چارچوب مفهومي پژوهش
چارچوب نظري، يك الگوي مفهومي مبتني بر روابط تئوريك، ميان شماري از عواملي اسـت كـهدر مورد مسائل پژوهش با اهميت تشخيص داده شده اند. اين چارچوب نظري بـا بررسـي سـوابقپژوهشي در قلمرو مسئله، به گونـه اي منطقـي جريـان پيـدا مـي كنـد . بـه منظـور بررسـي نحـوةتأثير گذاري پديدة خودكوچك پنـداري افـراد موفـق بـر تضـاد كارــ خـانواده بـا نقـش ميـانجي
كمال گرايي، چهارچوب مفهومي پژوهش بـا اسـتفاده از ادبيـات و مطالعـات پيشـين و همچنـينمشورت و نظرسنجي از متخصصان و خبرگان مديريت منابع انساني و رفتار سـازماني ، بررسـي و پذيرفته شد.
در شكل 1 مدل مفهومي پژوهش ارائه شده است. همـان طـور كـه در مـدل مفهـومي ديـدهمي شود، اين پژوهش داراي چهار متغير پديدة خودكوچك پنداري افراد موفق، كمال گرايي مثبـت،كمال گرايي منفي و تضاد كارـ خانواده است. با استفاده از اين متغيرها مي توان بـه آزمـون هفـتفرضية مهم در رابطه با آنها پرداخت. اين فرضيه ها عبارتند از:
پديدة خودكوچك پنداري افراد موفق، تأثير منفي و معناداري بر كمال گرايي مثبت دارد.
پديدة خودكوچك پنداري افراد موفق، تأثير مثبت و معناداري بر كمال گرايي منفي دارد.
پديدة خودكوچك پنداري افراد موفق، تأثير مثبت و معناداري بر تضاد كارـ خانواده دارد.
كمال گرايي مثبت، تأثير منفي و معناداري بر تضاد كار ـ خانواده دارد.
كمال گرايي منفي، تأثير مثبت و معناداري بر تضاد كار ـ خانواده دارد.
پديدة خودكوچكپنداري افراد موفق به واسطة كمال گرايي مثبت، بر تضاد كار ـ خانواده تأثيرگذار است.
پديدة خودكوچكپنداري افراد موفق به واسطة كمالگرايي منفي، بر تضاد كار ـ خانواده تأثيرگذار است.

شكل
1
.

مفهومي

مدل
پژوهش

كمال

مثبت

گرايي

خانواده

كارـ

تضاد

پديدة

خودكوچك

افراد

پنداري
موفق

كمال

منفي

گرايي

شكل

1

.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

مفهومي


دیدگاهتان را بنویسید