آيا اجراي روش هاي بهبود (سيستم پيشنهادات، ايزو 9001 و EFQM) بـر نگـرش هـاي شـغلي(رضايت شغلي ـ تعهد سازماني ـ وابستگي شغلي ) و جو سازماني كاركنان تأثير داشته است؟ مروري بر ادبيات پژوهش انواع روش هاي بهبود
روش هاي بهبود بسيار زيادي در ادبيات مديريت مشاهده مي گردد. در ايران طي سال هاي 1376 – 1386 ما شاهد رشد فزاينـده پيـاده سـازي و بـه كـارگيري گسـترده روش هـايي ماننـد نظـاميشنهادات، سيستم هاي مديريت كيفيت يكپارچه (استانداردهاي OHSAS 18001, 9001 ISOISO 14001,) و اخيرا EFQM در قالب جوايز ملي بهره وري بوده ايم. طبق آخرين آمارها، تعداد گواهي نامه هاي صـادره ايـزو 9000 در ايـران تـا پايـان سـال 1385 فـزون بـر 4000 سـازماناست[11].
با توجه به آشنايي سازمان ها با اين روش ها ، در حـد اختصـار مفـاهيم كليـدي آنهـا مطـرحمي شود.
مفاهيم كليدي نظام پيشنهادات
يكي از روش هاي كاربردي مشاركت كاركنان استفاده از سيستم پيشنهادات در سازمان مي باشـد .
در اين سيستم كليه كاركنان (كارگران تا مجرب ترين متخصصان) از طريـق ارائـه پيشـنهادهايگوناگون در زمينه مسائل مختلف سازمان به همفكري و مشـاركت بـا مـديريت مـي پردازنـد [7]. كاربرد گسترده نظام پيشنهادات نشان گر اهميت آن به مشاركت پرسنل در سـازمان اسـت [15] آنچه در نظام پيشنهادات به عنوان اهداف آرماني و بـه عنـوان فلسـفه بـه كـارگيري آن مطـرحمي باشدافزايش توان سازمان در مقابل خواسته هاي متغير مشتريان (داخلـي/ خـارجي ) از طريـقارج نهادن به فضائل و تواناييهاي پرسنل است [4].
همچنين اهداف اجرايي نظام پيشنهادات مي تواند بهبود كاروروابط انساني، افزايش انگيزه در كاركنان، بروز خلاقيت ها، بهبودشرايط ايمني و كيفيت محصولات و خـدمات، كـاهش ضـايعات، ازدياد بهره وري، تقليل هزينه هاي توليدي و اداري، كاهش عمليـات اداري ، و …. سـهم بيشـتر ازبازار باشند[9].
مفاهيم كليدي سيستم هاي مديريت كيفيت (سري ايزو 9000)
كسب موفقيت براي حضور پيوسته نه مقطعـي در بازارهـاي داخلـي و بـين المللـي تحـت تـأثير رقابت هاي فشرده و فزوني عرضه بر تقاضا همواره به دو عامـل اساسـي “كيفيـت ” و “قيمـت ” بستگي داشته، دارد و خواهد داشت، گر چه عوامل مهم ديگري همچـون حفـظ محـيط زيسـت،دوام، ايمني، به هنگام بودن (سرعت) و احترام بـه مشـتريان را نيـز نمـي تـوان ناديـده گرفـت.
استانداردهاي سري ايزو9000 در واقع تنها تعيين كننده ويژگي ها يـا مشخصـات فنـي محصـولنيستند بلكه استانداردهايي هستند كه بر فرآيند ها و عملكرد كليه فعاليتهـا يـي كـه بـر كيفيـتمحصول يا خدمات نهايي تأثير مي گذارند توجه دارد و به همين روي براي هر نوع صنايع توليدي و خدماتي كاربرد دارد.
الزامات سيستم مديريت كيفيت
الزامات عمومي (شناسايي فرايند ها ، تعين توالي و تعامل بين آنها)
الزامات مستند سازي (بيانيه ها، روش ها و سوابق و كنترل آنها مي باشد)
مسئوليت مديريت (تعهد مديريت، مشتري گرايي، خط مشي كيفيت
مديريت منابع (فراهم آوري منابع، منابع انسـاني، شايسـتگي، آگـاهي و آمـوزش، زيـرساخت و محيط كار است)
تحقق محصول/ خدمات (شامل طرح ريزي محصول، باز نگري آن)
اندازه گيري، تجزيه و تحليل و بهبود (شامل پايش و اندازه گيري رضايت مشتري [6] مفاهيم كليدي مدل تعالي سازماني اروپايي EFQM
اين مدل كه شامل پنج جز اصلي است در شكل يك نشان داده شده و ارتبـاط آنهـا بـا يكـديگرمشخص شده است [12].
همچنين اين مـدل بـر ارزش هـا و مفـاهيم بنيـادين سـرآمدي بنـا شـده اسـت كـه شـامل نتيجهگرايي، مشتري مداري، رهبري و ثبات در مقاصد، مديريت بر اساس واقعيـات و فرآينـدهـا،توسعه و مشاركت كاركنان، بهبود و نوآوري و يادگيري مستمر، توسـعه شـراكت هـا و مسـئوليتاجتماعي شركت ميباشد.

منطق
RADAR

براي

برمبناي

سازمان

ارزيابي
معيارها

مدلي
به

امتيازدهي

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

براي

معيارها

رهيافت
ي
ها
به

ي
خودارزيابي

سرآمدي

معيارهاي

Criteria)
(

سرآمدي

بنيادين

مفاهيم

Fundamentals)
(


دیدگاهتان را بنویسید