بازده

كنترل

فرآيند

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

پدرانه ثانويه شكل 1. مدل يكپارچه تدوين استراتژي منابع انساني ( بامبرگر و مشولم)

نقاط مرجع استراتژيك (SRPs)، همان گونه كه در شكل شـماره 2 ترسـيم شـده اسـت بـهعنوان حلقه واسط، تمايلات قدرت سياسي در سازمان را با رويكردي عملي، به اسـتراتژي منـابعانساني تبديل مي كند[4].

روابط

قدرت

وابستگي
سازمان

در

انتخاب
SRP
هاي

انساني

منابع

نسبت

سازمان

موقعيت

تعيين
به
SRP
انساني

منابع

هاي

منابع

استراتژي
انساني


پاسخی بگذارید