مطالعة بولينو و ترنلي (2005) نشان داد كه رابطة معناداري بين ابتكار و نوآوري فردي با سـنو جنس وجود دارد.
هرچند در بسياري از پژوهشها، رابطة معناداري بين تحصيلات و OCB گزارش نشده است؛ با اين حال، امريك، جواهر و استون (2005) در پژوهش خود رابطة منفي معنادار بين تحصـيلاتو OCB را تأييد كردند.
البته برخي مطالعات انجام شده در گروههاي تخصصي آموزشي نشان داد كه هـيچ رابطـهاي بين جنسيت و تعهد وجود ندارد و زنان و مردان از سطح تعهد يكسان برخوردارند (پـاول ، 1999)؛ اما مطالعات ديگري نشان داد كه زنان در مقايسه با مردان، تعهد بيشـتري بـه شـغلشـان دارنـد (متكاف و ديك، 2002).
از سوي ديگر، مطالعات وجود رابطة منفي بين تنيدگي و سطح تحصيلات را نشان مـي دهنـد( كاراتپ و الشينلوي، 2009). محققان در مطالعات خود دريافتند كه بين تنيدگي و سن، جـنس وسابقة خدمت كاركنان رابطة منفي معنـادار وجـود دارد (بولينـو و ترنلـي، 2005). وگ، ونديـك،فيشر، وكينگ و مولزن (2006) در پژوهش خود، بين ابعاد تنيدگي و سن و جنس رابطة معناداري يافتند ؛ بهطوري كه كاركنان مسنتر، استرس و تنيدگي كمتري را تجربه ميكنند.
متغيرهاي برونسازماني و محيطي مانند قوميت، مـذهب و عضـويت در گـروههـاي خـاص، مي تواند در بروز يا عدم بروز و شدت وضعف رفتار شهروندي كاركنان مؤثر باشد (كوهن، 2006).
بنابراين، باتوجه به چارچوب نظري فوق، مدل مفهومي پژوهش در شكل 1 نشان داده مي شود.

تنيدگي

مي

اثر
بر

ذارد
گ

شهروندي

رفتار

يژگي
و
هاي
زمودني
آ

ها

س
ابق

س
ن
،

،
جنس
يت
ة

خ
دمت
،
،
درآمـد

ميـزان

،
تحصيلات

سطح
نـژاد

،
فرزند

وجود

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

،
تأهل

وضعيت
مذهب

نوع

و

تنيدگي

مي

اثر

بر

ذارد

گ


پاسخی بگذارید