چارچوب نظري الگويي مفهومي و مبتني بر روابط نظري ميان شـماري از عـواملي اسـت كـه درمورد مسائل مورد پژوهش بااهميت تشخيص داده شده اند. اين چارچوب نظري با بررسي سـوابقپژوهشي در قلمرو مسئله به گونه اي منطقي جريان پيدا مي كند. با توجه به تعاريف ارائـه شـده وذكر تحقيقات گذشته، محققان، مدل مفهومي زير را براي تبيين ماهيت روابط ميان عوامل مـ ؤثر بر توسعة منابع انساني، كيفيت خبري و شهرت رسانهاي به شرح شكل 1 ارائه كردند.

عوامل
انساني

عوامل

سازماني

عوامل

محي
طي

توسعة

منابع

كي
في
ت

خبري

شهرت

رسانه

اي

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

عوامل

انساني

عوامل


پاسخی بگذارید