366852-909109
شکل

1
‌.
مدل

مفهوم
ی

پژوهش

عملکرد

شغلی
:

رفتار

وظیفه
ای

حاصل

از

عضويت
رفتار

رفنار

شهروندی

سازمانی

راهبرد
های

تنظیم

هیجان
های

انطباقی
:

پذيرش

ارزيابی
مجدد

مثبت

برنامه
ري
ز

ی

مقايسه
کردن

تمرکز

مثبت

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

سلامت

ذهنی

کارکنان
:

احساس

های

خوشايند

رضايت

شغلی

احساس
های

ناخوشايند

راهبرد
های

تنظیم

هیجان
های

غیر

انطباقی
:

سرزنش

خود

سرزنش
ديگران

فكری

نشخوار

فاجعه
سازی


پاسخی بگذارید