تحقيق حاضر در راستاي مكتب فلسفي اثبات گرايي، جهت گيـري كـاربردي، رويكـرد كمـي بـهپژوهش، و با استراتژي پيمايش صورت گرفتـه اسـت. ايـن تحقيـق در سـال 1388 بـه صـورتمقطعي و روي نمونه 187 نفري تصادفي از كاركنان سازمان مركزي دانشگاه پيام نور، به عنـوان تنها مرجع آموزش باز و از راه دور ايران انجام شد.
براي گردآوري اطلاعات متغيرها از پرسشنامه (به روش خوداظهاري) اسـتفاده گرديـد. نيـتترك خدمت با اقتباس چهار شاخص [39][41]؛ نقض قرارداد روان شناختي با پنج شـاخص [48]؛ حمايت سازماني با هشت شاخص [18]؛ عدالت سازماني با يازده شاخص [43]؛ و تعهد سازماني با شانزده گزينه در دو بعد احساسي و مستمر [45] عملياتي شدند. از افراد خواسته شد با اسـتفاده ازطيف 5 تايي (1=كاملاً مخالف و 5=كاملاً موافق) نگرش خود را نسبت به شاخص ها اعلام كنند. درنهايت، از افراد خواسته شد با استفاده از طيف پنج تايي (1=ناراضي و 5=راضي) به سه شاخص جزئي و يك شاخص كلي از رضايت شغلي [15][41] پاسخ دهند. سرانجام در تحليل داده ها، ابتدا تحليل عاملي تأييدي جدا روي شاخص هاي هر متغير مكنون صورت گرفته، و در صورت رعايـتالزامات روانسنجي، روابط متغيرهاي مكنون در قالب رگرسيون چندگانه بررسي شد.
نتايج و دستاوردها
براي آزمون مدل تحقيق، از تكنيك مدل سازي معادلات ساختاري تحـت برنامـه آمـاري ليـزرل(نسخه 53/8) استفاده شد. با انتخاب ماتريس كوواريانس و روش حـداكثر هماننـدي بـه عنـوانروش هاي ورود داده و برآورد شاخص ها، نتـايج تحليـل عـاملي تأييـدي نشـان داد كـه يكـي ازشاخص هاي تعهد احساسي هم داراي بار عاملي استاندارد كمتر از 6/0 و هم غيرمعنادار بوده؛ و از طرفي، سازگاري دروني مربوط به شاخص هاي اندازه گيري تعهد مستمر نيز بسيار نامناسب است. رويهم رفته براي بهبود برازش مدل، لازم بود مجموع شاخص هاي تعهد مستمر و يك شاخص از تعهد احساسي حذف شده و مجدداً مدل اجرا گردد. اجراي مدل ليزرل در مرتبه دوم، نشان داد در مدل اندازه گيري، اولاً تمامي بارهاي عـاملي (λ) بزرگتـر از مقـدار حـداقلي 6/0 بـوده، و ثانيـاًهمگي داراي مقادير معنادار هستند.
جدول1. مشخصات روان سنجي (روايي و پايايي) مدل اندازه گيري
CR AVE ࡾ T-V λ گزينه ها / مشخصات روان سنجي
0/912 0/566 0/47 10/26 0/68 دانشگاه پيام نور به نقش و سهيم بودن من در حيـات و گـردشامور بها مي دهد. شده

ادراك

سازماني

حمايت

شده

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ادراك

سازماني

حمايت


دیدگاهتان را بنویسید