نيازهاي
هنگام سفر پاسخگويي سريع ا ينترنتي مسئولان نسبت بـهمشكلات، بانكداري اينترنتي
پاســخگو يي مســئولان بــه مشــكلات گردشگران، بانكداري اينترنتي، دسترسـيبه نقشه محل، موقعيتيابي مكان خـود وجاذبه مـورد نظـر، امكـان جسـت وجـو ي مكان مـورد نظـر و ارائـه بهتـرين مسـيرپيشنهادي رفتن به آن مكان
نيازهاي
پس از سفر ارائه نظرات نسبت به جاذبهها و امكانات شهر، اطلاع از به روز شدن سايت، ثبـت خـاطرات و تجربيات ارائه نظرات نسبت به جاذبهها و امكانـاتمقصد،اطلاع از به روزشـدن سـايت ، ثبـت خاطرات و تجربيات

جدول 3. جدول نيازهاي احتمالي گردشگران كاملا مجازي
مراحل نيازها نيازهاي گردشگران درون شهري، برون شهري و خارجي
نيازهاي پيش از سفر داشتن ذهنيت مثبت از مقصد وجود امكانات قوي در سايت
ارائه شدن فضايي امن براي حفظ اطلاعات شخصي امكانات خاص مانند شبيه سازي واقعيت
نيازهاي هنگام سفر برخ ي شاخص هاي يك سايت خوب مانند اسـتفاده آسـان از فضـاي وبـ ي، حفـظحقوق خصوصي، خدمات، سرعت دسترسي، واقع گرايي، تعـاملي بـودن، تـراكم و جامعيت فرامحلي، به روز بودن و غيره
نيازهاي پس از سفر آگاهي از اطلاعات بازديد سايت و صفحه شخصي به روز شدن وب سايت
ثبت تجربه سفر مجازي در وب سايت
روش شناسي
روش اين مقاله پيمايش آنلاين است كه در سطح توريست درون شهري، برون شهري و خارجي انجام شده است. حجم نمونه بر اساس فرمول كوكران درمورد گردشگر درون شهري 200 مـوردو برون شهري و خارجي هر كدام 250 مورد محاسبه شد كه در مورد گردشگر خارجي بـه دليـلمشكلات خاص تحقيق به يك نمونه 75 تايي بسـنده شـد. در مجمـوع تعـداد پرسشـنامههـايتكميل شده تحقيق 525 مورد شد. همچنين پايايي پرسشنامهها براساس آمـاره آلفـاي كرونبـاخمحاسبه شد و پايايي بالاي را نشان داد. طراحي پرسشنامهها براساس سؤالات باز و بسـته انجـامشد. دسته اول سؤالات ويژگيهاي جمعيتـي، دسـته دوم ترجيحـات پاسـخگويان و دسـته سـومنيازهاي پاسخگويان در دو مرحله نيازهاي توريست كاملا مجازي و نيازهـاي توريسـت مجـازيواقعي را مورد سؤال قرار ميداد. نمونهگيري اين تحقيق از نمونههاي داوطلب و غيرداوطلب بود.
توصيف حجم نمونه پاسخگويان
حدود 5/68 درصد پاسخگويان تهراني زير 30 سال سن داشتند. از نظـر “تاهـل “، 5/60 درصـدمجرد و 70 درصد داراي تحصيلات ليسانس و فوق ليسانس بودهاند. 39 درصـد پاسـخگويان دررشته توريسم يا رشتههاي مرتبط تحصيل كردهاند. 70 درصد پاسخگويان در منـاطق 1-6 شـهرتهران يعني مناطق مرفهتر شمال شهر زندگي ميكنند. 86 درصد پاسـخگويان خـود را از طبقـهمتوسط ميدانستند. 73 درصد پاسخگويان فعاليت توريستي خاصي ندارند. 50 درصد پاسخگويان “تاحدودي” و حدود 35 درصد “زياد” به گردشگري علاقه دارنـد، ايـن درحـالي اسـت كـه 41 درصد پاسخگويان تاحدودي و 36 درصد كم به گردشگري به صورت عملي مـي پردازنـد . حـدود 5/39 درصد پاسخگويان كمتر از دو ساعت، 23 درصد در حد متوسط يعني حدود 3-4 ساعت در شبانهروز و 38 درصد بالاي 5 ساعت از اينترنت استفاده ميكنند. نتايج پرسشنامه بـرون شـهرينيز نشان ميدهد كه 82 درصد پاسخگويان زير 30 سال سن داشتند و 8/58 درصد پاسـخگويانمجرد هستند. 8/52 درصد پاسخگويان آخرين مدرك تحصيلي خود را ليسانس و فـوق ليسـانسدانستهاند كه نسبت به پرسشنامه درون شهري درصـد كمتـري از تحصـيلات تكميلـي را نشـانمي دهد. رشته 3/70 درصد پاسخگويان بيارتباط با توريسـم يـا فنـاوري اطلاعـات بـوده اسـت.
خراسان رضوي (6/12)، اصفهان (4/11)، استان تهران بـه جـز شـهر تهـران (7/7)، آذربايجـانشرقي (9/6) و خوزستان، يزد و فارس هركدام با 1/6 درصد بيشترين اسـتانهاي محـل سـكونتپاسخگويان بوده است. فراگيري توزيع پرسشنامه در 28 استان كشور بوده است. همچنـين 6/73 درصد پاسخگويان خود را از طبقه متوسط ميدانند. 8/54 درصد پاسـخگويان “زيـاد ” و “بسـيارزياد” به توريسم علاقهمند درحاليكه تنها 20 درصد پاسخگويان “زياد” و “بسيار زياد” در طـوليكسال به سفر ميروند. 4/34 درصد پاسخگويان بين 3-4 ساعات (متوسط)، 4/26 درصد بالاي 5 ساعت (زياد) و 2/39 درصد نيز كمتر از 2 سـاعت از اينترنـت اسـتفاده مـيكردنـد . 76 درصـدپاسخگويان خارجي مرد و بيش از نيمي از آنها در گـروه سـني 30-34 سـال قـرار دارنـد. 7/50 درصد پاسخگويان خارجي متاهل و 52 درصـد پاسـخگويان داراي تحصـيلات ليسـانس و فـوقليسانس بودند. رشته 6/74 درصد پاسخگويان فاقد ارتباط با موضوع تحقيق بـوده اسـت. بيشـترپاسخگويان به ترتيب در امريكا، ايتاليا و چين (هر كدام 3/9 درصد)، آلمان، هلند و انگلـيس (هـركدام 8 درصد)، استراليا (6 درصد) و هند (3/5 درصد) سكونت داشتهاند. 84 درصـد پاسـخگويانخود را از طبقه متوسط دانستهاند. 73 درصد پاسخگويان پرسشنامه انگليسـي، فعـاليتي در زمينـهگردشگري ندارند. 68 درصد پاسخگويان “بسيار زياد” و “زياد” به گردشگري علاقـه دارنـد امـا7/34 درصد آنها به همين شدت در طول سال سفر ميكنند. 4/37 درصد زيـر دو سـاعت (كـم )،
44 درصد 3-4 ساعت (متوسط) و 7/14 درصد بالاي 5 ساعت (زياد) از اينترنت استفاده ميكنند.
يافتههاي تحقيق
يافتههاي تحقيق در چهار بخـش ارائـه مـي شـود . بخـش اول سـنجش اولويـتبنـدي نيازهـايگردشگران براساس فراواني و درصدهاي جداول تك متغيره است. بخـش دوم بيـان مهـم تـرينهمبستگيهاي دو متغيره است. بخش سوم پاسخ به اين سؤال باز كه چه خدماتي بـيش از همـهدر وب سايت شهر مجازي مورد انتظار شماست؟ بخش چهارم پاسخ به اين سـؤال بـاز كـه چـهچيزي را نماد تهران ميدانيد؟ (در پرسشنامه خارجي و برون شهري در قالب اين پرسش كه چـهچيزي در سفر به تهران توجه شما را به خود جلب كرد؟).
اولويت سنجي نيازهاي توريستهاي تهران براساس يافتههاي تك متغيره
يافتههاي تك متغيره تحقيق حاضر (جدول 4) نشان ميدهد كـه توريسـتهـاي درون شـهري، برون شهري و خارجي هركدام چه دستهاي از نيازها را در اولويت نيازهايشان قرار ميدهند. ايـنجدول براساس نيازهاي “زياد” و “بسيار زياد” پاسخگويان ارايه شده و موارد بالاي 80 درصد را در نظر گرفته است. در جدول 4 اولويتهاي گردشگراني ارائه شده است كه قصد دارند مرحلهاي از سفر خود را از طريق فضاي مجازي به انجام رسانند اما جدول 5 اولويت نيازهاي گردشـگرانياست كه قصد دارند يك سفر كاملا مجازي را از طريق بهره مندي از امكانات خاص وب سـايتتجربه كنند. نتايج اين مرحله ميتواند اساس طراحي نهايي شهر مجازي توريستي تاريخي تهران قرار گيرد.
جدول 4. اولويت نيازهاي گردشگران مجازي -واقعي (اعداد درون پرانتز برحسب درصد است)
نوع گردشگر درون شهري برون شهري خارجي
مراحل سفر پيش از سفر جستوجوي جاذبـه ومسـيريابي
(88)
اطلاعات جاذبه تاريخي(88) اطلاعات جاذبه طبيعي(5/84)
اطلاعــات جاذبــه فرهنگــي و هنري (5/84)
تصاوير جاذبه توريستي(81) اطلاعات جاذبهطبيعي(2/98) اطلاعات جاذبهتاريخي(4/84) اطلاعـات جاذبـه فرهنگـي وهنري(2/83)
اطلاعات جاذبهتفريحي(2/82)
اطلاعات جاذبه تاريخي(6/86) اطلاعـــات جاذبـــه فرهنگـــي و هنري(84)
اطلاعات تسهيلات سفر(84)
قـــوانين گردشـــگري؛ شـــاخصحكمراني خوب( 3/81)
اطلاعات حوادث تاريخي شهر(80)
هنگام سفر بانكداري الكترونيك(86) نياز به جستوجوي جاذبهها ومسيريابي (6/89)
بانكداري اينترنتي (4/84) دسترسي به GPS (6/83)
اگرچه توريست خارجي در مرحله نيازهاي هنگام سفر نيازي كه شدت آن بـالاي 80 درصـدباشد ندارد اما براساس نتايج پرسشنامه، بانكداري اينترنتي با 3/77 درصد يا جست وجوي جاذبهها با 6/78 درصد بالاترين نيازها را در اين بخـش تشـكيل مـيدادنـد كـه تاحـدودي مشـابه سـايرگردشگران بود.
جدول 5. الگوي اولويت نيازهاي گردشگران كاملا مجازي (اعداد درون پرانتز برحسب درصد است)
نوع گردشگران درون شهري برون شهري خارجي
مراحل سفر پيش از سفر اطلاع از قوي بودن سايت(89) فضاي امن اطلاعات كاربران(5/84) تسهيلات خاص وب(83) داشــتن ويژگــيهــاي يــك سايت قوي (82)
فضاي امن اطلاعات (80)
هنگام سفر سرعت بالا(5/89) بهروز بودن سايت(5/88)
عكسهاي سهبعدي و پانوراما (5/86) استفاده آسان از فضاي وبي(5/85) تسهيلات خاص سايت(5/83) وجود اطلاعات فشرده و مفيد (81) سرعت (4/82)
اســتفاده آســان از فضــاي وبي(2/81)
عكسـ هاي سـ ه بعـ دي وپانوراما (4/80)
اســتفاده آســان ازفضاي وبي(80)
پس از بازديد اطلاع از به روزشدن سايت(5/81)

اين جدول نشان ميدهد در هر دو بخش توريست مجـازي واقعـي و كـاملا مجـازي نيـازي”پس از بازديد” وجود ندارد. همچنين “سفر كاملا مجازي” براي توريست خـارجي اساسـا حـائزاهميت نبوده است.
يافتههاي مربوط به همبستگيهاي دو متغيره
متغيرهايي كه همبستگي آنها با نوع نيازها سنجيده شـد عبارتنـد از: سـن، جـنس، تاهـل، طبقـهدرامدي، آخرين مدرك تحصيلي، رشته تحصيلي، علاقه به توريسـم، داشـتن فعاليـت توريسـتي،ميزان سفر در سال و ميزان استفاده از اينترنت. همبستگيها براساس ضريب همبستگي اسپيرمن به دست آمد اما به دليل زياد بودن تعداد روابط معنادار ناچار از ارائـه همبسـتگيهـاي معنـادار درسطح 05/0 چشم پوشيديم و تنها همبستگيهاي معنادار در سطح معناداري 01/0 را ارائه كرديم (براي اطلاع از همه روابط معنادار به [4] مراجعه كنيد).
همبستگيهاي دو متغيره پرسشنامه درون شهري
ميان متغير “طبقه درآمدي” پاسخگويان با متغير “نياز به خدمات جـانبي توريسـتي” بـه ميـزان204/0 همبستگي وجود دارد. اين همبستگي به معناي آن اسـت كـه بـا حضـور افـراد در طبقـهمتوسط نياز به اطلاعات خدمات جانبي سفر نيز براي آنها افزايش مييابد.
جدول 6. همبستگي ميان طبقه درآمدي و نياز به خدمات جانبي توريستي
ميزان همبستگي متغيرها
0/204 طبقه درآمدي
نياز به خدمات جانبي توريستي

ميان متغير “علاقهمندي به توريسم” با “نياز به اطلاعات جاذبـه هـاي طبيعـي” بـه ميـزان203/0 و با “نياز به استانداردهاي گردشگري در مقصد” به عنوان شاخص حكمرانـي خـوب بـهميزان 206/0 همبستگي وجود دارد. اين همبستگيها بيانگر آن است افرادي كـه ميـزان علاقـهبيشتري به توريسم نشان ميدهند نياز بيشتري نيز به اطلاعات جاذبههاي طبيعي و نياز به وجود استانداردهاي گردشگري دارند.
جدول 7. همبستگي علاقهمندي به توريسم با نياز به اطلاعات جاذبه طبيعي و استاندارد گردشگري
ميزان همبستگي متغيرها
0/203 علاقهمندي به توريسم
نياز به اطلاعات جاذبههاي طبيعي
0/206 علاقهمندي به توريسم
نياز به استانداردهاي گردشگري در مقصد

متغير “داشتن فعاليت توريستي” با متغير “نياز به اطلاعات توريسم طبيعي” به ميزان 209/0 و با متغير “نياز به اطلاعات ورزشي” به ميزان 235/0 همبستگي دارد. بر اين مبنا به نظـر مـي-رسد افرادي كه فعاليت توريستي ندارند، به ميزان بالاتري نيـاز بـه ارائـه اطلاعـات جاذبـههـايطبيعي توريستي دارند. افرادي كه فعاليت توريستي دارند بيشتر از كساني كـه فعاليـت توريسـتيندارند، به داشتن اطلاعات جاذبههاي ورزشي نياز دارند.
جدول 8. همبستگي ميان داشتن فعاليت توريستي و نياز به اطلاعات توريسم طبيعي و ورزشي
ميزان همبستگي متغيرها
0/209 داشتن فعاليت توريستي
نياز به اطلاعات توريسم طبيعي
0/235 داشتن فعاليت توريستي
نياز به اطلاعات ورزشي

ميزان “سفر در طول يكسال” با متغير “رعايـت اسـتانداردهاي گردشـگري در مقصـد” بـهميزان 202/0 همبستگي دارد. اين همبستگيها نشان ميدهد كساني كه تاحدودي در سال سـفرميكنند، نياز بيشتري به رعايت استانداردهاي گردشگري دارند.
جدول 9. همبستگي ميان ميزان سفر در سال و استاندارد گردشگري
ضريب همبستگي متغيرها
0/202 سفر در طول يكسال
رعايت استانداردهاي گردشگري در مقصد

يافتههاي دو متغيره پرسشنامه برون شهري
ميان متغير “علاقه به توريسم” با متغير “نياز به اطلاعات جاذبههاي فرهنگي” به ميزان 252/0 و با متغير “نياز به اطلاعات جاذبه هاي تاريخي” به ميـزان 279/0 همبسـتگي وجـود دارد. ايـنهمبستگي بيانگر آن است كه با افزايش علاقه به توريسم، افزايشـي نيـز در نيـاز بـه اطلاعـاتجاذبههاي فرهنگي به چشم ميخورد. به نظر ميرسد با افزايش ميزان علاقه به توريسـم، شـاهدافزايش نياز به اطلاعات جاذبههاي تاريخي نيز هستيم.

جدول 10. همبستگي ميان علاقهمندي به توريسم و نياز به اطلاعات جاذبه فرهنگي و تاريخي
ميزان همبستگي متغيرها
0/252 علاقهمندي به توريسم
نياز به اطلاعات جاذبههاي فرهنگي
0/279 علاقهمندي به توريسم
نياز به اطلاعات جاذبه هاي تاريخي

يافتههاي دو متغيره پرسشنامه انگليسي
ميان متغير “سن” با “امنيت اطلاعات شخصي در وب” بـه ميـزان 374/0 همبسـتگي معنـاداروجود دارد. اين همبستگي به معناي آن است كه با افزايش سن شـاهد افـزايش نيـاز بـه امنيـتاطلاعات شخصي در وب هستيم.
جدول 11. همبستگي ميان سن و نياز به امنيت اطلاعات شخصي در وب
ضريب همبستگي اسپيرمن متغيرها
0/374 سن
امنيت اطلاعات شخصي در وب

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ميان متغير “طبقه درآمدي” با متغير “نياز به استفاده آسان از فضاي وبي” به ميـزان 387/0 همبستگي وجود دارد. بيشترين نياز به استفاده آسان از فضاي وبي در ميان اقشاري است كه خود را از طبقه متوسط دانستهاند.
جدول 12. همبستگي ميان طبقه درآمدي و نياز به استفاده آسان از فضاي وبي
ضريب همبستگي اسپيرمن متغيرها
0/387 طبقه درآمدي
نياز به استفاده آسان از فضاي وبي

متغير “آخرين مدرك تحصيلي” با “اطلاعات جاذبههـاي مـذهبي” بـه ميـزان 619/0 و بـااطلاعات جاذبههاي طبيعي به ميزان 506/0 همبستگي دارد. در جدول دو متغيره اين متغيرها به نظر ميرسد افراد با مدارك تحصيلي پايينتر مانند ديپلم بيشترين نياز را به اطلاعات جاذبههـايطبيعي دارند.
جدول 13. همبستگي ميان آخرين مدرك تحصيلي و نياز به اطلاعات جاذبههاي مذهبي و طبيعي
ضريب همبستگي اسپيرمن متغيرها
0/619 آخرين مدرك تحصيلي
اطلاعات جاذبههاي مذهبي
0/506 آخرين مدرك تحصيلي
اطلاعات جاذبههاي طبيعي

ميان متغير “علاقهمندي به توريسم” با “اطلاعات جاذبههـاي طبيعـي” بـه ميـزان 411/0 همبستگي معنادار وجود دارد يعني با افزايش ميزان علاقه مندي به توريسم، افزايشي نيز در نيـازبه اطلاعات جاذبههاي طبيعي به چشم ميخورد.
جدول 14. همبستگي ميان علاقهمندي به توريسم و نياز به اطلاعات جاذبه طبيعي
ضريب همبستگي اسپيرمن متغيرها
0/411 علاقهمندي به توريسم
اطلاعات جاذبههاي طبيعي

ميان متغير “داشتن فعاليت توريستي” و “پاسخگويي سريع” در حين سفر واقعي مجازي بـهميزان 423/0– همبستگي وجود دارد. اين همبستگي بيـانگر آن اسـت كـه بـا نداشـتن فعاليـتتوريستي افزايشي در ميزان نياز به پاسخگويي سريع مشاهده ميشود.
جدول 15. همبستگي ميان داشتن فعاليت توريستي و دريافت پاسخ سريع حين سفر
ضريب همبستگي متغيرها
–0/423 داشتن فعاليت توريستي
دريافت پاسخ سريع درحين سفر واقعيمجازي
يافتههاي مربوط به خدمات مورد نياز توريستها در شهر مجازي
مهم ترين خدمات مورد انتظار از يك وب سايت توريستي در قالب يك سـؤال بـاز از توريسـتهـامطرح شد. نتايج نشان ميدهد 33/56 درصد توريستهاي درون شـهري اطلاعـات مربـوط بـهجاذبهها را مورد نياز خود دانستهاند. اين اطلاعات مواردي ساده ماننـد آدرس، تلفـن، تاريخچـه و هزينه جاذبهها را در بر ميگرفت. پاسخهاي توريست برون شهري نيز نشان مـي دهـد اطلاعـاتكامل جاذبههاي مختلف شهر با 3/28 درصد، نقشه با 1/13 درصد، هتلها و مراكز اقامتي با 9/9 درصد، 8/8 درصد مسيريابي و 13/6 درصد امكانات حمل و نقل به ترتيب بيشترين مـوارد مـوردنياز توريستها در استفاده از يك وب سايت توريستي هستند. 6/18 درصد پاسـخگويان خـارجي انتظار دارند وب سايت به اطلاعات و معرفي جاذبه ها بپردازد. همچنين 3/17 درصد انتظـار دارنـدكه اطلاعات و رويدادهاي توريستي مقصد را دريافت كنند. حدود 12 درصد پاسخگويان خـارجيبه ويژگي هاي يك وب سايت خوب مانند سادگي و قابليت اعتماد، به روز بـودن، عكـس هـاي بـاكيفيت و امكان نظر دادن اشاره كرده اند. پس از آن بحث مكان استراحت و اقامـت بـا 8 درصـد ، اطلاع از قيمت ها و رستوران ها با 6/6 درصد بيشترين موارد مورد انتظار هسـتند . در مجمـوع بـهنظر ميرسد كه ارائه اطلاعات مربوط به جاذبه ها مهم ترين نياز يك توريست در مراجعه بـه يـكشهر مجازي توريستي است.
يافتههاي مربوط به نمادها و عناصر جالب توجه شهر تهران
دومين سؤال باز پرسشنامه توريست درون شهري درباره “نماد شهر تهـران ” از نظـر شـهروندانتهران بود، پاسخها نشان ميدهد كه “ميدان آزادي” به عنوان نماد تهران به تنهـايي 50 درصـدنظرات را به خود اختصاص داده، همچنين اين نماد 16 درصد در تركيب با نمادهـاي ديگـر ذكـرشده است. پس از اين نماد، برج ميلاد ذكر شده است.
پاسخگويان برون شهري نيز به ترافيك، جمعيت زياد، هواي آلوده، وسعت، امكانات شهري و رفاهي و امكانات تفريحي تهران اشاره كردهاند كه ميتوانـد در طراحـي لايـه تهـران مـدرن يـاتوريسم تفريحي مورد توجه قرار گيرد. 40 درصد گردشگران خارجي نيز در پاسخ به همين سؤال به جاذبههاي تاريخي تهران اشاره كردهاند. اين جاذبهها بيشتر در قالب موزهها، كاخهـا، تـاريخ وفرهنگ، مكانها و اطلاعات تـاريخي مطـرح شـد. پـس از تـاريخ بيشـترين عنصـر موردتوجـهتوريستهاي خارجي ويژگيهاي مردمي (مهرباني، ميزبـاني و خوشـامدگويي) دختـران، جوانـان،حجاب، مردان، كودكان و زنان و مردم ميباشد. دسته ديگر جاذبههاي مورد توجه آنها جاذبههاي فرهنگي و هنري، فرهنگ، غذا و نوشيدنيها، هنر و سنت ايرانيان، معمـاري، قاليچـه، مشـابهتفرهنگي و ميراث غني فرهنگي، خريد، مشكلات شهري (ازدحام و شلوغي و ترافيـك و آلـودگيهوا)، جاذبههاي طبيعي تهران (كوهستان، پارك و باغ) و در نهايت جاذبههاي مـذهبي (مسـاجد وآرامگاه آيت اﷲ (حرم امام (ره)) به ترتيب از جمله مواردي بودند كه در پاسخ به اين سؤال مـورداشاره قرار گرفتند.
نتيجهگيري و ارائه راهبردهاي شهرمجازي گردشگري تاريخي تهران
مساله اصلي اين مقاله شناسايي نيازهاي گردشگرها و ظرفيت هاي گردشگري مجـازي تهـران وارائه راهكارهايي براي طراحي شهر مجازي گردشگري تاريخي تهران بود كه با توجه به نتايج به دست آمده از پيمايش، درمجموع راهبردهاي زير به صورت مختصر براي طراحي شـهر م جـازيتوريستي تهران پيشنهاد ميشود:
طراحي دو بخش مجزا در وب سايت براي ارائه خـدمات بـه توريسـت هـاي داخلـي وخارجي؛
توجه به الگوي اولويتها و اجراي دقيق آن در طراحـي بخشـهاي توريسـت داخلـي وخارجي؛
اختصاص بخش بالاي صفحه بخش فارسي به اولويتهاي مرحله مجـازي – واقعـي وبخش پايين به نيازهاي مرحله توريسم كاملا مجازي؛
اختصاص بخش ويژهاي در بخش توريسم مجازي واقعـي درون شـهري (تهـران ) بـهامكان جسـت وجـو ي جاذبـه، مسـيريابي و جـي.پـي .اس و در وهلـه دوم جاذبـه هـاي
“تاريخي” و “طبيعي” و “فرهنگي و هنري” در قالب عكس و مطلب به طور متناوب؛
توجه ويژه به ميدان آزادي به عنوان نماد تهران در طراحي لگوي وب سايت؛
قرار گرفتن اطلاعات جاذبههاي “طبيعي” و “تفريحي” بـه طـور متنـ اوب بـه همـراهعكس و توضيحات كوتاه در بخش مربوط به توريسم مجازي واقعي (بـرون شـهري)و اختصاص بخشي ويژه در صفحه فارسي به بانكداري الكترونيكي؛
درج اطلاعاتي درباره نقاط قوت سايت، تسهيلات خـاص و وجـود امنيـت بـه شـيوهي اقناعي، مختصر و فشرده در پايين صفحه اصلي كه به توريسم كاملا مجازي اختصاص دارد؛
در نسخه انگليسي برمبناي جدول اولويتها سه ستون ميتواند قرار گيرد: ستون داراي عكس و مشخصات جاذبههاي “تاريخي و فرهنگي”، ستون “جاذبـه هـاي طبيعـي” و ستون “قوانين و مقررات گردشگري”، سپس مطالب مربوط به حمايـت از گردشـگرانبه عنوان شاخص حكمراني خوب و تسهيلات سـفر قـرار مـيگيـرد . همچنـين لينـكبانكداري الكترونيك در بخشي ويژه و كاملا در دسترس قرار گيرد؛
بايد توجه داشت كه در كشور جمهوري اسلامي ايـران، يكـي از مهـم تـر ين جاذبـه هـامربوط به محتواي ديني و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اسـت . بـا ايـن نگـاه لازماست فضاهايي طراحي شود كه نمونه مجازي از الگوي جامعه اسـلامي را بـه صـورتشبيه سازي شده منعكس كند و همچنين تعاليم اسلام را در خصوص ارتباطات انساني، اخلاق اجتماعي، بازار اسلامي، بانك اسلامي و … معرفي كند. در واقع توريسم از يـكعينيت هاي مكاني برخوردار است و از يك ظرفيتهاي معنوي كه همواره مـورد توجـهجهان گردان مي باشد؛ منابع
اكبري غضنفر (1381). “سرمايه اجتماعي و حكمراني شهري” فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، شماره
83، صص 138و 50.
پاپلي يزدي محمد حسين و سقايي مهدي (1385). گردشگري (ماهيت و مفاهيم)، تهـران ، سـازمانمطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، ص 190.
جلالي علي اكبر (1383). شهر الكترونيك، چاپ دوم، تهران، مركز انتشارات دانشگاه علم و صـنعتايران. صص 47 و 85..
خلقتي مرضيه (1388). شهر مجازي توريستي تاريخي تهران: نيازسـنجي و راهبردهـا، پايـان نامـهكارشناسي ارشد علوم ارتباطات، دانشگاه تهران، دانشكده علوم اجتماعي.
دالوند سميه (1387). امكان سنجي و نيازسنجي ايجاد شهر مجازي تهران، مطالعه موردي سـازمانشهرداري تهران، پايان نامه كارشناسي ارشد مطالعات فرهنگي و رسانه، دانشـگاه تهـران، دانشـكدهعلوم اجتماعي.
راودراد اعظم و حاجي محمـدي علـي (1389). “تفـاوت شـناخت حاصـل از گردشـگري واقعـي وگردشگري مجازي بر پايه نظريه روايت” تحقيقات فرهنگي، دوره سوم، شماره2، صص81-61.
زهتابي منا (1388). ارائه مدل مطلوب شهر الكترونيك براي آينـده، پايـان نامـه كارشناسـي ارشـد،دانشگاه تهران دانشكده مديريت.
عاملي سعيد رضا (1382 الف). “دوجهاني شدنها و آينده جهان” كتاب ماه علـوم اجتمـاعي، سـالششم، شماره نهم و دهم، ص 16.
عاملي سعيد رضا (1382 ب). “دوجهاني شدنها و جامعه جهاني اضـطراب ” نامـه علـوم اجتمـاعي، شماره 21، صص 144.
عاملي سعيد رضا (1384). “دوفضايي شدن شـهر : شـهر مجـازي ضـرورت بنيـادين بـراي كـلان-شهرهاي ايران”، فصلنامه انجمن ايراني مطالعات فرهنگي و ارتباطـات ، شـماره پيـاپي 2 و 3، دوره اول، صص 130،119 و 131.
عاملي سعيد رضا (1385). دو فضايي شدن كـره زمـين و توسـعه واقعـي- مجـازي: شـاخص هـا ي كاربردي ارزيابي “فضاي وبي ايراني” (مجموعه مقالات دانشجويي ارزيابي فضاي مجازي ايرانـي).
تهران، ص 9 و 22-17.
عاملي سعيد رضا (1387). مطالعات شهر مجازي تهران: رويكرد تحليلـي بـه فضـاهاي عمـومي، 2 جلد، تهران، آواي قلم، ص4.
عاملي سعيد رضا (1390). مطالعات مقايسهاي آمادگي الكترونيك؛ راهبردي براي پيشـرفت فضـايالكترونيك، تهران، اميركبير، ص 13.
عرفاني فرد يلدا (1387). نگرش مشتريان نسبت به استفاده از خدمات مجازي توريسم، مورد مطالعه مشتريان توريسم در تهران، پايان نامه ارشد ارتباطات اجتماعي، دانشگاه تهران.
لينچ كوين (1374). سيماي شهر، منوچهر مزيني، دانشگاه تهران، ص 21.
“وقتي از شهرهاي مجازي حرف ميزنيم از چه حرف مـي زنـيم “. مشـاهده شـده در 20/11/87، از خبرگزاري فناوري اطلاعات (ايستنا) به آدرس اينترنتي زير:

http://www.itna.ir/archives/article/012100.php
.71 Ashworth Gregory (1989). Urban tourism: An Imbalance in intention. In C. Cooper (Ed.), Progress in tourism, recreation and hospitality management (pp. 33-35), London, Belhaven Press, p2.
.81 Buhalis Dimitrios (2003). ETourism: information technology for strategic tourism management, London, Pearson (Financial
Times/Prentice Hall).
.91 Buhalis Dimitrios and Egger Roman (2008). eTourism case studies: Management and marketing issue in etourism. Oxford: Butterworth Heinemann.
.02 Coles Tim (2003). “Urban tourism, place promotion and economic restructuring: The case of post-socialist Leipzig Tourism Geographies, 5(2), 190–219. Routledge. P194.
.12 Holmes David (2001). Virtual globalization: virtual spaces/tourist spaces, London, Routledge.
.22 Liikanen Erkki (2000). Towards quality urban tourism Integrated quality management (IQM) of urban tourist destinations, Enterprise DirectorateGeneral Tourism Unit, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. p4.
.32 Lowe Jffrey (2008). “A Participatory Planning Approach to Enhancing a Historically Black University-Community Partnership: The Case of the e-City Initiative” Planning Practice and Research, 23(4), 549-558. Routledge.
.42 Paskaleva Krassimira Antonova (2009). “Enabling the smart city: The progress of city e-governance in Europe” International Journal of Innovation and Regional Development, 1(4), 405-422.
.52 Pynnonen Mikko and Kytola Olli (2008). “from business concept innovation to a business system: a case study of a virtual city portal” International Journal of Business Innovation and Research, 2(3), 314329.
.62 Reddick Christopher G. and Frank Howard A (2007). “The perceived impacts of e-government on U.S. cities: A survey of Florida and Texas City managers” Government Information Quarterly, 24, 576–594
.72 Schnepf Doris and Strasser Sophie (2007). “Steps towards sustainable urban development in the city of Narva, Estonia supporting eGovernance processes through the e-Community tool a web-based communication and management platform” International Journal of Environmental Technology and Management, 8(1), 53-68.
.82 Teles Adonai and Joia Luiz Antonio (2010). “Assessment of digital inclusion via the actor-network theory: The case of the Brazilian municipality of Piraí” Telematics and Informatics, In Press, Corrected Proof.


دیدگاهتان را بنویسید