استقلال در عمل و رفتار هر يك از محققان، تعهد اعضاي سازمان به اهـداف آن،روابط مبتني بر اعتماد، پويايي و از پيش تعريف نشده، احساس كاركنـان مبنـي بـر حمايت سازمان، ترويج عقايد و واكنش سريع به فرصت ها. اكوال، آرونن و آلدنستروم، 1983
قدرداني بيروني و دروني، زمينه سازي ريسك و تجربه كردن ايده ها و پيشنهاد هـا ي نوآورانه. آبي و ديكسون، 1985
استقلال، پاداش مبتني بر عملكرد، زمينهسازي سازمان بـراي ريسـك، حمايـت ازخلاقيت، تحمل اختلافهاي بين فردي، تعهد كاركنان نسبت به يكديگر، حمايت مديريت سازمان و در جريان بودن وي از وضعيت پيشرفت پروژه ها، امنيت شـغلي،مسئوليت پذيري براي آغاز يك ايدة جديد و تعديل ابهام هاي شغلي. ونگاندي، 1985
حمايت از ايدههاي جديد، تشويق آزادي، چالشانگيزي و ريسك، مذاكره و پذيرش اختلاف ها و تعارض ها. نيستروم، 1990
حمايت از ايده هاي جديد، ترويج آزادي، چالش انگيزي و ريسك. اكوال، 1991
نظام پاداش قوي وودمن، ساووير و گريفين، 1993
تشويق خلاقيت، استقلال، منابع كافي و فشار كاري كم. امابيل، كنتي، لازنبي و هرون،
1996
ارتباطات سريع و راحت، پشتيباني از جست وجوي راههاي جديد انجام كار ها. سيمانكي و واراداراجان، 2001
منبع: مونتز و همكاران، 2004
نتيجة مطالعات هونگ ، هيكينن و بلامويسـت (2010)، رودزو ، هانـگ، لـوك، يـاهووي و وو
(2008)، كامينگسا و تنگ (2003) و نووتني ،اسكات و گيبونز (2003)، نشان داد كه زمينـه سـازيبراي خلق و انتقال دانش در فرايند تحقيق و توسعه، به واسطة رفتـار هـا ي كارآفرينانـ ة كاركنـان ، سبب بهبود عملكرد واحد هاي پژوهشـي در توليـد و اصـلاح فنـاوري هـا شـده اسـت. بنـابراين،پيش بيني تغييرات بازار فناوري ها، تمركز بر بـازار و پاسـخ گـويي بـه نيـاز هـا ي در حـال تكامـل نظامهاي بهره برداري مختلف، دسترسي به فناوري ها و دانشهاي ساير كشور ها، بالابردن مقياس توليـد و پـايين آوردن هزينـه هـا و افـزايش تـوان صـادرات محصـولات فنـاوري را مـ يتـوان از دستاوردهاي فعاليت هاي نوآورانة نظام هاي تحقيقاتي دانست كـه در سـاية كـارآفريني سـازمانيشكل مي گيرد. بر اين اساس، پژوهش پيش رو بـا هـدف بررسـي نقـش ابعـاد فضـاي سـازمانيكارآفرينانه در شكلگيري نوآوري در فعاليت هاي تحقيـق و توسـعة تحقيقـات كشـاورزي كشـورانجام گرفته است كه شناسايي مهم ترين عوامل تبيين كنندة فضاي سازماني و بررسي نقش هر يك از ابعاد تشكيل دهندة آن در فرايند نوآوري، اهداف اختصاصي پژوهش در نظر گرفته شده است.
روش شناسي پژوهش
اين پژوهش به لحاظ هدف، از دستة پژوهش هاي كاربردي است كه به روش عليّ ـ ارتباطي انجامگرفته است و از نوع تحليل ماتريس كوواريانس ـ واريانس شمرده مي شود. جامعة آماري پژوهش پيش رو، شامل اعضاي هيئت علمي و محققان سـازمان هـا ي تحقيقـات كشـاورزي اسـتان هـا و ايستگاه هاي تحقيقاتي وابسته به سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي به تعداد 2768 نفر است. حجم نمونه بهكمك فرمول كوكران، 320 نفر محاسبه شد. روش نمونهگيري اين پژوهش در دو مرحله انجام گرفت. در گام اول، بر اساس تقسيم بندي وزارت جهاد كشاورزي كه كشـور رابه شش منطقة جغرافيايي تقسيم ميكند، از هر منطقه يك استان به تصادف انتخاب شد. بر ايـناساس استانهاي خراسان رضوي، مازندران، لرسـتان، اصـفهان، آذربايجـان غربـي و خوزسـتان، نماينده هاي استان هاي با اقليم مشابه انتخاب شدند. در گـام دوم، تعـداد 320 نمونـة مـورد نيـاز بهطور متناسب و با توجه به جمعيت محققان مشغول به كار در هر استان، بـهروش نمونـهگيـري طبقهاي با انتساب متناسب، تسهيم شد و درنهايت، همين تعداد پرسش نامه بـراي هـر اسـتان دربين محققان مراكز و ايستگاه هاي تحقيقاتي همان استان توزيع شد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ابزار پژوهش، پرسشنامـه اي مـد نظـر قـرار گرفـت كـه ايـن پرسـش نامـه در سـه بخـش، خصوصيت هاي جمعيت شناختي، ابعاد عملكرد نوآوري و ابعاد فضـاي كارآفرينانـه و در چـارچوبطيف ليكرت پنج گزينه اي طراحي شد. سازه هاي مستقل پژوهش را ابعـاد فضـاي كارآفرينانـه بـاچهل گويه شكل داده اند كه مشابه ابزار مورد استفادة ايرلند و همكاران (2006) بوده است.
سازة وابستة پژوهش نيز، هفت بعد از ابعاد تحقيق و توسعة كارآفرينانه بوده اسـت كـه بـراياندازه گيري آنها از سؤال هاي مربوطه در پرسش نامه استفاده شد. ابزار پژوهش، ابتدا ميان محققان مراكز و ايستگاه هاي تحقيقاتي استان تهران، بهمنزلة جمعيت خارج از نمونة آماري، پـيش آزمـون شد و پس از برطرف كردن اشكال ها و اصلاح آن، به دو شكل حضوري و ارسال با پست، توزيع و جمع آوري شد. براي تعيين روايي پرسشنامه، روش روايي محتوايي و سـپس روايـي تشخيصـي، بهروش تعيين شاخص ميانگين واريانس استخراجشده مورد استفاده قرار گرفت. همچنـين بـرايتعيين پايايي ابزار پژوهش با توجه به اشكالات روش آلفاي كرونباخ، ازجملـه اينكـه بـراي تمـامسؤال هاي يك سازه، ارزش يكساني قائل ميشود (زامبو، گادرمن و زِيسر، 2007)، علاوهبر آلفاي كرونباخ، روش پايايي مركب نيز به كار رفت كه ضرايب آن در جدول 2 آمده است. گفتني اسـت،سازه هايي كه مقدار پايايي تركيبي آنها بالاتر از مقدار 6/0 باشند، پايايي قابل قبولي دارنـد و هـرچه اين مقدار به يك نزديك تر باشد، پايايي آن بيشتر است (آدكوك و كولاير، 2001).
جدول 2. نتايج تحليل روايي و پايايي سازه هاي مورد مطالعه همراه با نشانگرها
ضريب پايايي
آلفاي كرونباخ ضريب پايايي مركب (CR) 6/0 > pc ضريب ميانگينواريانس استخراجشده
(AVE) صفت هاي مكنون مورد مطالعه بعد
0/75 0/97 0/86 چرخة عمر فناوري

نوآورانه

عملكرد

ابعاد

نوآورانه

عملكرد

ابعاد

0/80 0/91 0/87 نوآوري پايدار 0/86 0/93 0/89 كاهش ريسك سرمايه گذاري 0/79 0/92 0/90 كاهش ريسك زيست محيطي 0/85 0/94 0/92 افزايش ارزش افزوده 0/79 0/95 0/93 كاهش پيچيدگي 0/87 0/95 0/93 برآورد سرعت تحولات 0/79 0/85 0/70 فرهنگ سازماني

م
ؤ
لفه

ها

فضاي

ي
سازماني

م

ؤ


پاسخی بگذارید