پيشينة نظري پژوهش
مقالة ليدا جي هانيفان در سال 1916، دربارة حمايت هـاي محلـي از مـدارس روسـتايي ، يكـي از اولين موارد استفاده از عبارت سرماية اجتماعي در مورد همبستگي و سرماية اجتمـاعي در جامعـه بود. كاربرد مدرن اين اصطلاح را در تحقيقات جين جاكوب در سال 1960 مي توان يافت. در دهة 1970، اقتصادداني بـه نـام لـوري (1979) آن را دوبـاره احيـا كـرد . در سـال 1980، پيربورديـو ، نظريه پرداز اجتماعي فرانسوي، سرماية اجتماعي را به منزلة منبع بـالقوه اي كـه در اختيـار شـبكة اجتماعي است تعريف كرد. با اين حال، پژوهش سازندهاي كه كلمـن (1980) دربـارة آمـوزش و پرورش انجام داد الهام بخش اكثر كارهاي جاري شد (پاتنام و گاس، 2002).
سرماية اجتماعي
الگوي استفاده شده در اين پژوهش دربارة سرماية اجتماعي الگوي ناهاپيت و گوشال است:
ناهاپيت و گوشال جنبه هاي مختلف سرماية اجتماعي را در سه طبقه جاي ميدهند: 1. شناختي1؛ 2. ساختاري2؛ 3. رابطه اي3 (باتلر پورچز ، 2008).

اجتماعي

سرماية

ابعاد


ب
شناختي

عد


ب
ساختاري

عد


ب
رابطه

عد

اي

اجتماعي

سرماية

ابعاد

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ب

شناختي


دیدگاهتان را بنویسید