معيار ميانگين

0/172
0/734
4/27 توسعة فردي
توانمندي هاي شخصي (قدرت بيان، اعتماد به نفس، و …) در ايفاي نقش حرفه اي
0/183 0/783 4/28 انگيزه و اشتياق اعضاي هيئت علمي در ايفاي نقش حرفه اي خود (تدريس و پژوهش)
0/183 0/758 4/15 روحية رويارويي اعضاي هيئت علمي در مواجهه با تحولات علمي رشتة تخصصي
0/188 0/778 4/14 روحية خودآموزي اعضاي هيئت علمي در ايفاي نقش حرفه اي خود

0/191
0/765
4/01 توسعة فرهنگي- اجتماعي
دوري از فرهنگ گوشه گيري و برقراري ارتباط با ساير اعضاي هيئت علمي
0/196 0/803 4/09 مشاركت در فعاليت هاي تيمي و گروهي با اعضاي هيئت علمي
0/209 0/845 4/05 كســب تجربــه از اعضــاي هيئــت علمــي باتجربــه از طريــق تشــكيل شــبكه هــايارتباطي- علمي
0/211 0/824 3/9 مشاركت در فعاليت هاي تيمي و گروهي با دانشجويان
0/212 0/837 3/93 انجام دادن پروژه هاي مشترك گروهي به منظور برخورداري از حمايت هاي علمي سـايراعضا

0/181
0/763
4/22 توسعة حرفه اي
ارائة تسهيلات براي عضويت در مجامع علمي- تحقيقـاتي و مشـاركت در پـروژههـايتحقيقاتي دانشگاه هاي خارجي
0/182 0/764 4/19 ايج اد ش رايطي ب راي تعام ل اعض اي هيئ ت علم ي داراي تخص ص مش ترك دردانشگاه هاي مختلف
0/185 0/758 4/1 حمايت و توسعة زمينه هاي تأليف و ترجمة كتب و مقالات علمي
0/192 0/806 4/2 ايجاد شرايط جهت تأمين كتب و مجلات علمي معتبر براي اعضاي هي ئت علمي

0/172
0/75
3/35 توسعة سازماني
توجه به شايستهسالاري در تفويض مسئوليت هاي آموزشي و پژوهشي
0/173 0/72 4/15 ارزشيابي مداومِ عملكردهاي آموزشي و پژوهشي اعضاي هي ئت علمي
0/173 0/743 4/29 رفع موانع زيرساختي و اعتباري جهت دسترسي اعضاي هيئـت علمـي بـه شـبكه هـاياينترنتي و علمي معتبر
0/175 0/73 4/17 كاهش روند اداري براي امنيت شغلي و ارتقاي اعضاي هيئت علمي (امـور پژوهشـي وارتقا)
0/178 0/738 4/15 درنظر گرفتن قابليت هاي حرفه اي در سيستم ارزشيابي و ارتقاي اعضاي هي ئت علمي
ادامة جدول 1. اولويت بندي اهميت و تأثير نشانگرها
ضريب
تغييرات انحراف
معيار ميانگين

0/182
0/734
4/03 توسعة آموزشي
طراحي سيستمي (برقراري سازوكاري مشخص) براي شناسايي منظم نيازهاي آموزشيو توسعه اي اعضاي هي ئت علمي
0/189 0/778 4/1 ايجاد زمينه و روحية تلاش براي بهتربودن در اعضاي هيئت علمي با يادگيري روش هاو مهارت هاي جديد
0/186 0/761 4/1 توجه اعضاي هيئت علمي به شكاف بين وضع موجود و مطلوب علمي خـود و اسـتفادهاز آن به منزلة فرصتي براي يادگيري خودگردان
0/191 0/798 4/17 آموزش و فراهم نمودن دسترسي به نرم افزارهـاي علمـي و آموزشـي مـرتبط بـا رشـتةتحصيلي اعضاي هي ئت علمي

0/181
0/728
4/02 فرا يند توسعة منابع انساني
فراهم كردن شرايط لازم براي يادگيري از تجربيات موفق اعضاي هيئـت علمـي سـايردانشگاه ها و سازمان هاي مرتبط
0/195 0/785 4/03 دعوت گروه ها از استادان و متخصصان ساير دانشگاهها و بخشهاي اجرايي مرتبط بـهمنظور اشتراك ايدههاي جديد
0/201 0/821 4/09 به كارگيري نتايج تحقيقات اعضاي هيئت علمي به صـورت عملـي در بهبـود وضـعيتآموزشي و پژوهشي دانشكده
0/207 0/83 4/01 عقد قرارداد ارائة خدمات آموزشي و پژوهشـي اعضـاي هيئـت علمـي بـه بخـش هـاياجرايي مرتبط به منظور برقراري شبكة ارتباطات اجتماعي- علمي

0/168
0/701
4/17 برون داد توسعه
ارائة ايده هاي جديد به صنايع مرتبط با بخش كشاورزي در راستاي بهبود فعاليـت هـايآنان
0/177 0/75 4/24 نوآوري و علمافزايي
0/18 0/77 4/27 تربيت دانشآموختگان با سطح مهارت هاي علمي و عملي مناسب
0/186 0/777 4/18 عملي كردن ارتباط دانشگاه و بخش كشاورزي با ارتقاي سطح توسعة علمي، حرفهاي، واجتماعي اعضاي هيئت علمي
بررسي وضعيت نشانگرهاي توسعة اعضاي هيئت علمي
براي بررسي وضعيت نشانگرها با استفاده از آزمون نشانه فرضية زير آزمون شد:
فرض صفر (0H): تفاوت از متوسط ميانگين نشانگرها در آموزش عالي معنـي دار نيسـت و يـاوضعيت نشانگرها در حد ميانگين متوسط است.
فرض مقابل (1H): تفاوت از متوسط ميانگين نشانگرها در آموزش عالي معنـي دار اسـت و يـاوضعيت نشانگرها در حد ميانگين متوسط نيست.
جدول 2. آزمون نشانة نشانگرهاي توسعة اعضاي هيئت علمي
sig Z تفاوت مثبت با ميانگين تفاوت منفي باميانگين

0/000
-6/95**
134
41 زمينة فردي
توانمندي هاي شخصي (قدرت بيان، اعتماد به نفس، و …) در ايفاي نقشحرفه اي
0/000 -5/69** 111 40 انگيزه و اشتياق اعضاي هيئت علمي در ايفاي نقش حرفه اي خود
0/000 -7/44** 134 36 احساس مسئوليت اعضاي هيئت علمي به وظايف شغلي و حرفه اي خود
0/000 -5/1** 114 48 روحية رويارويي اعضاي هيئت علمي در مواجهه با تحولات علمي رشـتةتخصصي
0/000 -3/69** 109 60 روحية خودآموزي اعضاي هيئت علمي در ايفاي نقش حرفه اي خود
0/000 -5/01** 120 53 روحية پذيرش مسئوليت هاي آموزشي و پژوهشي در چرخش هاي شغلي

0/000
-1/51** 54 72 زمينة فرهنگي – اجتماعي
دوري از فرهنگ گوشهگيري و برقراري ارتباط بـا سـاير اعضـاي هيئـت علمي

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

0/000 -5/4** 46 117 كسب تجربه از اعضاي باتجربه از طريق تشكيل شـبكه هـاي ارتبـاطي-علمي
0/000 -5/07** 51 118 مشاركت در فعاليت هاي تيمي و گروهي با اعضاي هيئت علمي
0/000 -4/08** 57 111 مشاركت در فعاليت هاي تيمي و گروهي با دانشجويان
0/000 -8/3** 39 156 ايجاد شرايط تعامل اعضاي هيئت علمي با نمايندگان اصناف و مشاغل وبازار كار
0/000 -3/78** 75 101 انجام دادن پروژه هاي مشترك به منظور برخورداري از حمايت هاي علميساير اعضا
0/000 -4/15** 47 98 فرهنگ سازي توسعة اعضاي هيئت علمي به منزلة فعاليتي مستمر
0/035 -2/11* 57 83 ايجاد زمينه هاي فرهنگي توسعة اعضاي هيئت علمي

sig Z تفاوت مثبت با ميانگين تفاوت منفي باميانگين

0/000
-3/83** 51 99 زمينة حرفه اي
ايجاد شرايطي براي شركت در فرصت هاي مطالعاتي خارج از كشور
0/000 -3/94** 52 102 ايجاد تسهيلاتي براي ادامة تحصيل اعضاي هيئت علمي در خارج از كشور
0/000 -6/23** 50 136 ارائة تسهيلات براي عضويت در مجامع علمي – تحقيقـاتي و مشـاركت درپروژه هاي تحقيقاتي دانشگاه هاي خارجي (شبكه سازي حرفه اي)
0/000 -5/42** 44 113 توجه به انگيزه هاي مادي و معنـوي بـراي شـركت كننـد گان در دوره هـايمرتبط با توسعة حرفه اي
0/000 -6/63** 42 130 ايجاد شرايطي براي تعامل اعضاي هيئت علمي داراي تخصـص مشـتركدر دانشگاههاي مختلف

0/000
-5/25** 38
101 زمينة سازماني
اختصاص بخشي از بودجه و اعتبارات دانشگاه در حمايت از برنامـة توسـعةاعضاي هيئت علمي
0/000 -6/44** 31 108 تسهيل شرايط توسعة اعضاي هيئت علمي با تدوين و اجراكردن رويه هـا وهنجارهاي هاي روشن و هماهنگ در دانشگاه ها
0/000 -4/81** 45 105 تشويق اعضاي هيئت علمي در فراگيري مهارت ها، دانش جديد، ايده هـا ، وروش هاي خلاق
0/000 -3/78** 45 90 فراهم كردن زمينه هاي توسعة اعضاي هيئت علمي با ايجاد شرايط رضـايتشغلي (حقوق، مزايا، امكانات رفاهي، بيمة درماني، و …)
0/000 -6/86** 39 129 توجه به شايستهسالاري در تفويض مسئوليت هاي آموزشي و پژوهشي
0/05 -1/81* 85 62 ارزشيابي مداومِ عملكردهاي آموزشي و پژوهشي اعضاي هي ئت علمي
0/018 -2/377* 55 84 بازنگري روية ارزشيابي اعضاي هيئت علمي با توجه به شاخص هاي توسعةمنابع انساني (ضابطه مندكردن معيارهاي گزينش)
0/004 -2/88* 52 87 درنظر گرفتن قابليت هاي حرفه اي در سيستم ارزشـيابي و ارتقـاي اعضـايهي ئت علمي
0/000 -6/26** 41 122 راه اندازي واحد توسعة منـابع انسـاني در دانشـگاههـا بـا اعتبـارات ملـي وبين المللي
0/000 -5/14** 45 110 فعال كردن بانك هاي اطلاعاتي دانشگاه ها براي گسترش ارتباط بـا مراكـزتوليد علم
0/04 -2/05* 61 87 رفع موانع زيرساختي و اعتباري براي دسترسي اعضـاي هيئـت علمـي بـهشبكه هاي اينترنتي و علمي معتبر
0/000 -5/66** 36 104 كاهش روند اداري به منظور امنيت شغلي و ارتقاي اعضـاي هيئـت علمـي(امور پژوهشي و ارتقا)

sig Z تفاوت مثبت با ميانگين تفاوت منفي باميانگين

0/000
-3/44** 53
96 زمينة آموزشي
توجه اعضاي هيئت علمي به شكاف بين وضع موجود و مطلوب علمي خودو استفاده از آن به منزلة فرصتي براي يادگيري خودگردان
0/000 -7/32** 36 132 طراحي سيستمي (برقراري سـازوكاري مشـخص) بـراي شناسـايي مـنظمنيازهاي آموزشي و توسعه اي اعضاي هي ئت علمي
0/000 -5/95** 41 111 ايجاد زمينه و روحية تلاش براي بهتربـودن در اعضـاي هيئـت علمـي بـايادگيري روش ها و مهارت هاي جديد
0/001 -3/33** 61 105 برگزاري سمينارها و كارگاههاي آموزشي تخصصي دربارة روش ها و فنـون تدريس
0/000 -6/34** 39 120 تأكيد بر آموزش مستمر كلية اعضاي هيئت علمي در همـة سـطوح علمـي(به روزرساني اطلاعات اعضا به منظور ارائة مشاوره هاي علمـي كارآمـد بـهدانشجويان)
0/000 -3/5** 66 114 اتخاذ سياست هاي انگيزشـي جهـت بهبـود روش هـاي تـدريس و تحقيـقاعضاي هيئت علمي (همانند پژوهشگران برتر و …)
0/000 -4/08** 57 111 فراهم آوري زمينه ها و زيرساخت هـاي لازم در اسـتفاده از روش هـا و مـوادمتنوع آموزشي در تدريس اعضاي هي ئت علمي
0/000 -4/48** 54 113 آموزش و فراهم نمودن دسترسي به نرم افزارهاي علمي و آموزشي مرتبط بارشتة تحصيلي اعضاي هي ئت علمي
0/001 -2/78** 69 107 معرفي استادان موفق در زمينة تدريس و تشويق به منظور الگوسازي

0/000
-8/9** 31
153 فرايند توسعة اعضاي هيئت علمي
فراهم كردن شرايط لازم بـراي يـادگيري از تجربيـات علمـي و پژوهشـيموفق اعضاي هيئت علمي ساير دانشگاه ها و سازمان هاي مرتبط
0/000 -9/64** 30 166 دعوت گروه ها از استادان و متخصصـان سـاير دانشـگاه هـا و بخـش هـاياجرايي مرتبط به منظور اشتراك ايده هاي جديد
0/000 -8/83** 35 159 برگزاري جلساتي به منظور انتقـال تجرب يـات و طـرح ا يـده هـا (اختصـاصبخشي از جلسات گروه ها و دانشكده پيرامون تجارب موفق اعضاي هيئـتعلمي)
0/000 -8/46** 40 161 به كارگيري نتايج تحقيقات اعضاي هيئت علمي به صورت عملي در بهبـودوضعيت آموزشي و پژوهشي دانشكده
0/000 -8/15** 44 162 برگزاري جلسات هم انديشي بـين گـروه هـاي مختلـف آموزشـي در خلـقايده هاي جديد به صورت گروهي و تبديل آن به كار پژوهشي

sig Z تفاوت مثبت با ميانگين تفاوت منفي باميانگين

0/000 -8** 44
159
فرايند توسعة اعضاي هيئت علمي
ايجاد كانال هاي ارتباطي بين اعضاي هيئت علمي و بخـش هـاي اجرايـيمرتبط با حيطه هاي تخصص ـ تحصيلي آنان در راستاي بهبود مهارت هايتجربي و عملي
0/000 -7/43** 40 141
عقد قرارداد ارائة خدمات آموزشـي و پژوهشـي اعضـاي هيئـت علمـي بـه بخشهاي اجرايي مرتبط به منظور برقـراري شـبكة ارتباطـات اجتمـاعي-علمي
0/000 -6/3** 48 134 انتشار بولتن خبري چاپي و الكترونيكي حاوي آخرين دستاوردهاي علمـي،پژوهشي، و آموزشي اعضاي هيئت علمي به منظور آگاهي و تبادل نظـر بـاساير همكاران

0/000
-8/33** 35
149 برون داد توسعه
ارائة ايده هاي جديد به صنايع مرتبط با بخش كشاورزي بـه منظـور بهبـودفعاليت هاي آنان
0/000 -8/3** 39 156 گرايش به توسعة روستايي (گرايش و تمايل استادان به توسعة روستايي)
0/000 -6/48** 43 129 تغيير جهت تحقيقات انجامشدة اعضاي هيئت علمي بـا نيازهـاي جامعـه واولويت بخش توليد
0/000 -7/14** 39 134 عملي كردن ارتباط دانشگاه و بخـش كشـاورزي بـا ارتقـاي سـطح توسـعةعلمي، حرفهاي، و اجتماعي اعضاي هي ئت علمي
0/000 -7/44** 41 143 هدايت دانشگاهها به سمت استراتژي سـازمان يادگيرنـدهبـودن بـا روحيـةتوسعه گرايي اعضاي هي ئت علمي
0/000 -3/85** 56 106 نوآوري و علم افزايي
0/000 -6/44** 41 125 مشاركت در مديريت دانشگاه
0/000 4/06** 50 101 تربيت دانش آموختگان با سطح مهارت هاي علمي و عملي مناسب
** معنيداري در سطح يك درصد * معنيداري در سطح پنج درصد

آزمون نشانه براي همة نشانگرهاي توسعة فردي (به جز روحيـة خودارزيـابي اعضـاي هيئـتعلمي از فعاليت هاي حرفهاي خود) در سطح يك درصد معني دار است و فرض صفر رد مي شـود .
از آنجا كه براي همة نشانگرهاي فوق تفاوت منفي با ميانگين كمتر از تفاوت مثبت بـا ميـانگينگزارش شد، اين نشانگرها در بالاتر از حد متوسط قرار دارند و با 99 درصد اطمينان مي توان گفت كه وضعيت اين نشانگرها در نظام آموزش عالي خوب است.
آزمون نشانه براي نشانگرهاي توسعة فرهنگي- اجتماعي (بـه غيـر از نشـانگرهاي عضـويتاعضاي هيئت علمي در انجمن هاي تخصصي مـرتبط بـا رشـتة تحصـيلي خـود (748/0=sig) و مشاركت در تشك لهاي فعال در دانشگاه (52/0=sig) در سطح يك درصد معني دار است و فرض صفر رد مي شود. از آنجا كه براي همة نشانگرهاي فوق تفاوت منفي با ميانگين بيشـتر از تفـاوتمثبت با ميانگين گزارش شد، اين نشانگرها در پايين تر از حد متوسط قرار دارنـد و بـا 99 درصـد اطمينان مي توان گفت كه وضعيت اين نشانگرها در نظام آموزش عالي پـايين اسـت. همچنـين، نشانگر ايجاد زمينه هاي فرهنگي توسعة اعضاي هيئت علمي در سطح 5 درصد معني دار اسـت وبا 95 درصد اطمينان ميتوان گفت كه وضعيت اين نشانگرها در نظام آموزش عالي پايين است.
نتايج حاصل از آزمون نشانه براي توسعة حرفه اي نشـان داد (بـه غيـر از نشـانگرهاي ايجـادتسهيلاتي براي ادامة تحصيل اعضاي هيئت علمي در خارج از كشور، حمايت و توسعة زمينه هاي تأليف و ترجمة كتب و مقالات علمي، ايجاد شرايط جهت تأمين كتـب و مجـلات علمـي معتبـربراي اعضاي هيئت علمي و تشويق و حمايت از عضـويت اعضـاي هيئـت علمـي در تشـكيلاتكارآمد تحقيقاتي نظير پارك هاي علم و فناوري در سطح ملي و بين المللي) ارائة تسهيلات بـرايعضويت در مجامع علمي تحقيقاتي و مشاركت در پروژه هاي تحقيقـاتي دان شـگاه هـاي خـارجي، توجه به انگيزه هاي مادي و معنوي براي شركتكنندگان در دوره هاي مرتبط با توسعة حرفه اي و ايجاد شرايطي براي تعامل اعضاي هيئت علمي داراي تخصص مشترك در دانشگاه هاي مختلف در سطح يك درصد معني دار است و فرض صفر رد مي شود. از آنجا كه بـراي همـة نشـانگرهايفوق تفاوت منفي با ميانگين بيشتر از تفاوت مثبت بـا ميـانگين گـزارش شـد، ايـن م ؤلفـه هـا درپايين تر از حد متوسط قرار دارند و با 99 درصد اطمينان مي توان گفت كه وضعيت اين نشـانگرهادر نظام آموزش عالي پايين است.
نتايج حاصل از آزمون نشانه براي توسعة سازماني نشان داد دو نشانگر فراهم كردن امكانات و ملزومات مورد نياز حرفهاي اعضا (62/0=sig) و ايجاد زمينه هاي مشاركت اعضاي هيئت علمـي در تصميم گيري برنامه هاي آموزشي اموِر مديريتي دانشگاه (17/0=sig) معني دار نيست و آزمـوننشانه براي نشانگرهاي ارزشيابي مداوم عملكردهاي آموزشي و پژوهشي اعضاي هيئـت علمـي،بازنگري روية ارزشيابي اعضاي هيئت علمي با توجه به شاخص هاي توسعة منابع انساني، و رفـعموانع زيرساختي و اعتباري جهت دسترسي اعضاي هيئت علمي به شبكه هاي اينترنتـي و علمـيمعتبر در سطح پنج درصد معني دار است و فرض صفر رد مي شود. با توجه به اينكـه بـراي همـة نشانگرهاي فوق (به غير از ارزشيابي مداومِ عملكردهاي آموزشي و پژوهشي اعضاي هي ئت علمي) تفاوت منفي با ميانگين بيشتر از تفاوت مثبت با ميانگين گزارش شد، اين مؤلفه ها در پـايين تـر ازحد متوسط قرار دارند و با 95 درصد اطمينان ميتوان گفت كه وضعيت ايـن نشـانگرها در نظـامآموزش عالي پايين است. براي ساير نشانگرها، با توجه به اينكه در سـطح يـك درصـد معنـي دار بوده، فرض صفر رد ميشود. با توجه به اينكه براي همة نشانگرهاي فوق تفاوت منفي با ميانگين بيشتر از تفاوت مثبت با ميانگين گزارش شد، اين نشانگرها در پايين تر از حد متوسط قرار دارند و با 99 درصد اطمينان ميتوان گفت كه وضعيت اين نشانگرها در نظام آموزش عالي پايين است.
با توجه به نتايج حاصل از آزمون نشانه، كه در جدول 2 نشان داده شد، استنباط مي شـود كـهآزمون براي همة نشانگرهاي توسعة آموزشي، فرايند، و برون داد توسعة اعضاي هيئـت علمـي درسطح يك درصد معني دار است و فرض صفر رد مي شود. از آنجايي كه بـراي همـة نشـانگرهايفوق تفاوت منفي با ميانگين بيشتر از تفاوت مثبت با ميـانگين گـزارش شـد، ايـن نشـانگرها درپايين تر از حد متوسط قرار دارند و با 99 درصد اطمينان مي توان گفت كه وضعيت اين نشـانگرهادر نظام آموزش عالي پايين است.
تحليل عاملي زمينههاي توسعة اعضاي هيئت علمي
تحليل عاملي با هدف هاي متفاوتي انجام مي شود. در اين تحقيق از تحليل عاملي نـوع اكتشـافي استفاده شد، كه هدف آن تبيين تعداد زيادي از متغيرها، بر اساس يك ساختار اصـلي و در قالـبمؤلفه هاي مشخص، است. در اولين گـام، بـراي تشـخيص مناسـب بـودن داده هـاي مربـوط بـهزمينه هاي توسعة اعضاي هيئت علمي، از آزمون بارتلت و آزمونMSA (كه در نرم افزار SPSS با KMO بيان ميشود) بهره گرفته شد. معني داري آزمون بارتلت در سطح معني داري 99 درصـد و مقدار مناسب شاخص KMO (جدول 3) از همبستگي مجموعه اي و مناسبت متغيرهاي مورد نظر براي تحليل عاملي حكايت مي كند.
جدول 3. مقدار كي.ام.او و آمارة بارتلت

درجة آزادي سطح معني داري آمارة بارتلت آزمون كي.ام.او
210 0/000 2971/26 0/927

در تعيين تعداد عوامل تحليل عاملي، كه از مدل تحليل مؤلفـه هـاي اصـلي بـراي اسـتخراجعوامل استفاده شد، از معيار مقدار ويژه1 براي دستيابي به عامل هايي بامعني تر به لحاظ مفهومي و موضوعي استفاده شد. در جدول 4 تعداد عوامل استخراج شده همراه بـا مقـدار ويـژة هـر يـك ازآن ها، درصد واريانس هر يك از عوامل، و فراواني تجمعي درصد واريانس عوامل براي مجموعـة مورد تحليل ارائه شد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Eigenvalue criterion
جدول 4. شناسايي سازوكارهاي بهبود توسعة اعضاي هيئت علمي
درصد مقدار بار
نام عامل متغيرها
واريانس ويژه عاملي
65/22 7/4 زمينة فردي توانمندي هاي شخصي (قدرت بيان، اعتماد به نفس، و …) در ايفـاي نقـش74/0
حرفه اي
انگيزه و اشتياق اعضاي هيئت علمي در ايفاي نقش حرفهاي خود (تدريس 73/0 و پژوهش)
احساس مسئوليت اعضاي هيئت علمي به وظايف شغلي و حرفهاي خود 82/0 روحية رويارويي اعضاي هيئت علمي در مواجهه با تحـولات علمـي رشـتة 81/0 تخصصي
روحية خودآموزي اعضاي هيئت علمي در ايفاي نقش حرفهاي خود 8/0 روحية خودارزيابي اعضاي هيئت علمي از فعاليتهاي حرفهاي خود 699/0
22/19 03/4 زمينة كسب تجربه از اعضاي هيئت علمي باتجربه از طريق تشكيل شـبكههـاي69/0 مشاركت ارتباطي- علمي
-24637-2204155اجتماعي مشاركت در فعاليتهاي تيمي و گروهي با اعضاي هيئت علمي 7/0 مشاركت در فعاليتهاي تيمي و گروهي با دانشجويان 688/0 ايجاد شرايط تعامل اعضاي هيئت علمي با نمايندگان اصـناف و مشـاغل و74/0 بازار كار
12/16 38/2 زمينة ايجاد شرايطي براي شركت در فرصتهاي مطالعاتي خارج از كشور 736/0 حرفه اي ايجاد تسهيلاتي براي ادامة تحصيل اعضاي هيئت علمي در خارج از كشور 7/0
1/8 7/1 زمينة برگزاري سمينارها و كارگاههاي آموزشي تخصصي دربارة روشها و فنـون 61/0 آموزشي تدريس
تأكيد بر آموزش مستمر كلية اعضاي هيئت علمي در همـ ة سـطوح علمـي71/0 (به روزرساني اطلاعات اعضا به منظور ارائة مشاوره هاي علمـي كارآمـد بـهدانشجويان)
اتخاذ سياست هاي انگيزشـي جهـت بهبـود روش هـاي تـدريس و تحقيـق74/0 اعضاي هيئت علمي (همانند پژوهشگران برتر و …)
فراهم آوري زمينهها و زيرساختهـاي لازم در اسـتفاده از روش هـا و مـواد 69/0 متنوع آموزشي در تدريس اعضاي هي ئت علمي
برگزاري سمينارها و كارگاههاي آموزشي تخصصي در بارة روش ها و فنـون 73/0 تدريس
برگزاري جلساتي به منظور انتقـال تجرب يـات و طـرح ا يـده هـا (اختصـاص71/0 بخشي از جلسات گروه ها و دانشكده پيرامون تجارب موفق اعضاي هيئـتعلمي)
به كارگيري نتايج تحقيقات اعضاي هيئت علمي به صورت عملي در بهبـود65/0
وضعيت آموزشي و پژوهشي دانشكده
برگزاري جلسات همانديشي بـين گـروه هـاي مختلـف آموزشـي در خلـق 68/0 ايده هاي جديد به صورت گروهي و تبديل آن به كار پژوهشي
ايجاد كانال هاي ارتباطي بين اعضاي هيأت علمـي و بخـش هـاي اجرايـي 62/0 مرتبط با حيطههاي تخصص– تحصيلي آنان به منظور بهبود مهـارت هـايتجربي و عملي
ذكر اين نكته لازم است كه با توجه به تعداد زياد متغيرها نسبت به چرخش چنـدين بـاره بـراساس ماتريس همبستگي اقدام شد. بر اساس اطلاعات مندرج در جدول 4، بيشترين مقدار ويـ ژه مربوط است به عامل ها برابر 7/4 و عامل اول كه در حدود 23 درصد از واريانس تبيينشده توسط كل عامل ها را تبيين مي نمايد. مقدار واريانس كل تبيـينشـده توسـط چهـار عامـل وارد شـده درتحليل 1/66 درصد تغييرات مربوط به زمينه هاي توسعه را تبيين مـي كننـد . در ضـمن ، واريـانسباقي مانده (حدود 34 درصد) مربوط به عامل هايي است كه در اين تحقيق پيشبيني نشده اند.


دیدگاهتان را بنویسید