(Hakanen et al., 2008; Xanthopoulou et al., 2009). مطالعات پيشين نشان داده است كه برخي منابع شـغلي ماننـد اسـتقلال، حمايـت اجتمـاعي،بـازخور عملكـرد و فرصـ تهـاي توسـعه ي حرفـه اي، بـا پيونـد كـاري رابطـه ي مثبتـي دارنـد (Xanthopoulou, et al., 2009). براساس مطالعه ي مائونو و همكـاران (2007)، منـابع شـغل، پيش بينهاي مهم پيوند كاري هستند. آنان دريافتند كه كنترل شغلي و مناعـت طبـع مبتنـي بـرسازمان، به خوبي سه بعد پيوند كاري را در كاركنان مراقبت هاي بهداشتي فنلاند تبيين مي كننـد(Mauno, et al., 2007). مطالعهاي ديگر نشان داد كـه منـابع شـغلي (كنتـرل شـغل، حمايـت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Wellbeing
سرپرست، دسترسي به اطلاعات، و جـو  سـازماني خـوب) رابطـه ي مثبتـي بـا پيونـد كـاري دارد(Hakanen et al., 2008). از سوي ديگر فقدان منابع (مانند فقدان حمايت اجتمـاعي در محـلكار، نبود كنترل كاري) منجر به تأخير در تحقـق هـدف شـده و احسـاس ناكـامي و شكسـت رابه دنبال دارد. اين احساسات منجر به نگرشي منفي نسبت به كار (مانند كـاهش تعهـد سـازماني، عجين شدن با كار، انگيزش كاري و نيز، افزايش تمايل به ترك خدمت) مي شود (Mauno etal., 2007). در نتيجه بر اساس شواهد تجربي، منابع شغلي رابطه ي مهمي با پيوند دارند، بـه ويـژه در
Hakanen et al., 2008; Xanthopoulou et al., ) شرايطي كه مطالبـات شـغلي بـالا باشـد
.(2009
منابع شغلي داراي انواع گوناگوني است كه در اين پژوهش، پاره اي از آنها مورد بررسـي قـرار مي گيرد و براي آشنايي بيشتر شرح كوتاهي از آنها ارائه ميشود:
معناداري شغل
تعريف واحدي براي معنا در محيط كاري وجود ندارد، برخي معتقدند كه اسـاس معنـا، “ارتبـاط ” است و معناداري شغل، نشان دهنده ي رابطه ي متقابل ميـان دنيـاي درونـي افـراد و محـيط كـارآنهاست. چالوفسكي1 (2003) مفهومي از كار معنادار ارائه داد كه بر هم راسـتايي ميـان ارزشهـا ، اهداف و شايستگيهاي افراد تأكيد دارد. از نظر وي شغل، منبع ايجاد معنا در محيط كاري اسـت(Cartwright & Holmes, 2006). كاركنان، كاري را كه چالش برانگيز، واضح و معين، متنـوع،خـلاق، و داراي اسـتقلال باشـد، معنـادار مـ يداننـد (Gruman & Saks, 2011). معنـاداري پيـامدهاي مثبتي همچون، بهبود عملكرد سازمان، حفظ كاركنان كليدي، مـديريت مـؤثر تغييـر،تعهد سازماني بيشتر، و پيوند كاري را براي سازمان به همـراه دارد (Cartwright & Holmes, 2006). در مقابل پيوند يافتن با كار معنادار نيز مـيتوانـد منجـر بـه ادراك منفعـت از كـار شـود
(Bhatnagar, 2007). كنترل بر كار (استقلال شغلي)
يكي ديگر از منابع شغلي، سطح كنترلي است كه كارمند تجربه مي كند. كاركنان براي موفقيت در كار، به كنترل كافي بر منابع خود و شغلشان نيازمندند. فقـدان كنتـرل منجـر بـه سراسـيمگي و تحليـل رفتگـي مـ يشـود (Wildermuth & Pauken, 2008b). كنتـرل شـغلي بـه امكـان تصميمگيري، به كارگيري رويكردهاي كاري شخصي و استفاده از تشخيص شخصي در چگونگي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Chalofsky
انجام وظايف و كسب اهداف كاري گفته مي شود. كنترل شغلي موجب تجربه هاي مثبـت كـاري،انگيزش دروني و حالت هاي رفاه رواني ـ فيزيكي شده (Weigl et al., 2010) و احساس امنيت ايجاد مي كند (Gruman & Saks, 2011). كنترل شغل درابتدا به معنـاي آزادي تصـميم گيـريمطرح شد؛ اما در سال هاي بعد براي اشاره به مفهوم گسترده تر كنترل رفتار به كار رفتـه و معنـايكنترل بر وظايف، روش ها، زمانبندي، آهنـگ و فضـاي فيزيكـي كـار را بـه خـود گرفتـه اسـت(Parker, Jimmieson & Amiot, 2010)، يعن ـي مي زان آزادي عمل ي ك ه كاركن ان در زمانبندي و تعيين رويه هاي انجام كار، دارند (Siu et al., 2010).
پاداش دروني (انگيزش دروني)
پاداش هاي دروني با پيامدهاي مطلوب سازماني همراه هستند. پـاداش هـا ي درونـي، احساسـاتارزشمندي هستند كه فرد هنگام انجام وظايف كاري تجربه مي كند. اين احساسات تلاش فـرد راافزايش داده و به او انرژي مي دهد، درنتيجه انجام كار، رضايتمندي به همراه دارد و موجب تقويـتروحيه مي شود، يعني نوعي انگيزش دروني و حالت رواني مثبت به وجود مي آيد كـه در آن حالـتافراد احساس علاقه، انرژي و اشتياق مي كنند (Tymon, Stumpf & Doh, 2010).
مدل مفهومي پژوهش
بر مبناي مباحث مطرح شده در بالا، مدل مفهومي پژوهش به صورت نمـودار شـماره ي 1 شـكلمي گيرد:

كاري

پيوند

شغلي

منابع

كاري

پيوند

شغلي

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

منابع


پاسخی بگذارید