عوامل سازماني
بر اساس مدل هاي نظري، عوامل سازماني مختلفي بر برداشت از سياست اثرگذار اسـت . در ايـنمطالعه تمركز، رسميت، عدالت رويه اي1 و مشاركت در تصميم گيري بررسـي مـي شـود. رسـميتنشان دهندة ميزاني است كه دستورالعمل ها، قواعد و رويه ها نوشته ميشوند و به طـور شـفاف بـهكاركنان بيان مي شوند (محمد، 2007). سازمانهاي با رسميت بالا تمايـل بـه داشـتن كاركنـانيدارند كه شفافيت نقش بالا و دانش و كنترل مناسبي بر محيط خود دارند كه اين عوامل به درك كمتر سياست ها مي انجامد (آتينك و همكاران، 2010). تمركز اشاره به ميزان قدرت و كنتـرل درزنجيرة بالاي سازمان دارد (محمد، 2007). در چنين شرايطي، رفتار سياسي ممكن است به منظور نفوذ بر تصميم گيرندگان بالا باشد (كاكمار و همكاران، 1999).
عدالت رويهاي بر لزوم رعايت انصاف و عدالت در رويه هاي اتخاذ تصـميم صـحه مـي گـذارد(پورعزت و همكاران، 1392)؛ يعني، تصميم هـاي عادلانـه تصـميم هـاي حاصـل از رويـه هـاييمنصفانه اند. در ميان اصول عدالت رويه اي مي توان به بيطرفي، حق اظهارنظر يـا فرصـت بـراي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Procedural justice
شنيده شدن سخنان و مشاركت در تصميم ها اشاره كرد (اميرخاني و پورعزت، 1387). هنگامي كـهرويه هاي مورد استفاده براي اتخاذ تصـميم بـه طـور منصـفانه درك شـوند، فضـاي كمـي بـرايتصميم گيري اختياري با توجه به وجود رهنمودها و شـفافيت فزاينـده درك مـي شـود (آتينـك وهمكاران، 2010).
مشاركت در تصميمگيري، توزيع قدرت در سازمان را منعكس مي كند. كاركناني كه مشاركت بيشتري دارند، نفوذ بيشتري بر تصميم هـ ا و فراينـدها در كـار دارنـد (ويگـودا و كـوهن، 2002).
هنگامي كه مشاركت فرد در تصميم گيري افزايش مـي يابـد، برداشـت از سياسـت سـازماني بايـدكاهش يابد، زيرا مشاركت ابهام را كاهش و احساس كنترل و انصاف را افزايش ميدهد (فريـز وهمكاران، 2002؛ ويگودا و كوهن، 2002). در اين پژوهش عوامل سازماني متغير مسـتقل فـرضشده اند.
عوامل شغلي
عوامل شغلي مورد بررسي شامل استقلال، بازخورد، تنوع مهـارت و تعامـل بـا مديرنـد. اوكـانر وموريسون (2001) معتقدند استقلال شغلي به طور منفي با درك فعاليـت سياسـي مـرتبط اسـت.
فقدان استقلال يا تنوع مهارت حاكي از آن است كه ديگـران كارمنـد را كنتـرل مـي كننـد و بـهاحساس بي قدرتي و افزايش برداشت از سياست سازماني ميانجامد (آتينك و همكاران، 2010).
محيط بازخورد اشاره به ميزاني دارد كه محيط كار استفاده از بازخورد با هدف بهبود عملكـردرا تشويق و حمايت مي كند. كاركناني كه بازخورد سازنده دريافت ميكنند، شفافيت نقش بيشتر و كنترل بيشتري بر محيط كار خود دارند و نهايتاً به برداشت كمتر سياست مـي انجامـد (آتينـك وهمكاران، 2010؛ روزن و همكاران، 2006). كاركناني كه بـازخورد بيشـتري دريافـت مـيكننـد،احتمالاً استانداردهاي عملكرد خوب را مي فهمند و پي مي برند كه عملكرد خوب به پـاداش هـايمطلوب مي انجامد (روزن و همكاران، 2006). كاركناني كه روابـط مبتنـي بـر اعتمـاد مثبتـي بـامديران خود دارند، فعاليت سياسي كمتري را در سازمان درك مي كنند. برخي پژوهشگران تعامـلبا سرپرست را با استفاده از سازة مبادلة رهبر- عضو (LMX) ارزيابي كرده اند (كاكمار و همكاران، 1999). بر مبناي اين نظريه، رهبران سـبك مشـابهي بـراي رفتـار بـا زيردسـتان خـود بـه كـارنمي گيرند، بلكه با هر زيردستي رابطه يا تبادل متفاوتي برقرار مي كنند (درويـش و فرزانـه دخـت،1389؛ كريتنر و كينيكي، 1384). زيردستاني كه روابط مبادله اي با كيفيت كمتـري بـا سرپرسـتخود دارند، معتقدند طرفداري1 نشان داده شده به اعضاي درون گروه مبتني بر عوامل سياسي و نه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.1 Favoritism
شايستگي است، در حالي كه اعضاي درون گروه معتقدند بـا آن هـا كمتـر رفتـار غيرمنصـفانه يـاسياسي صورت مي گيرد (آتينك و همكاران،2010). با وجـود مطالعـات گسـترده در زمينـة تـأثيرعوامل شغلي بر برداشت از سياست ، تاكنون پژوهشي انجام نشده است كه تأثير اين متغيرها را بربرداشت از سياست در سازمانهاي ايراني بررسي كند.
عوامل فردي
پيش بيني كننده هاي فردي و واجد حمايت تجربـي مطالعـه شـده در ايـن پـژوهش عبـارت انـد از ويژگي ه اي شخص يتي مانن د ماكي اولگراي ي، خودپايش ي (خودنظ ارتي) و ك انون كنت رل.
ماكياولگرايي دلالت بر استفاده از تاكتيكهاي حيله گرانه1، منحرفانـه 2 و نهـاني3 دارد (بوكانـان،2008). پژوهشگران ادعا مي كنند شخصيت هاي ماكياولي ابتدا به دنبال نفوذ در ديگران با استفاده از فريبندگي و دوستي اند و هنگامي كه اين تلاش ها شكست مي خورد به رفتارهاي ماكياول گرايي متوسل مي شوند (بكسر، 2004). اصطلاح »بدبيني« براي اشاره به اين سبك شخصـيت اسـتفاده ميشود (دلدور، 2011).
خودپايشي (خودنظارتي) به تمايل و توانايي افراد براي كنترل و تنظيم رفتار خود اشـاره دارد،به شيوهاي كه موجب شود بر برداشتي كه ديگران از آنها دارند نفوذ كنند. افراد داراي خودپايشي بالا در رفتار سياسي مهارت دارند و به نشانه هاي اجتماعي حساس اند (اوكانرو ماريسـون، 2001).
كانون كنترل (LOC)4 بدين معناست كه تا چه حد افراد احساس ميكنند بـر رويـدادهاي زنـدگيخود كنترل دارند. كساني كه احساس كنترل بيشتري بر كار خود دارند به اندازة افرادي كه كنترل كمتري دارند، احساس درماندگي ندارند و به ميزان كمتري سياست سازماني را تجربـه مـي كننـد(اوكانرو ماريسون، 2001). برعكس، افرادي كه احساس كنترل كمتري بر كار خود دارند ارتباطي بين رفتار خود و پيامدها درك نمي كنند و تصور مي كنند كه پاداش ها و تنبيه ها نتيجـة نيروهـايناپايدار مانند شانس، احتمال يا هوي و هوس افراد قدرت مند است (بكسر، 2004).
مهارت سياسي
اين مفهوم را نخستين بار مينتزبرگ (1983) در توصيف ويژگي هاي فردي ضروري براي هـدايتمؤثر بعد سياسي زندگي كاري مطرح كرد، اما پژوهش پيرامون آن در اواخـر دهـة 1990 بـا كـارفريز و همكاران (1999) آغاز شد (كول، 2007). ففر (1981) مهارت سياسي را شايستگي مهمي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Cunning
Devious
Underhand
Locus Of Control
براي اثربخشي در محيط هاي مبهم و متلاطم سازمان هاي امروزي معرفـي كـرد (چيمـا، 2008).
مطالعات مفهومي و تجربي مهارت سياسي را چنين تعريف كرده اند: »توانايي درك مؤثر ديگـرانو موقعيت ها در كار و استفاده از چنين دانشي براي نفوذ در ديگران براي عمـل بـه شـيوه اي كـهاهداف فردي يا سازماني فرد را برآورده مي كنـد « (فريـز و همكـاران، 2005؛ كـول ، 2007؛ ليـو ، 2007؛ فريز و همكـاران ، 2009؛ جـون ، 2009؛ كيسـامور و همكـاران، 2010). مهـارت سياسـيسازه اي چند بعدي و متشكل از چندين بعد بـه هـم مـرتبط اسـت: هوشـياري اجتمـاعي1، نفـوذبين فردي2، توانايي شبكه سازي3 و صميمت (صداقت) آشكار4 (فريز و همكـاران ، 2005 و 2008؛ ون در مات، 2008). افرادي كه از نظر اجتماعي زيـرك 5انـد، خودآگـاهي و بصـيرت6 زيـادي درمحيط هاي اجتمـاعي دارنـد (فريـز و همكـاران، 2008). زيركـي اجتمـاعي بـراي آن هـا آگـاهيهوشمندانه اي از خود و ديگران فراهم مي كند كه امكـان قاعـده منـد كـردن و تعـديل رفتـار بـامحيط هاي مختلف و در حال تغيير را فراهم ميسازد (بليكل و همكاران، 2010؛ ليو، 2007). نفوذ بين فردي به توانايي افراد داراي مهارت سياسي به نفوذ در رفتار كساني كه با آن ها تعامـل دارنـد(پرو و همكاران، 2007) و نيز تطبيق رفتار خود با نيازهاي محيطي اشاره دارد (فريز و همكـاران،
2005). اشخاصي كه توانايي شبكه سازي دارند افراد داراي منابع يا ارتباطات سودمند را شناسايي و شبكه هاي اجتماعي با آن ها ايجاد مي كنند (بينگ، 2011) و از اين طريق بـراي خـود سـرمايةاجتماعي و حمايت اجتماعي فراهم مي سازند (پرو و همكاران، 2007). افرادي كه صداقت زيـاديدارند به احتمال زياد اعتماد و حمايت همكاران را هنگامي جلب مي كنند كه درگيـر تـلاش هـاينفوذي مي شوند (بليكل و همكاران، 2010؛ ليو، 2007). به دليل صـميمي ت آشـكار، اعمـال آن هـا بهمنزلة فريبكاري درك نمي شود و ديگران آن ها را قابل اعتماد مي دانند (بينگ، 2011).
با توجه به اين مشخصات، احتمال بيشتري وجود دارد افرادي كه مهارت سياسي دارند، نسبت به افرادي كه فاقد اين مهارت اند بهطور مؤثري رفتار سياسي اعمال كنند. مطالعات انجام شده در اين زمينه حكايت از وجود رابطة ميان مهارت سياسي و رفتـار سياسـي و نيـز مهـارت سياسـي وبرداشت از سياست دارد كه در اين مطالعه نقش تعديلگر آن بر رابطة ميان برداشت از سياست و رفتار سياسي بررسي مي شود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Social astuteness
.2 Interpersonal influence
.3 Networking ability
.4 Apparent sincerity
Astute
Discernment
ارادة سياسي
مينتزبرگ ارادة سياسي را ظرفيت افراد براي گسترش انرژي به منظور دستيابي به هـدفي خـاصمي دانست (فريز و تردوي، 2012). ارادة سياسي موجب مي شود برخي افراد در مقايسه با ديگـرانتمايل بيشتري به درگيرشدن در رفتار سياسي داشته باشـند . تـردوي و همكـاران (2005) اولـينكساني بودند كه انگيزش هاي ناهمخوان1 را باعنوان ارادة سياسي طبقه بندي و نياز به موفقيـت وانگيزش دروني را با نام شاخص هاي اين سازه عملياتي كردند. در مطالعة آن هـا ارادة سياسـي ازطريق نياز به موفقيت و انگيزش دروني عملياتي شـده اسـت. ايـن پژوهشـگران ارادة سياسـي راتمايل به افزايش انرژي جهت پيگيري اهداف سياسي توصـيف كردنـد و آن را عامـل پيشـروي2 ضروري براي درگيرشدن در رفتار سياسي دانستند. بر اساس نتايج حاصل، ارادة سياسـي احتمـالدرگير شدن در رفتار سياسي را پيش بيني خواهد كرد (دلدور، 2011).
مك كله لند بر اين نظر است كه افراد با نياز زياد به قـدرت بـراي اعمـال نفـوذ در ديگـران و كنترل آن ها برانگيخته ميشوند. افرادي كه نياز بالا به موفقيت دارند، تمايل به تسلط بـر محـيطخود دارند، تا بر موانع غلبه كنند و از ديگران پيشي گيرند. با توجه به اين ويژگي ها نبايد تعجب آور باشد كه اين سازه ها اغلب در رابطه با اجراي رفتار سياسي بررسي شده اند. با توجه به تمايـل بـهرقابت در كساني كه نياز به موفقيت زياد دارند، دريافتند نياز به موفقيت به طـور مثبتـي بـا رفتـارسياسي خودگزارشي مرتبط است.
به طور مشابه، لري و كوآسكي (1990) دريافتند افرادي كـه نيـاز بـه موفقيـت زيـادي دارنـد در رفتارهاي معرفي خود3 درگير مي شوند كه براي ايجاد احساس شايستگي طراحي مي شود. اين تأكيد بر شايستگي افراد از طريق استفاده از رفتار سياسي همچنين در چارچوب بندي تـردوي و همكـاران(2005) انگيزش دروني را نوعي ارادة سياسي معرفي مي كند. آن ها بيان كردنـد بـه دليـل اينكـهاثبات شايستگي اشخاص به خودي خود با پاداش همراه است، افرادي كه انگيزش درونـي زيـاديدارند، براي اطمينان از اينكه شايستگي آن ها شناخته شود، در رفتار سياسي درگير خواهند شد.
با بررسي متون پژوهش، به نظر مي رسد عوامل فردي، شغلي و سازماني موجـب برداشـت ازسياست در سازمان مي شوند كه به شكل گيري رفتار سياسي مي انجامد. همچنين، تـاكنون نقـشتعديل گر ارادة سياسي در ارتباط بين برداشت از سياست و رفتار سياسي بررسي نشده اسـت . لـذا،بيانية انتهايي پژوهش در قالب مدل مفهومي ارائه شده است (شكل 1).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Disparate motivation
Precursor
Self presentation

شخصي

عوامل

ماكياول

گرايي

خودنظارتي

رل
كنت

ون
ان
ك

شغلي

عوامل
/
كاري

استقلال

بازخورد

مهارت

تنوع

ر
مدي

با

تباط
ر
ا

سياسي

رفتار

سياسي

اراده

سياسي

مهارت

سياست

درك
سازماني

سازماني

عوامل

تمركز

رسميت

رويه

عدالت

اي

م
تصمي

ر
د

كت
ر
مشا

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ي
ر
گي

شخصي

عوامل

ماكياول

گرايي


دیدگاهتان را بنویسید