فرضية اول: مؤلفة سـاختاري سـرماية اجتمـاعي بـر كـارآفريني سـازماني در سـازمان جهـادكشاورزي شهرستان زاهدان اثر مثبت و معناداري دارد.
در ارتباط با فرضية اول پژوهش، مي توان به اين مطالعات اشاره كرد. عسـگري، كـاظم پـور و حاتميان (1390)، ارتباط بين سـرماية اجتمـاعي و كـارآفريني سـازماني را در مؤ سسـة مهندسـيجوادالائمه، مورد بررسي قرار دادهاند. بر اساس نتايج كسب شده، از بين ابعاد و مؤلفههاي مختلف سرماية اجتماعي، بعد ساختاري از تأثير بيشتري بر كارآفريني سازماني برخوردار بـود . عسـگري وقانع (1391) در پژوهشي با عنوان بررسي رابطه بين سرماية اجتمـاعي و كـارآفريني سـازماني درصنعت فولاد ايران، به اين نتيجه رسيدند كه مؤلفة ساختاري سرماية اجتماعي، قويتـرين متغيـردر تبيين تغييرات متغير كارآفريني سازماني است. گودرزوند چگيني، عليپور و زمـاني (2012) در بررسي تأثير مؤلفههاي سرماية اجتماعي بر كارآفريني سازماني در شهرك صنعتي رشـت ، نشـاندادند كه مؤلفة ساختاري مهم ترين متغير در پيشبيني تغييرات متغير وابستة كارآفريني سـازمانياست و در حدود 56 درصد از تغييرات آن را پيش بيني مي كند.
فرضية دوم: مؤلفة رابطـه اي سـرماية اجتمـاعي بـر كـارآفريني سـازماني در سـازمان جهـادكشاورزي شهرستان زاهدان اثر مثبت و معناداري دارد.
برخي از مطالعات انجام گرفته در ارتباط بـا فرضـية دوم ايـن پـژوهش بـدين شـرح هسـتند : سيدنقوي و عبدالهپور (1389)، در بررسي رابطة سرماية اجتماعي و كارآفريني سازماني در شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران، به اين نتيجـه رسـيدند كـه بـين مؤلفـه رابطـه اي سرماية اجتماعي با سه مؤلفة كارآفريني سازماني (نوآوري، پيشگامي در خطرپذيري و كسب وكـارجديد)، رابطة مثبت و معناداري وجود دارد. در مطالعة ديگري، حسيني (1390) به بررسـي رابطـةسرماية اجتماعي و كارآفريني سازماني در شركتهاي صنعتي استان كردستان پرداخته اسـت . بـراساس نتايج بهدستآمده از تحليل رگرسيوني، مشخص شد كه مؤلفة رابطهاي سرماية اجتمـاعي داراي بيشترين نقش در پيشبيني تغييرات متغير وابستة كـارآفريني سـازماني اسـت. بـه همـينترتيب، نان چن، لانچانگ، ويمينگ و كايتي (2007) در مطالعة خود به اين نتيجه دست يافتند كه از بين ابعاد مختلف سرماية اجتماعي، مؤلفة رابطـه اي قـوي تـرين همبسـتگي را بـا عملكـردكارآفرينانه در سازمانهاي دولتي تايوان دارد.
فرضية سوم: مؤلفة شـناختي سـرماية اجتمـاعي بـر كـارآفريني سـازماني در سـازمان جهـادكشاورزي شهرستان زاهدان اثر مثبت و معناداري دارد.
شفاعتي لاله (2012) در مطالعة خود نشان داد كه بين مؤلفـة شـناختي سـرماية اجتمـاعي بـاكارآفريني سازماني در دانشگاه آزاد اسلامي تبريز، رابطة مثبت و معنـاداري وجـود دارد . بهنـوش(2012) در بررسي رابطه بين سرماية اجتمـاعي و كـارآفريني در ادارة كـل تربيـت بـدني اسـتانخراسان، دريافت كه بين مؤلفة شناختي سـرماية اجتمـاعي و تمـامي ابعـاد كـارآفريني سـازماني(پيشگامي، نوسازي، نوآوري و ريسكپذيري) رابطـة مثبـت و معنـاداري وجـود دارد . در مطالعـةديگري، حيدري و رستمي (2012) به بررسي رابطه بين سرماية اجتماعي و كارآفريني سازماني در سازمان جهاد كشاورزي شهرستان سنقر، در استان كرمانشاه پرداختهانـد . بـر اسـاس يافتـههـايپژوهش، بين مؤلفة شناختي سرماية اجتمـاعي بـا ابعـاد مختلـف كـارآفريني سـازماني (نـوآوري،فرصتشناسي، انعطـافپـذيري، توانمندسـازي، يـادگيري سـازماني و خلاقيـت) رابطـة مثبـت ومعناداري وجود داشت.
مدل مفهومي
با توجه به مطالب اشارهشده در بخشهاي پيشين و در قالب هدف اصلي پژوهش، شامل بررسـي نقش مؤلفههاي سرماية اجتماعي در كارآفريني سازماني در سازمان جهـاد كشـاورزي شهرسـتانزاهدان و بر اساس مرور ادبيات نظري و مطالعات تجربي مرتبط، در ايـن بخـش مـدل مفهـوميپژوهش ترسيم شده است (شكل 1).

كارآفريني
ن
سازما
ي

پيشگامي

نوآوري

ريسكپذيري

نوسازي

مؤلفة
ساختاري

مؤلفة

شناختي

مؤلفة
ابطه
ر
ي
ا

كارآفريني

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ن


دیدگاهتان را بنویسید