10
90 20 186 زن مرد جنسيت
12/6 26 مربي

70
13 144 27 استاديار
دانشيار رتبه
3/4 7 استاد 1 2 بدون پاسخ 1 – 37 8/5 13/5 206 سابقه تدريس
28 – 67 8/5 43/5 206 سن

جدول شماره (2)، ميانگين و انحراف استاندارد نمـرات اسـاتيد را در هـر يـك از متغيـر هـا ي پژوهش شامل: پاسخگويي، رفتار شهروندي، خودكارآمدي، رفتار سياسي، عواطف منفي و مثبـترا نشان مي دهد. پاسخ اعضاي هيئت علمي موردپژوهش، احساس قوي پاسخگويي (02/1 بالاتر از ميانگين) را در فعاليتهاي شغلي نشان مي دهد. همچنين داده ها حاكي از احساس قـوي رفتـارشهروندي، خودكارآمدي و عواطف مثبت است. طبق اين يافته ها، نمرات اعضاي هيئت علمي در عواطف منفي و رفتار سياسي در حد پايين تر از ميانگين مي باشد.
جدول 2. ميانگين و انحراف استاندارد متغير هاي موردپژوهش
متغير رفتار عواطف عواطف
31242-142921

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید