الف
(
تيمي

همكاري

مشاركت

شفافيت

تعهد

روحية

تيمي

تعارض

حل

عمومي

اجماع

ب
(
پاسخگو

ادهوكراسي

نوآوري

سازگاري

رشد

به

دسترسي

منابع

تغيير

خلاقان

حل
ة

مسئله

ج
(
عقلايي

سازمان

هدايت

وضوح

هدف

بهره

وري

انجامموفقيت
كار

آميز

تجزيه

وتحليل

منطقي

د
(
سلسله
باثبات

مراتب

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

مستندسازي

اطلاعات

مديريت

ثبات

كنترل

پاسخگويي

اندازه

گيري

مركز
ت

خارجي

مركز
ت

اخلي
د


دیدگاهتان را بنویسید