از آنجـا كـه بـر طبـق ارزش هـاي دمكراتيـك، نماينـدگان منتخـب مـردم وظيفـه اسـتقرار خواسته هاي آحاد جامعه را بر عهده دارند، حاكميت بوروكراتها خواه علني يا تلـويحي بـه معنـايگريز از نظام نمايندگي است . اصولا از ديدگاه رهيافـت سـنتي، بوروكراسـي نماينـدگي بهتـرينگزينه براي استقرار جامعه مدني و پاسخگويي دمكراتيك محسوب مي شود [4][21].

سياست

شكل
2
.

سياسي

اداره

اداره

شكل

2

.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

سياسي


دیدگاهتان را بنویسید