از راه اندازي موزه هاي تخصصي به ويژه موزههاي دفاع مقدس و شهدا توسط مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، تعاوني و بخش خصوصي حمايت مالي نمايد.
از ايجاد مراكز حفظ آثار و فرهنگ سنتي عشايري و روستايي توسـ ط بخـش خصوصـي ونهادهاي عمومي غيردولتي و تعـاوني بـا رعايـت مـوازين اسـلامي بـه منظـور توسـعهگردشگري آن مناطق حمايت مالي نمايد.
از مالكيت و حقوق قانوني مالكين بناها و آثـار و اشـياء تـاريخي منقـول در جهـت حفـظ،صيانت و كاربرد مناسب آنها و اقدامات لازم جهت بيمه آثار فرهنگي، هنري و تـاريخيحمايت مالي و معنوي نمايد.
آثار فرهنگي تاريخي و ميراث معنوي حوزه فرهنگي ايران، موجود در كشورهاي همسايه و منطقه و ساير كشورها به عنوان ميراث فرهنگـي را شناسـايي و از آنهـا ح مايـت نمايـد(روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران، 1389).

روستاي گرمه
روستاي گرمه در موقعيت جغرافيايي 31 درجه و33 دقيقه شمالي و52 درجه و55 دقيقه شرقي در استان اصفهان قراردارد. ارتفاع اين روستا از سطح آب هاي آزاد 891 متر است و770 كيلـومتر بـاتهران و 300 كيلومتر با يزد فاصله دارد. از طريق جـاده يـزد – طـبس يـا جـاده سـمنان- نـائينمي توان به آن رسيد. روستاي گرمه از نظر تقسيمات كشوري در موقعيت زير قـرار گرفتـه اسـت:
استان اصفهان- شهرستان نائين- بخش خور و بيابانك- دهستان – نخلستان–آبادي گرمه.
يكصد سال پيش حسن آقا بيك آل داوود به يك كاشف سوئدي در راهـش از جـاده ابريشـمكمك كرد تا از اين منطقه عبور كند و در سال 1377 يكي از نوادگان او بـه نـام مازيـار آل داوود، تصميم گرفت كه خانه قديمي اجدادي اش در روستاي گرمه را كـه چهارصـد سـال قـدمت دارد،بازسازي كرده، در آن از ميهمانان خود پذيرايي كند. مازيار كه در فرانسه معماري خوانده است بـاكمك همسر فرانسوي خود، پس از چند سـال تـلاش در جـذب گردشـگران داخلـي و خـارجي،هم اكنون هر هفته پذيراي تعدادي گردشگر هستند. نام مازيار اكنون در كتاب راهنمـاي مشـهورlanely planet كه اقامتگاه هاي ارزان را در نقاط ديدني جهان معرفي ميكند ثبت شـده اسـت. كارشناسان اين كتاب استراليايي هر دو سال يك بار به گرمه مي روند تا اطلاعـات خـود را بـه روز كنند. هم اكنون گردشگري در گرمه اصلي ترين منبع درآمد روستائيان اسـت و افـرادي كـه طـيسال هاي پيش از روستا مهاجرت كر دهاند، هم اكنون به روستا بازمي گردند و خانه هاي قديمي خود را بازسازي كرده، در اختيار گردشگران قرار مي دهد. با رونق گرفتن صنعت گردشـگري در روسـتابرخي بازنشستگان و سالمندان نيز از شهرهاي اطراف به خانه قديمي خـود در روسـتا بازگشـته وترجيح مي دهند زندگي خود را در آرامش روستا ادامه دهند. بنـابر اين، بـا كمـي تأمـل در بازتـابتوسعه گردشگري در روستا، متوجه اثر مثبت اين صنعت بر جلوگيري از مهاجرت روستائيان گرمه و احياي دامداري و كشاورزي در روستا و رونق صنايع دستي در روستا ميشـويم. البتـه مشـاغلجانبي ديگري مانند خدمات و مغازه هاي بقالي در روستا نيز از سود اين صنعت بي بهره نمانده انـد.
جمعيت روستا طبـق سرشـماري سـال 1385 حـدود 244 نفـر اسـت (120مـرد و 124 زن) كـهبيشترين تعداد افراد بين 29-15 ساله را تشكيل مـي دهنـد و نسـبت زنـان 03/0 درصـد بيشـتر ازمردان است.
آثار تاريخي و جاذبههاي توريستي روستاي گرمه
قلعه تاريخي روستاي گرمه: قلعه گرمه كه بازمانـده از 2500 سـال پـيش اسـت و توسـط گبـراساخته شده است.
كنج سو و چشمه: از دل كوهي كه در گرمه وجود دارد چشمه آبي به وجود آوردند و جايي كه آب از دل كوه بيرون مي آيد را كنج سو وحوضچه اي كه پانصدمتر آن طرف تر قـرار داشـت را چشـمه ميناميدند.
قبرستان كشتهها: قبرستان كشتههاي گرمه كه 2500 سال قدمت دارد به جا مانـده از آن زمـاناست. در گذشته وقتي كسي فوت ميكرد آن شـخص را بـا تمـام طـلا و جـواهراتش بـه خـاك مي سپردند. ويرانههايي از اين قبرستان پابرجاست.
نخلستان روستاي گرمه: نخلستان گرمه با نمايي چشم نواز هر كسي را شيفته خود ميكند. البتـهبا سرماي سال 1386 و آتش سوزي، تعدادي ازدرختان از بين رفت ولي هنوز زيبايي خـود را دارد و اهالي گرمه اميدوارند تا سال 1392 زيباتر شود.
امامزادگان روستاي گرمه: در گرمه دو تن از نوادگان امام موسي الكـاظم بـه نـام هـاي امـامزاده عبدالهبن سليمانبن موسي الكاظم(ع) و امامزاده جنيدبن حمـزه بـن موسـي الكـاظم(ع) مـدفونهستند. آرامگاه پدر امامزاده جنيد (حمزه ) در كنار آستان حضرت شاه عبدالعظيم حسني شهر ري قرار دارد.
مساجد روستاي گرمه: در گرمه مساجد زيادي وجود دارد كه از زمانهاي قديم پابرجاست و ايـن نشاندهنده توجه زياد مردم به نماز و انجام فرايض ديني است. از جمله مساجد باقي مانده مسجد اميرالمؤمنين كه در كنار قلعه وجود دارد؛ همچنين مسـجد النبي كـه دركنـار مقبـره چـراغ الـدين(معروف به مقبره پير) قراردارد و دو مسجد ديگر كه نسبت به مساجد يادشده كوچكتر بوده كه به نام هاي متفاوتي خوانده مي شود.

مدل مفهومي پژوهش
شاخص هايي كه در پژوهش مورداستفاده قرار گرفته اند را ميتوان به ترتيب زير نام برد:
شاخصهايي كه در پژوهش حاضر بررسي شدهاند عبارتند از:

نمودار 1. شاخص هاي مؤثر بر توسعه صنعت گردشگري روستايي

براي نمايش مراحل انجام پژوهش، چارچوب روش پژوهش در نمودار شماره (2) نمايش داده شده است.

فرهنگي
:
اصلي

چهارشاخص

،
اقتصادي

،
مديريتي

،

اجتماعي
محيطي

نظر

گردآوري
روستا

مردم

طراحي
پرسشنامه

گردآور

نظر

ي
كارشناسان

نظر

گردآوري
گردشگران

ادبيات

مطالعه
موضوع

تدوين
فرضيه

ها

گردآوري
داده

ها

تحليل

و

تجزيه
داده

ها

وضعيت
شاخص

ها

نتيجه

و

گيري
پيشنهادات

آزمون
فرضيات

وزن

محاصبه
شاخص

و

ها
زيرشاخص

ها

نتيجه

گيري

پيشنهادات

امتياز

محاسبه
شاخص

نهايي

ها

درروستا

راهنماي

ارائه
شاخص

وضعيت

ها
روستا

در

فرهنگي

:

اصلي

چهارشاخص

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید


پاسخی بگذارید