عامل فرهنگی
توجه به عامل زيرساختی مهم است، با وجود اين، محققان استدلال می کنند که تعريتف شتكاف ديجیتالی، در اصطلاح دسترسی به زيرساخت ها خلاصته نمتی شتود )گتالیرين ، 2010؛ باتیستته و همكاران، 2007؛ وارسچاور، 2004(؛ بلكه شكاف اصلی به پتذيرش مت ؤثر فنتاوری هتا و آثارشتان مربوط است. ادوار تیلور فرهنتگ را مجموعتۀ پیچیتده ای از دانتش هتا ، باورهتا ، هنرهتا ، قتوانین ، اخلاقیات، عادتها و هرچه فرد به عنوان عضوی از جامعه، از جامعۀ خويش فرامی گیترد ، تعريتف می کند. هر منطقه از هر کشوری ممكن است فرهنگی متفاوت با ديگر مناطق آن کشتور داشتته باشد. فرهنگ نه از طريق وراثت، بلكه بهوسیلۀ آموزش به نسل بعدی منتقل می شود )بهمتردی ، 1390(. با توجه به تعريف تیلور از فرهنگ پذيرش فناوری های جديد و استتفاده از آنهتا بته ويتژه اينترنت، نگرش افراد به فناوری های جديد مانند رايانه و احساس نیاز به آنها نیز متأثر از فرهنتگ افراد است.
فتحی و همكاران )1390( در پژوهش خود عامل فرهنگی، شامل هنجارهای ذهنی، انعكتاس بیرونی، تجربه، روحیۀ نوآوری، دانش و شناخت را به عنوان جزئی از الگوی پذيرش فناوری نشتان دادهاند. بعضی مطالعات بینفرهنگی نیز )بته عنتوان مثتال ، ارونبتان و جونتگ ، 2006؛ جونتگ و همكاران، 2005( عوامل ايجاد اختلاف در دسترسی به ICT و نحوۀ نگرش های متفاوت افراد بته فناوری اطلاعاتی و ارتباطاتی را در کشورهای مختلف بررسی کردند. به نظر میرستد تأثیرگتذار ی عامل فرهنگی بر دسترسی فیزيكی، از طريق نقش میانجی دسترسی انگیزشی صورت میپذيرد.
کسب انگیزه برای استفاده از رايانه برای اتصال به اينترنت، اولتین گتام بترای رستیدن بته ايتن فناوری های ديجیتال است. بسیاری از کسانی که به اشتباه در شكاف ديجیتالی بتاقی متی ماننتد ، مشكلهای انگیزشی دارند. با اين تفسیر، در اين حوزه تنها «ندارها» وجود ندارند؛ بلكته افتراد ی که نمی خواهند فناوری داشته باشند، نیز ديده میشوند. عواملی که دسترسی انگیزشی را توضتیح میدهند، ماهیت اجتماعی يا فرهنگی يا يک ماهیت فیزيكی يا ذهنی دارند )ون دايک، 2008(. از متغیرهای تببینکنندۀ جنبۀ ذهنی و روانی دسترسی انگیزشی میتوان به پديدۀ اضطراب رايانه و ترس از فناوری اشاره کرد. اضطراب رايانه، بته معنتای احستاس نتاراحتی ، استترس و تترس درهنگام مواجهه با رايانه است )چو و همكاران، 1999؛ بروسنان، 1998(. اضطراب کامییوتر و ترس از فناوری، موانع عمدهای برای استفاده از کتامییوتر و دسترستی بته اينترنتت ، بته ويتژه در میت ان سالمندان، افراد با سطح تحصیلات پايین و بخشی از جمعیت زنان است )ون دايک، 2008(.
ون دايک در پژوهشی با عنوان «پژوهشهای شتكاف ديجیتتالی : دستتاوردها و کاستتی هتا » وضعیت اجتماعی- فرهنگی را عاملی مهم در دسترسی انگیزشی می داند و معتقد است که عامتل اقتصادی و عامل زيرساختی بر فرهنگ افراد اثر می گذارند )ون دايک، 2006(. از اين رو، متناستب با افزايش سطح برخورداری جوامع و همچنین توستع ۀ زيرستاخت هتای اطلاعتاتی ، طترز تلقتی و باورهای افراد در زمینۀ اهمیت و نقش فناوری اطلاعات تغییر میکند.
همچنین به نظر میرسد افتراد برختوردار از نظتر اقتصتادی ، در محتل هتا ی مناستبی از نظتر زيرساخت های فناوری زندگی می کنند و همچنتین دسترستی بته زيرستاخت هتا ی اطلاعتاتی بتر وضعیت اقتصادی آنان تأثیر دارد؛ بنابراين، در فرضیۀ ششم پژوهش، همبستگی مثبتت و معنتادار عامل اقتصادی و زيرساختهای فناوری بررسی می شود.

فرضیههای پژوهش
با توجه به پیشینۀ پژوهش و مبانی نظری، فرضیه های پژوهش به صورت زير بیان شدهاند:
1H: عامل اقتصادی در دسترسی فیزيكی شهروندان تأثیر مثبت معناداری دارد.
2H: عامل زيرساختی در دسترسی فیزيكی شهروندان تأثیر مثبت معناداری دارد.
3H: دسترسی انگیزشی در رابطۀ بین عامل فرهنگی و دسترسی فیزيكی، نقش میتانجی ايفتا می کند.
4H: عامل اقتصادی بر عامل فرهنگی تأثیر مثبت معناداری دارد.
5H: عامل زيرساختی و اطلاعاتی، بر عامل فرهنگی تأثیر مثبت معناداری دارد.
6H: عامل اقتصادی با عامل زيرساخت های فناوری، همبستگی مثبت معناداری دارد.شکل

1
‌.
مدل

مفهومی

پژوهش

H
4

H
5

H
2

H
1

H
3
b

H
6

H
3
a

عامل

اقتصادی

دسترسی

انگیزشی

عامل
زيرساختی
فرهنگی

عامل

شكاف

ديجیتالی
(
دسترسی

فیزيكی
)

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید


پاسخی بگذارید